Zakład Karny w Zarębie ogłasza ofertę na dzierżawę hali produkcyjnej

Home \ Nowości \ Zakład Karny w Zarębie ogłasza ofertę na dzierżawę hali produkcyjnej
Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest rozszerzenie możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Zarębie w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy na okres co najmniej 5 lat, wybudowanej hali produkcyjnej położonej przy ul. Leśna 6 59-800 Zaręba na gruncie będącym w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Zarębie.

1. Wymagania dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy:

 • Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie co najmniej 20 osób w pierwszych 6 miesiącach w przeliczeniu na pełne etaty od dnia podpisania umowy
  i co najmniej 70 osób po 6 miesiącach od  dnia podpisania umowy w przeliczeniu na pełne etaty.
 • Przy nawiązywaniu współpracy z przyszłym kontrahentem pożądany jest jak najdłuższy okres współpracy w zakresie realizacji założeń programu „Praca dla więźniów”.

2. Dodatkowe informacje:

 • Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pozbawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu
  w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym zgodnie z ustawą
  z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity
  Dz. U. z 2021 r. poz. 179).
 • Przedsiębiorca przy spełnieniu określonych warunków może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę. Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r, poz. 1078)

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na wizję lokalną hali produkcyjnej prosimy o kontakt pod nr tel. 75 722 93 70 lub drogą elektroniczną

na adres: zk_zareba@sw.gov.pl

Podmioty zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy zgodnie
z wymogami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia  w siedzibie Zakładu Karnego
w Zarębie ul. Leśna 4 59-800 Zaręba w terminie do dnia 26 maj 2023 r. do godziny 10.00.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy 052023

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 2023

Załącznik nr 2 Wzór Umowy ZK Zaręba 2023

Załącznik nr 3 Rzut pomieszczeń hali produkcyjnej

Załącznik nr 4 Teren przynależny do hali produkcyjnej

Prezentacja HALA 2023

RELATED POSTS