Zapytanie o nadzór 2015.09.09 - 09-09-2015

Home \ Zapytanie o nadzór 2015.09.09 – 09-09-2015

Kamienna Góra 09.09.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274
Strona internetowa: www.ssemp.pl
e-mail: l.slawinski@ssemp.pl
tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. w Kamiennej Górze.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja, stanowiąca załączniki do przetargu nieograniczonego z dnia 08.2015r. tj.
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona dnia 27.08.2015 r.
  • projekt budowlany pn: Termomodernizacja budynku biurowego SSEMP w Kamiennej Górze,
  • przedmiar robót pn: Termomodernizacja budynku biurowego SSEMP w Kamiennej Górze,
  • audyt energetyczny pn: Termomodernizacja budynku biurowego SSEMP w Kamiennej Górze,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn: Termomodernizacja budynku SSEMP w Kamiennej Górze.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A. www.ssemp.pl, zakładka Przetargi na roboty budowlane

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
  • nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, audytem energetycznym, przedmiarem robót oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych,
  • reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami, o których mowa w lit. a),
  • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy,
  • wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych,
  • egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
  • wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi przepisami i normami,
  • wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
  • analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
  • potwierdzanie faktycznego wykonania i odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu,
  • sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  Wraz z ofertą należy złożyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
  Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonanie zadania przewidziane jest w terminie 12 tygodniod daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
 4. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881
 5. Termin związania ofertą:
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniuWraz z formularzem oferty /załącznik nr 1 do zapytania/ należy złożyć:
  • a) uwierzytelnioną, przez składającego ofertę kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wymaganej specjalności,
  • b) uwierzytelnioną, przez składającego ofertę kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt,
  każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ————————————
Cena oferty badanej

 1. Termin i miejsce składania ofert:Ofertę należy złożyć do dnia 09.2015 r./wtorek/ do godziny 14:00 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faksem na nr 75/ 645 20 33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl

Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena 100%.Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem sprawowania nadzoru.

UWAGA:

Warunkiem zawarcia umowy o nadzór inwestorski jest rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na roboty budowlane.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.