Dobre praktyki przedsiębiorców

Home \ Nowości \ Dobre praktyki przedsiębiorców

Dobre praktyki przedsiębiorców działających na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Sopp Polska Sp. z o.o. – od 2011 roku współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w zakresie kształcenia zawodowego technika logistyki.
Aktualnie, w ramach funkcjonującego w strukturach Strefowego Klastra Edukacyjnego Uniwersytetu Zawodowego dla Gimnazjalistów, podejmowane są działania mające na celu reaktywowanie na terenie powiatu kamiennogórskiego kształcenia w zawodach włókienniczych. Współpraca obejmuje praktyki i staże zawodowe. Spółka przyznaje stypendium dla najlepszego absolwenta dające wsparcie finansowe i gwarancję zatrudnienia na zaakceptowanym kierunku studiów. Ponadto Soop Polska Sp. z o.o. uczestniczyła w modernizacji doposażenia klasopracowni przystosowanej do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych, w ramach programu „Klasa pod patronatem”, jak również zobowiązała się do współfinansowania międzyzakładowych (Sopp Polska Sp. z o.o. + LUBATEX Sp. z o.o. + Effect-System S.A.) warsztatów kształcenia praktycznego w zawodach włókienniczych.

Effect-System S.A. – współpraca dotyczy działań mających na celu reaktywowanie na terenie powiatu kamiennogórskiego kształcenia w zawodach włókienniczych. Jako uczestnik Strefowego Klastra Edukacyjnego, w ramach programu pilotażowego „Mój zawód to moja przyszłość – dotknąć zawodu”, spółka uczestniczyła w zajęciach Uniwersytetu Zawodowego dla Gimnazjalistów propagujących kształcenie na kierunkach włókienniczych (technik włókiennik, operator maszyn włókienniczych). Współpraca obejmuje ponadto realizację praktyk i staży zawodowych. Przedsiębiorca przyznaje stypendium dla najlepszego absolwenta dające wsparcie finansowe i gwarancję zatrudnienia na zaakceptowanym kierunku studiów. Ponadto spółka zobowiązała się do udostępnienia pomieszczeń oraz współfinansowania międzyzakładowych (Sopp Polska Sp. z o.o. + LUBATEX Sp. z o.o. + Effect-System S.A.) warsztatów kształcenia praktycznego w zawodach włókienniczych. Szkołą partnerską przy realizacji kształcenia jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

LUBATEX Sp. z o.o. – współpraca dotyczy działań mających na celu reaktywowanie na terenie powiatu kamiennogórskiego kształcenia w zawodach włókienniczych. Jako uczestnik Strefowego Klastra Edukacyjnego, w ramach programu pilotażowego „Mój zawód to moja przyszłość – dotknąć zawodu”, spółka uczestniczyła w zajęciach Uniwersytetu Zawodowego dla Gimnazjalistów propagujących kształcenie na kierunkach włókienniczych (krawiec, operator maszyn włókienniczych). Ponadto przedsiębiorca zobowiązał się do współfinansowania międzyzakładowych (Sopp Polska Sp. z o.o. + LUBATEX Sp. z o.o. + Effect-System S.A.) warsztatów kształcenia praktycznego w zawodach włókienniczych. Szkołą partnerską przy realizacji kształcenia jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

 

Dofama Thies Sp. z o.o. – zatrudnia 83 młodocianych pracowników w trzech oddziałach w zawodach ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających. Zajęcia teoretyczne realizowane są w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Dla potrzeb kształcenia praktycznego spółka zaadoptowała osobne pomieszczenia warsztatowe wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym stanowisk. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają warsztaty edukacyjne w spółce mające na celu dostosowanie programów nauczania teoretycznego do specyfiki zakładu pracy. Program partnerski zakłada również promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów w zawodzie. Dofama Thies Sp. z o.o. zmodernizowała i doposażyła klasopracownię przystosowaną do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach programu „Klasa pod patronatem” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

AUTOCAM POLAND Sp. z o.o. – od 2014 roku współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze (szkolenie w ramach teoretycznych przedmiotów zawodowych) oraz Dofama Thies Sp. z o.o. (szkolenie praktyczne) w zakresie przygotowania pracowników w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Aktualnie współpraca dotyczy kształcenia 11 osób. Przedsiębiorca daje gwarancję zatrudnienia młodocianym pracownikom. Kolejnym działaniem jest promocja pożądanych zawodów w ramach Uniwersytetu Zawodowego dla Gimnazjalistów.
WEBER-HYDRAULIKA Sp. z o.o. – od 2009 roku współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Formy współpracy dotyczą organizacji miesięcznych praktyk uczniowskich w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, kształcenia praktycznego w zawodzie operator obrabiarek skrawających, organizacji cyklu spotkań „Jak aktywnie i skutecznie szukać pracy” – dla uczniów klas kończących technikum. Ponadto organizowane są wycieczki zawodoznawcze do zakładu w Wykrotach. Istotną formą współpracy jest umożliwienie pełnoletnim uczniom podczas wakacji poznania warunków pracy w zakładzie dzięki programowi staży wakacyjnych. Spółka finansuje również projekty wykonywane przez uczniów klasy czwartej technikum mechatronicznego. Od roku szkolnego 2014/15 obowiązuje podpisana umowa patronacka pomiędzy ZSM i Weber-Hydraulika dotycząca realizacji zajęć specjalizacji „Sterowanie procesami produkcji i programowanie sterowników PLC” w klasie czwartej technikum mechatronicznego.

CONTUR 2000 s.c. – przedsiębiorca od roku 2015 współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu w zakresie kształcenia zawodowego w zawodach technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. W ramach współpracy spółka prowadzi zarówno kształcenie praktyczne jak i wspomaga kształcenie w ramach teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają warsztaty edukacyjne u przedsiębiorcy mające na celu dostosowanie programów nauczania teoretycznego do specyfiki zakładu pracy.

DR.SCHNEIDER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o.o. – prowadzi praktyki zawodowe dla studentów Politechniki Wrocławskiej Filia w Jeleniej Górze. Ponadto planowana jest współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego mająca na celu realizację kształcenia na poziomie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach mechanicznych i mechatronicznych.

RELATED POSTS