Inwestor w woj. dolnośląskim planuje sprzedać zakład

Home \ Nowości \ Inwestor w woj. dolnośląskim planuje sprzedać zakład

OPIS FIRMY

 

Sprzedajemy, w związku z przejściem na emeryturę i brakiem wymiany pokoleniowej, zakład przemysłowy zlokalizowany w Polsce na granicy z Niemcami i Czechami zlokalizowany w strategicznym miejscu 1,5 km od autostrady.

 Firma jest niezależnym oddziałem znanej włoskiej firmy; istnieje na rynku od ponad 50 lat i produkuje konstrukcje metalowe oraz systemy transportowe dla sektora motoryzacyjnego i pozamotoryzacyjnego.

 Budynek, który posiadamy, został wybudowany w 2005 roku i jest objęty wnioskiem.

Konstrukcja żelbetowa (biura, powierzchnia malarska i opaska wokół całego zakładu, dach blaszany + membrana gruba guma).

 

Ważne wymiary

 

 • Położony na działce o powierzchni 382 m2, posiada kryty i odkryty parking oraz portiernię. Monitoring poprzez obsługę kamer wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Hala produkcyjna: dwa przęsła 17 metrów + 17 metrów * długość 161 metrów * maksymalna wysokość 8 metrów ( 474 m2). Hala produkcyjna posiada dwie suwnice 10 tonowe (sprawne i sprawdzone).
 • Kryty i zamknięty magazyn o długości 12m*128m*o wysokości pochyłości od 5m do 4,5m ( 536 m2 ).
 • Zadaszony magazyn zewnętrzny około 6 metrów * 47 metrów długości * 5 metrów wysokości ( 281 m2 ).
 • W części frontowej znajduje się budynek socjalno-administracyjny gdzie na parterze znajduje się recepcja i część socjalna o powierzchni 408 m2 (recepcja, przebieralnie na ponad 120 osób z toaletami i prysznicami, 3 pokoje dla kierowników działów, stołówka) oraz na pierwszym piętrze znajdują się biura o powierzchni 408 m2 (w tym 6 dużych biur, sala spotkań, dwa biura techniczne i pensjonat, 3 łazienki oraz stołówka/kafeteria) o łącznej powierzchni 816 m2.

 

Obwód malarni jest w całości zamurowany drzwiami przeciwpożarowymi typu Rei (automatyczne i okresowo sprawdzane przez firmy zewnętrzne), na jej powierzchni znajduje się automatyczna instalacja proszkowa oraz powierzchnia do piaskowania metali, obie o dużych gabarytach. Obszar sprzętu, linie montażowe i spawalnicze, obszar przechowywania surowców i obszar cięcia.

 

Nieruchomość położona jest na terenie zarządzanym przez SSEMP, Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną, do końca jej obowiązywania, wyznaczoną na dzień dzisiejszy na rok 2027 (z możliwością odnowienia jak w roku 2017)*. W tym zakresie możliwe jest odliczenie kosztów nowych inwestycji nawet do 75% z rocznych przychodów (zysków firmy), a więc bez płacenia podatków. W przypadku pozostałej części gruntu, który nie jest jeszcze zabudowany, ale nadal jest naszą własnością, możliwe jest odliczenie do około 45% (do zweryfikowania w momencie zakupu, z SSEMP).

 

Jesteśmy w stanie wycenić zarówno czynsz jak i sprzedaż częściową lub całkowitą. W przypadku zainteresowania istnieje również możliwość zakupu maszyn i systemów (lasery światłowodowe najnowszej generacji zarówno do profili jak i blach, roboty spawalnicze, spawarki, system odciągu dymów spawalniczych z węglem aktywnym, czyszczenie metalu (6 turbin i dwie stacje załadunkowe/odciąg oraz prawie nowa powłoka proszkowa). Dostępność wszelkich układów, zarówno konstrukcyjnych, inżynierskich itp. Jesteśmy do dyspozycji na różne propozycje.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem
+48 602 680 817

  

Dostępne maszyny i instalacje::

 

 • dwie suwnice pomostowe o udźwigu 10 ton każda
 • waga do ciężarówek
 • około 60 zmiennych stanowisk spawalniczych wyposażonych w aspiratory rurkowe z filtrami.
 • roboty spawalnicze
 • duża malarnia proszkowa
 • śrutownica przemysłowa
 • najnowszej generacji światłowodowe maszyny laserowe do profili i blach
 • prasy krawędziowe i hydrauliczne o różnym tonażu
 • automatyczne piły tarczowe CNC
 • obszar oprzyrządowania z frezami i tokarką
 • obszar do pomiarów 3D oraz system z kamerą i sondą bezprzewodową.
 • wewnątrz budynku znajdują się również nowoczesne i przytulne biura oraz sale konferencyjne ze stanowiskami PC i wsparciem zarządzania przemysłem w języku włoskim oraz stanowiskami projektowymi z programami na licencji Catia i NX Unigraphics .

 

Firma może pracować na 2 lub 3 zmiany i ma duży potencjał produkcyjny (obecnie deklarowany obrót to tylko jedna zmiana). Wydajność wyższa niż 10% rocznie.

 

PROŚBA DOTYCZY

 

6.500.000,00 € do negocjacji — oddział firmy wraz z budynkami i maszynami

6.000.000,00 € do negocjacji — Nieruchomość wraz z maszynami

5.000.000,00 € do negocjacji — Cena za samą nieruchomość (bez maszyn i zakładów produkcyjnych)

DALSZA INFORMACJA

 

Ogrzewanie za pomocą kotła gazowego do biur lub klimatyzatorów ciepło/zimno z zewnętrzną pompą ciepła. System ogrzewania szopy gazowej za pomocą Robur. (Pozwolenie na budowę 2023 dla przełączenia instalacji na LPG). Elektrownia należąca do Trafo o mocy 20 Kv.

 

Firma cieszy się doskonałą oceną D&B, jest wolna od zaułków i długów oraz cieszy się doskonałą reputacją.

Certyfikowana ISO 9001:2015 / ISO 14001 :2015 / EN 1090:2009 + A1:2011 / UNI EN ISO 3834-2:2006 / TISAX (ENX)

  (źródło: Informacja od Inwestora )

*Istnieje możliwość otrzymania pomocy publicznej nawet po roku 2026 w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (https://biznes.gov.pl/polska-strefa-inwestycji) – prosimy o kontakt z zarządzającym obszarem Kamiennogórskiej SSEMP: strefa@ssemp.pl


ENGLISH

 

COMPANY DESCRIPTION

 

We are selling, due to retirement and lack of generational turnover, an industrial plant located in Poland on the border with Germany and the Czech Republic located in a strategic place 1.5 km from the motorway.

 The company is an independent branch of a well-known Italian company; has been on the market for over 50 years and produces metal structures and transport systems for the automotive and non-automotive sectors.

 The building we have was built in 2005 and is included in the application.

Iron and concrete structure (offices, painting area and band around the whole plant, with sheet metal roof + thick rubber membrane.

 

Important dimensions

 

 • Located on a plot of 31,382 m2, it has indoor and outdoor parking and concierge. Monitoring through the service of internal and external cameras.
 • Production shed: two spans 17 meters + 17 meters * length 161 meters * maximum height 8 meters ( 5,474 m2 ). The production hall has two 10-ton overhead cranes (functional and checked).
 • Covered and closed warehouse 12 meters*128 meters long*with a sloping height from 5 meters to 4.5 meters ( 1,536 m2 ).
 • Covered outdoor warehouse approximately 6 meters * 47 meters long * 5 meters high ( 281 m2 ).
 • In the front part, the social / administrative building is located where on the ground floor there is a reception and social area of 408 m2 (reception, changing rooms for over 120 people with toilets and showers, 3 rooms for department heads, canteen ) and on the first floor are the offices covering an area of 408 m2 (including 6 large offices, a meeting room, two technical offices and a guesthouse, 3 bathrooms and a canteen / cafeteria) for a total of 816 m2.

 

The perimeter of the painting area is totally in masonry with a Rei type fire door (automatic and periodically controlled by external companies) and on its surface there is an automatic powder system and a metal sandblasting area, both large . Equipment area, assembly and welding lines, raw material storage area and cutting area.

 

The property is located in the area managed by the SSEMP, Kamienna Góra Special Economic Zone, until the end of the same, designated as of today for 2027 (but possible renewal as in 2017)**. In this area it is possible to deduct the costs of new investments, up to 75% of the same, from the annual revenues (company profits), therefore without paying taxes. For the rest of the land not yet built on, but still owned by us, a deduction of up to approximately 45% is possible (to be verified at the time of purchase, with SSEMP).

 

We are available to evaluate both the rent and the partial or total sale. If interested, there is also the possibility of purchasing the machines and systems (latest generation fiber optic laser machines for both profiles and sheet metal, welding robots, welding machines, activated carbon welding fume extraction system, metal cleaning (6 turbines and two loading / unloading stations and an almost new powder coating plant) Availability of all layouts, both structural, plant engineering, etc. We are available for various proposals.

 

In case of interest, contact the following number
+48 602 680 817

 

Machines and plants available:

 • two bridge cranes with lifting capacity of 10 tons each
 • truck scale
 • about 60 variable welding stations equipped with tubular aspirators with filters.
 • welding robots
 • great powder coating
 • industrial shot blasting machine
 • latest generation fiber laser machines for profiles and sheet metal
 • press brakes and hydraulic presses of various tonnage
 • automatic CNC circular saws
 • tooling area with cutters and lathe
 • area for 3D measurements and system with camera and wireless probe.
 • inside the structure there are also modern and welcoming offices and conference rooms with PC workstations and support for the management of the sector in Italian and design workstations with Catia and NX Unigraphics licensed programs.

The company can work on 2 or 3 shifts and has a large production potential (currently the declared turnover is only for one shift). Efficiency higher than 10% per year.

 

The request concerns:

 

 • € 6,500,000.00 negotiable — company branch with buildings and machinery
 • € 6,000,000.00 negotiable — property with machinery
 • € 5,000,000.00 negotiable — price for the property only (without machinery and production plants)

 

FURTHER INFORMATION

 

Heating with gas boiler for offices or hot/cold air conditioners with external heat pump. Gas shed heating system with Robur. (Building permit 2023 for switching to LPG system). Power plant owned by Trafo with a power of 20 Kv.

 

The company can work on 2 or 3 shifts and has a large production potential (currently the declared turnover is only for one shift). Efficiency higher than 10% per year.

 

The company has an excellent D&B rating, is free of alleys and debts, and enjoys an excellent reputation.

Certified ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / EN 1090:2009 + A1:2011 / UNI EN ISO 3834-2:2006 / TISAX (ENX)

 

 (source: Investor )

 ** It is possible to receive public aid even after 2026 within the Polish Investment Zone (https://biznes.gov.pl/polska-strefa-inwestycji) – please contact us: strefa@ssemp.pl

 

 

 

 

 

RELATED POSTS