Zmiana treści SIWZ dla zadania pn. Termomodernizacja

Home \ Zmiana treści SIWZ dla zadania pn. Termomodernizacja

Kamienna Góra, dnia 09.09.2015 r.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.
„Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A.
przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze.”

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Zamawiający niniejszym informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. pkt 5 SIWZ Termin wykonania zamówienia oraz w § 2 pkt 1 projektu umowy o wykonanie robót budowlanychdopisuje się następującą treść:
    W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających bądź znacznie utrudniających wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przedmiotu zamówienia takich jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne, dopuszcza się możliwość odpowiedniego wydłużenia terminu wykonania zamówienia.
  2. W związku z koniecznością uzupełnienia przedmiotu zamówienia w zakresie między innymi budowy systemu przeciwoblodzeniowego dachu, wymiany instalacji odgromowej obiektu, wykonania instalacji teletechnicznej, dostawy i montażu przed budynkiem strefy słupa ogłoszeniowo informacyjnego wraz z jego podświetleniem przedkłada się zaktualizowany przedmiar robót.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztorysie ofertowym, opracowanym metodą kalkulacji szczegółowej, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14.4. lit. c) SIWZ, i ofercie wszystkich pozycji zaktualizowanego przedmiaru.
Zmiana stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla Stron.
Zarząd SSEMP S.A.