Budowa tablicy informacyjnej w Gryfowie Śląskim - 25-09-2013

Home \ Budowa tablicy informacyjnej w Gryfowie Śląskim – 25-09-2013

Kamienna Góra, 25.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274
Strona : www.ssemp.pl
tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania prac
w ramach zadania pn.

„Budowa tablicy informacyjnej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”

 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej, dwustronnej tablicy informacyjnej o orientacyjnych wymiarach powierzchni 600 x 400 cm na działce nr 54/21 obręb 1, Gryfów Śląski, z przewidzianą grafiką w postaci wydruku twardego solwentu, zabezpieczonego dodatkowo płynnym laminatem na gorąco. Obiekt nie będzie posiadał oświetlenia oraz żadnych innych instalacji.
  Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym.
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót jest określony w dokumentacji projektowej, która obejmuje:
  – projekt techniczny pn: „Tablica informacyjna na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Gryfowie Śląskim”, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych oraz pozwoleniem na budowę (decyzja nr 216/2013 z 13 września 2013r),
  – specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych /STWIORB) pn: „Tablica informacyjna na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Gryfowie Śląskim”,
  – przedmiar robót budowlanych pn: „ Tablica informacyjna na terenie SSEMP w Gryfowie Śląskim”.
  3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę do wykonania robót wyroby i materiały, będące przedmiotem zamówienia, były fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej, posiadały odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, stosowne oznaczenia świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie oraz inne dokumenty.
  4. Zakres zamówienia musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w zapytaniu.
  5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym: transport materiałów, materiały, koszty pracy pracowników, urządzeń, sprzętu, transport i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót, ponosi Wykonawca.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do:
  a) konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości, w tym wszelkich zmian, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej sytuacji i ewentualnych nieścisłości z jednostką projektową, która opracowała dokumentację tj. CADprojekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A, 59-800 Lubań,
  b) ustalenia na wasny koszt i we własnym zakresie kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
  c) powiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wraz z założeniem i zarejestrowaniem dziennika budowy,
  d) powiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 21 dni przed
  zamierzonym zakończenim budowy.
  7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
  – posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
  – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
  8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
  – ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
  – ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  – obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i uzgodnień roboczych z Zamawiającym.
  9. Termin wykonania zamówienia:
  Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie prac związanych z budową tablicy informacyjnej, zaś wykonanie zamówienia zakończy w terminie nia dłuższym niż pięć tygodni od momentu podpisania umowy.
  10. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji udziela Marek Bodziony, tel. 75/645-20-30, kom. 660-691-561; lub e-mail: m.bodziony@ssemp.pl. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe o cenę z dnia 25.09.2013r. www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).
  11. Termin związania z ofertą:
  Składający ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  12. Sposób przygotowania oferty:
  a) należy wypełnić formularz oferty ( załącznik nr 1 do zapytania),
  b) oświadczenie wykonawcy(załącznik nr 2 do zapytania), c) do formularza oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
  d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  e) wskazanie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności,
  f) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej w celach informacyjnych, kosztorys nie będzie podlegał badaniu na etapie oceny ofert,
  g) stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót w celach informacyjnych, nie będą podlegały badaniu na etapie oceny ofert,
  h) zestawienie M/S wraz z ich cenami jednostkowymi-w celach informacyjnych, zestawienie nie będzie podlegało badaniu na etapie oceny ofert.
  13. Warunki płatności:
  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po protokolarnym odbiorze wykonanych prac, oraz po braku wniesienia uwag i zastrzerzeń ze strony Zamawiającego, w sprawie wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.
  14. Realizacja płatności:
  a) żądania płatności powinny być adresowane na Zamawiającego,
  b) zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze końcowej, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
  c) za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli dzień płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
  15. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium najniższa cena oferty brutto – 100%.
  Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty wynikające wprost z dokumentacji, jak równiaż w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2013 r./piątek/ do godziny 1500 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, lub przesłać faksem na nr 75/ 645 20 33, lub e-mailem:m.bodziony@ssemp.pl
 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone roboty budowlano-drogowe objęte przedmiotem zamówienia i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym. Powyższe umożliwi zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.