Dofinansowanie studiów podyplomowych - PUP Ostrów Wielkopolski

Home \ Nowości \ Dofinansowanie studiów podyplomowych – PUP Ostrów Wielkopolski

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych?

 

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem

studiów osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem. Studia podyplomowe prowadzone są na uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy: osoba bezrobotna,

osoba poszukująca pracy:

będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,

pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,

otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,

będąca żołnierzem rezerwy, pobierająca rentę szkoleniową,

pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,

będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,

będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

 

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

 

Uwaga!

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.

 

Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

 

 

Podstawa prawna

 

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020

  1. poz. 1409, z późn. zm.) – art. 42a

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

 

(źródło: PUP w Ostrowie Wielkopolskim)

RELATED POSTS