Edukacja dla biznesu

Home \ Edukacja dla biznesu

Obraz edukacji technicznej pod kątem przemysłu 4.0 w roku 2021


Dr Ziemowit Socha, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości i Instytutu Badań Edukacyjnych, analizuje sytuację w krajowym szkolnictwie techniczno-zawodowym w kontekście potrzeb rynku pracy, związanego z przemysłem 4.0.

W szkołach technicznych i branżowych na szczeblu średnim uczy się 58% polskich uczniów, to ponad 800 tysięcy osób. Najwięcej uczniów, którzy wybrali szkoły techniczne mieszka w województwie lubuskim. Najbardziej popularny zawód to Technik informatyk. 3 spośród 32 branż wyróżnionych w klasyfikacji szkolnictwa branżowego odnoszą się do kształcenia w zakresie technicznych kompetencji cyfrowych. W tych 3 branżach jest 18 zawodów – a w nich obecnie kształci się 166387 osób, co stanowi 20,5% ogółu uczących się w szkołach branżowych i technikach. Najwięcej osób jest na wspomnianym kierunku technika informatyka oraz technika mechatronika (25668 uczniów), technika elektronika (12213) oraz technika fotografii i multimediów (10018).

Obraz1

Z perspektywy zaspokajania potrzeb rynku pracy należy zauważyć, że udział kształcenia branżowego i technicznego wynosi ponad 50%. Jest to podyktowane rosnącym popytem na absolwentów szkół branżowych, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, w tym kompetencje cyfrowe. Rośnie przekonanie, że szkoły branżowe nie są dla młodych ludzi gorszą perspektywą edukacyjną i nie oznaczają w przyszłości niższych zarobków. W perspektywie roku 2030 w przemyśle będzie popyt zarówno na informatyków i programistów, jak i na operatorów maszyn, mechaników czy spawaczy.

Jednak kwestia kadr dla przemysłu przyszłości to nie tylko udział uczniów w kształceniu zawodowym z nazwy, ale ciągły rozwój infrastruktury nauczania, profesjonalizacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i fachowa specjalizacja. Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu przyszłości to szkolnictwo, które nadąża za zmianami technologicznymi na rynku pracy. Jest to szkolnictwo branżowe, które staje się pierwszym wyborem młodych decydujących się na wybór szkoły ponadpodstawowej, w której można faktycznie nabyć oczekiwane przez pracodawców kompetencje, doskonalić je w nowoczesnych laboratoriach i warsztatach oraz ufać, że osoby odpowiedzialne za kształt szkolnictwa komunikują się z przedstawicielami pracodawców z sektora przemysłowego.

Opracowano na podstawie analizy dr Ziemowit Socha, socjolog, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości i Instytutu Badań Edukacyjnych


115 Posiedzenie Rady Konsultacyjnej


Przedstawiciele Strefowego Klastra Edukacyjnego uczestniczyli w kolejnym 115 posiedzeniu Rady Konsultacyjnej, którego głównym tematem było: „Kształtowanie oraz rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych wśród niepełnosprawnych uczniów Dolnego Śląska”.

Zebranych powitał Pan Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty, a Pan Jan Kamiński Przewodniczący Rady Konsultacyjnej przedstawił program i tematykę posiedzenia. Następnie dyrektorzy Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z regionu przedstawili w jaki sposób rozwijają kompetencje zawodowe uczniów oraz podzielili się informacjami dotyczącymi aktywizacji osób niepełnosprawnych. Zebrani mieli możliwość wyrażenia opinii na temat realizacji projektów zawodoznawczych z udziałem osób niepełnosprawnych, przedstawiciele UP podali wskaźniki aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach wychowawczych oraz potkaniach z rodzicami „Nie przegraj młodości”. Ostatnim punktem spotkania były: Dyskusja. Wnioski. Sprawy różne. Propozycje tematów na kolejne spotkania oraz podsumowanie obrad.


Spotkanie Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeną Machałek z gronem pedagogicznym ZST „Mechanik” 


W dniu 30 września odbyło się spotkanie Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Marzeny Machałek z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, z pracodawcami współpracującymi ze szkołą oraz z dyrektorami i nauczycielami szkół zawodowych połączone z wizytą w Mobilnym Centrum Edukacyjnym. Spotkanie dotyczyło reformy szkolnictwa zawodowego, udziału przedsiębiorców w realizacji kształcenia zawodowego, wymaganych kompetencji i umiejętności zawodowych przyszłych pracowników, organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

mmech003

 


Posiedzenie Rady Konsultacyjnej


18.09.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej, którego tematem było: „Dania. Dualny system kształcenia zawodowego”. Zebranych powitał Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, a następnie Pan Jan Kamiński – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej dokonał prezentacji gości i przedstawił tematykę spotkania.

Głównym prelegentem był Pan Claus Brandt-Kristensen – Member of the Danish National ECVET Expert Team Agency for Science and Higher Education. Przedstawił on strukturę systemu kształcenia w Danii ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania kwalifikacji zawodowych. Przedstawił główne założenia polityki oświatowej w Danii oraz wskazał na ścisły związek edukacji zawodowej z pracodawcami oraz ze związkami zawodowymi. Następnie odbyła się szeroka dyskusja połączona z porównaniem systemu kształcenia zawodowego prowadzonego w Polsce.

Następnie Pan Jan Kamiński skierował do zebranych zaproszenie do udziału w projekcie BILT koordynowanym przez UNESCO – UNEVOC, realizowanym przez Bundesinstitut fur Berufsbildung z Bonn. Ostatnim punktem spotkania były: Dyskusja. Wnioski. Sprawy różne oraz podsumowanie obrad.


Porozumienie Strefowego Klastra Edukacyjnego i Interferie S.A.


10 lipca 2019 r. w Legnicy zostało podpisane porozumienie Strefowego Klastra Edukacyjnego z firmą Interferie S.A. W myśl porozumienia SSEMP S.A. i Interferie S.A. będą współpracować z pracodawcami i szkołami ponadpodstawowymi w zakresie m.in. dostosowywania kompetencji młodzieży do aktualnych potrzeb rynku pracy.


Spotkanie robocze w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze


03.06.2019 r. odbyło się spotkanie robocze w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach współpracy „Strefowy Klaster Edukacyjny – Szkoły – Pracodawcy” i dotyczyło realizacji wspólnych projektów edukacyjnych rozszerzających umiejętności i kompetencje uczniów, zmian wprowadzanych w szkolnictwie zawodowym od 01.09.2019 r. utworzenia klas pod patronatem firm i przedsiębiorstw. Dyrektor szkoły Pani Mariola Jaciuk przedstawiła plany związane naborem na rok szkolny 2019/2020 uwzględniające absolwentów szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych.


Porozumienie partnerskie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź


Dnia 14 czerwca 2019 roku Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości podpisała porozumienie partnerskie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Kluczowe postulaty porozumienia dotyczą działalności na rzecz młodzieży szkolnej oraz pomocy w zdobywaniu kompetencji zawodowych. KSSEMP po raz kolejny zadeklarowała partnerstwo w sferze edukacji zawodowej oraz współtworzenie platformy wymiany doświadczeń i upowszechniania najlepszych praktyk łączących potencjał gospodarczy, naukowy i edukacyjny.


Spotkanie networkingowe


W dniu 13.05.2019 r. w siedzibie SSEMP S.A. odbyło się spotkanie networkingowe przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego z Panami: Wolfgangiem Mihlanem z Izby Przemysłowo-Handlowej z Magdeburga, Dirkiem Brandeburgiem – Leiter Flottenmangment z Havellandische Eisenbahn oraz z dr. Jerzym Dudkiem i Grzegorzem Kyć – wykładowcami z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Spotkanie miało na celu nawiązanie nowych relacji biznesowych i podjęcie wielopłaszczyznowej współpracy.

IHK SSEMP


Seminarium „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej”


W dniu 08.05.2019 r. Pani Dagmara Gęborys Wiceprezes SSEMP S.A. uczestniczyła w  Seminarium – Firma IDEA „Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej” organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Na rynku pracy zachodzą ciągłe zmiany. Wiele zawodów niebawem zniknie, ustępując miejsce nowym, dziś jeszcze nieznanym. Należy ustalić sposób dostosowania się do zachodzących zmian i kształtowania przyszłych pracowników.


Dolnośląski Kongres Zawodowy


18.03.2019 przedstawiciele Strefowego Klastra Edukacyjnego uczestniczyli w Dolnośląskim Kongresie Zawodowym w Wałbrzychu z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaprezentowane zostały planowane zmiany w szkolnictwie branżowych od 01.09.2019 r., przedstawiony został potencjał szkól zawodowych oraz perspektywy zatrudnienia ich absolwentów, podpisano umowy i porozumienia o współpracy pracodawców ze szkołami. Wyróżniono pracodawców za współpracę ze szkołami województwa dolnośląskiego oraz promocję kształcenia branżowego. Gratulujemy wyróżnionym firmom z naszego regionu: WEBER HYDRAULIK Sp. z o.o. Wykroty/ Nowogrodziec, DR. SCHNEIDER AUTOMOTIVE Polska Sp.z o.o. Radomierz, DRÄEXLMAIER Group Jelenia Góra.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 r. i nie tylko…


W dniu 14.02.2019 r.  Pani Dagmara Gęborys Wiceprezes KSSEMP S.A uczestniczyła w konferencji pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 r. i nie tylko…”, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Konferencja adresowana była w szczególności do pracodawców, a jej celem głównym było przekazanie uczestnikom informacji na temat możliwości uzyskania szerokiego wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w celu podniesienia kwalifikacji pracowników i aktywizacji osób bezrobotnych. W trakcie spotkania omówione zostały m.in. procedury pozyskania środków, sposób wypełniania wniosków oraz najczęstsze problemy pojawiające się przy aplikowaniu o środki z KFS, które stanowią wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Spotkanie zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego.


Współpraca  Klastra z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu


W dniu 14.02.2019 r. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dołączył do Strefowego Klastra Edukacyjnego. Umowę o współpracy podpisali Pani Joanna Szwedowska Wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Pan Tadeusz Rycharski Prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania omówione zostały zasady współpracy, w przyszłości planowane są wspólne projekty i konferencje dotyczące szkolnictwa zawodowego. Pani Ewa Norkowska Kierownik ds. kształcenia zawodowego w DODN przedstawiła szerokoprofilowy zakres prac związany z prowadzonym doradztwem zawodowym na terenie Dolnego Śląska. Główne cele Strefowego Klastra Edukacyjnego to inicjowanie współpracy szkół z pracodawcami, tworzenie sieci partnerów działających w sferze edukacji, upowszechnianie systemu kształcenia dualnego odpowiadającego potrzebom gospodarki ,  profesjonalne doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji i umiejętności  nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,  współpraca przy tworzeniu oferty edukacyjnej szkół, wymiana informacji dotycząca możliwości realizacji wybranych treści kształcenia  podstawy programowej w zawodzie, praktycznych przedmiotów zawodowych, praktyk zawodowych lub staży wakacyjnych w lokalnych firmach i przedsiębiorstwach; wypracowanie systematycznej współpracy przy organizacji tych zajęć u pracodawcy. Cieszymy się bardzo, że pozyskaliśmy tak wspaniałych partnerów do współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.


Posiedzenie Rady Konsultacyjnej


Tematem kolejnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej w dniu 24.01.2019 r. był  – Rzeczywisty Profiling Zawodowy – niemiecka metoda zapobiegania porzucaniu nauki zawodu realizowanej w dualnym systemie kształcenia. Głównym prelegentem była Pani Anna Block – Grone Bildungszentren Nordrhein-Westfalen. Wstępnie dowiedzieliśmy się jak przeprowadzany jest pomiar kompetencji zdobytych formalnie i nieformalnie, a następnie  poznaliśmy narzędzia  stosowane dla różnych grup docelowych. HAMER2 – 4-modułowy test skierowany do młodzieży z podwyższoną koniecznością wsparcia,  ProfilPass – Paszport Kompetencji, PCAM związany z aktywnością młodzieżową, EXPLORIX – charakterystyka wg 6 kategorii oraz MELBA – to określenie umiejętności miękkich w 27 kompetencjach kluczowych. Następnie odbyła się szeroka dyskusja połączona z porównaniem badań prowadzonych w Polsce zarówno w urzędach pracy jak i w szkołach.

Kolejną prezentacją było – Konsorcjum polskich i niemieckich szkół zawodowych Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Grupa Robocza Nr 2, (Arbeits Gruppe 2) – Kształcenie Zawodowe, którą przedstawił Pan dr Jan Kamiński – Przewodniczący Zespołu Ekspertów Kształcenia Zawodowego (Arbeits Gruppe 2)  Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.

Ostatnim punktem spotkania były : Dyskusja. Wnioski. Sprawy różne. Propozycje tematów na kolejne spotkania oraz podsumowanie obrad.


Rada Programowa Strefowego Klastra Edukacyjnego


W  dniu 23.01.2019 r. w siedzibie SSEMP S.A. w Kamiennej Górze odbyło się posiedzenie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego. Prezes Zarządu SSEMP S.A. – Pan Tadeusz Rycharski powitał zebranych oraz przedstawił nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce oraz zadania zarządzającego obszarem KSSEMP. Kierownik Klastra – Pani Wanda Kozyra przedstawiła wnioski wynikające z realizacji planu pracy Klastra w roku 2018 oraz wyniki raportu badania ankietowego (badanie miało na celu zdiagnozowanie i prognozowanie potrzeb pracodawców strefowych odnośnie kwalifikacji i umiejętności w kontekście prowadzonej/ planowanej przez nich polityki zatrudnienia). Następnie Wiceprezes Zarządu SSEMP S.A. Pani Dagmara Gęborys przedstawiła propozycję nowego regulaminu Strefowego Klastra Edukacyjnego wraz z planem pracy przyjętym do realizacji w 2019 r. W trakcie obrad toczyła się dyskusja dotycząca współpracy, realizacji nowych projektów, promowania szkół zawodowych i strefowych firm. Zaproszeni do współpracy członkowie Strefowego Klastra Edukacyjnego otrzymali akty powołania do Rady Programowej.  W trakcie podsumowania obrad przyjęte zostały wnioski dotyczące dalszej współpracy.


Uczestnictwo Strefowego Klastra Edukacyjnego w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli we Wrocławiu


W dniu 04.12.2018 r. głównym tematem konferencji zorganizowanej przez DODN we Wrocławiu było „Jak efektywnie i efektownie wdrażać Wewnątrzszkolny System  Doradztwa Zawodowego” m. in. : „Społeczeństwo 4.0.” – Człowiek w obliczu innowacji ; „Przemysł 4.0”  – Bariery wdrażania innowacji w firmach;   „Life design” – w praktyce poradniczej ; „Cyfrowe narzędzia i zasoby w doradztwie zawodowym

„Edukacja” –  Szeroka perspektywa wizji przyszłości. Młodzież o projektowaniu własnej kariery zawodowej, o roli doradcy zawodowego oraz spostrzeżenia na temat prowadzonego doradztwa zawodowego w szkole.


Strefowy Klaster Edukacyjny w Dreźnie


Wizyta przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego w Dresden Chip Academy w ramach współpracy ze spółką SBH Südost w Lipsku. Centrum zawodowe realizuje kształcenie dualne przyszłych mechatroników, mikrotechnologów, elektroników, mechaników.

Akademia poszukuje odpowiednich absolwentów dla firm saksońskich. Osoby ubiegające się o przyjęciu muszą zdać test umiejętności, następnie ich zgłoszenie przekazywane jest do firm partnerskich. Firma partnerska zawiera umowę o szkolenie z daną osobą, w przypadku gdy zachodzi potrzeba część szkolenia praktycznego odbywa się w warsztatach centrum. Szkolenie teoretyczne odbywa się w Berufsschulzentrum Elektrotechnik Dresden.

Zdobywanie kwalifikacji zawodowych prowadzone jest w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach, które dysponują pracowniami pomiarów mechanicznych, elektrycznych i układów elektronicznych, obróbki ręcznej i mechanicznej metali zarówno metodą konwencjonalną jak i CNC., pracownię sterowania firmy SIMENS, pracownie procesów technologicznych, pracownie sterowania procesami ciągłymi, pracownie układów sterowania, pracownie robotyki, pracownie mikrotechnologii i inne.


Rozwój kompetencji w przemyśle 4.0 w Dresden Chip Academy


Integracja i synchronizacja procesów w czasie rzeczywistym, przeprojektowanie procesów produkcyjnych, procesy SMART, usługa oparta na danych, fabryka SMART, zrozumienie procesu. Świat rzeczywisty i świat wirtualny rozwijają się razem w Internet of Things. Wszystko to może się powieść tylko dzięki specjalistom i menedżerom, którzy są zmotywowani i wysoko wykwalifikowani. Kierownictwo jest zobowiązane do rozwijania wymaganej elastyczności w przemyśle 4.0 w praktyce oraz do zwiększania wydajności przy większej odpowiedzialności i autonomii dla pracowników.

Bądź częścią zmiany i rozpocznij teraz swoją master class, torując drogę dla średniego zarządzania.

Szkolenie jako kierownik ds. Przemysłowych (m / k) IHK oferuje pracownikom w swojej dziedzinie możliwości stania się liderami w swojej dziedzinie. Dzięki zarządzaniu biznesem i wiedzy prawnej uczestnik szkolenia jest w stanie wziąć odpowiedzialność za personel oraz tematykę techniczną w firmie. W szczególności komercyjne treści i techniki komunikacji z pracownikami, które zostały przekazane dalej, optymalnie przygotują początkującego mistrza przemysłowego (m / f) Izby Przemysłowo-Handlowej na przyszłe odpowiedzialne stanowisko. Rozpocznij swoją dalszą edukację od mistrza przemysłowego (m / w) IHK w naszej lokalizacji w Dreźnie.

Treści egzaminu są przekazywane w bardzo praktyczny sposób, dzięki połączeniu najnowocześniejszych metod nauczania, które łączą nauczanie typu „twarzą w twarz” z wirtualną nauką i elastycznym samokształceniem.


Rada Konsultacyjna


W dniu 14.11.2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej we Wrocławiu. Temat przewodni bieżącego posiedzenia Rady to „Orientacja i Poradnictwo Zawodowe na przykładzie systemu doradztwa Republiki Federalnej Niemieckiej”. Zebranych powitał Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, a następnie Pan Jan Kamiński – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej dokonał prezentacji gości i przedstawił tematykę spotkania.

Pani Anna Block – Grone-Schulen Niedersachsen, Grone Netzwerk z  Hamburga przygotowała prezentację multimedialną pn. Orientacja, Poradnictwo i doradztwo zawodowe w niemieckim systemie edukacji. Zebrani dyskutowali na temat doradztwa zawodowego, o sposobie wyboru zakładu pracy do realizacji nauki zawodu (Profiling zawodowy), o organizowaniu spotkań doradców zawodowych z przedstawicielami biznesu. Omówiona została funkcja Jobscouta w doradztwie zawodowym.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie spółki edukacyjnej SBH Südost w Lipsku współpracującej ze Strefowym Klastrem Edukacyjnym . Zaprezentowana została podstawowa działalność mająca na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności u osób kształcących się w różnych zawodach odbywających praktyki zawodowe oraz staże wakacyjne.

Rezultaty IX Posiedzenia Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Poczdamie przedstawił Jan Kamiński – Przewodniczący Zespołu Ekspertów Kształcenia Zawodowego  (Arbeits Gruppe 2)  Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.

Ostatnim punktem spotkania były: Dyskusja. Wnioski. Sprawy różne. Propozycje. Podsumowanie obrad.

Wsparcie dla osób poszukujących pracy


Poradnictwo zawodowe, formy wsparcia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, staże i szkolenia zawodowe, projekty mobilności były tematem spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze. Uczestnikami spotkania byli: Pani Alicja Przepiórska przedstawiciel firmy IMAGO, Pani Teresa Ceremaga dyrektor PUP, Pan Mieczysław Mańkiewicz z-ca dyrektora PUP, Pani Dagmara Gęborys wiceprezes KSSEMP, Pani Wanda Kozyra menadżer ds. Strefowego Klastra Edukacyjnego oraz Pani Celina Róg dyrektor PCPR w Kamiennej Górze. W ramach współpracy będziemy wspierać osoby poszukujące pracy oraz chcące podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz pomagać odnaleźć się na rynku pracy.

pup001


Przystąpienie firmy XEOS do DKL


Firma XEOS serwisująca i naprawiająca silniki lotnicze w dniu 25.10.2018 r. dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, który zrzesza 25 firm z branży lotniczej, a jego działania wspierają wszystkie strefy ekonomiczne województwa dolnośląskiego.

Pani Wanda Kozyra przedstawiciel Strefowego Klastra Edukacyjnego uczestniczyła w tym wydarzeniu. Dodatkowo stworzono możliwość obejrzenia specjalistycznego Centrum Edukacyjnego we Wrocławiu, które szkoli mechaników silników lotniczych. W przyszłym roku do zakładu w Środzie Śląskiej trafią do przeglądu i naprawy najnowocześniejsze i największe silniki lotnicze produkcji GE Aviation.

 


 Płatne staże zawodowe w Niemczech


10.10.2018 r. w siedzibie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego z Panią Alicją Przepiórską przedstawicielem Fundacji IMAGO specjalistką ds. projektów unijnych oraz z Panem Armandem Winiarskim – Zewnętrznym Pośrednikiem Pracy w PUP w Kamiennej Górze na temat płatnych staży zawodowych w Niemczech organizowanych dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 35 roku życia.  Uczestnicy projektu mają zapewnione 90 godz. kurs nauki języka niemieckiego, 180 godz. płatny staż zagraniczny pozwalający podwyższyć kwalifikacje oraz rozszerzyć umiejętności zawodowe, koszty związane z organizacją stażu i pobytem w  Dreźnie. Po zakończeniu stażu przeprowadzone zostanie indywidualne szkolenie zawodowe ukierunkowane na podjęcie pracy w firmach strefowych prowadzone przez mentora i pośrednika pracy. Osoby wyróżniające się w trakcie staży dodatkowo zostaną skierowane na specjalistyczne kursy umiejętności zawodowych.


Kongres Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie


10 września 2018 r. Pani Wanda Kozyra przedstawiciel Strefowego Klastra Edukacyjnego uczestniczyła w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Na miejsce kongresu wybrano stadion PGE Narodowy.

Uczestnikami Kongresu były Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Wiceminister Marzena Machałek. Organizatorem wydarzenia z udziałem blisko tysiąca osób była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce.

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji było zwrócenie uwagi na  wpływ jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. W dyskusji na PGE Narodowym w Warszawie ważne miejsce zajęły europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji, a także organizowania systemów edukacji.


Wizyta przedstawicieli Strefowego Klastra Edukacyjnego w SBH Südost w Lipsku


Przedstawiciele Strefowego Klastra Edukacyjnego przy SSEMP S.A. odwiedzili jedną z czterech regionalnych spółek SBH – Südost w Lipsku, jednego z największych dostawców usług edukacyjnych w Saksonii, Saksonii-Anhalt, Turyngii i Bawarii. Współpraca Klastra z firmą SBH ma na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności u osób kształcących się w różnych zawodach odbywających praktyki zawodowe oraz staże wakacyjne. ”Więcej niż edukacja” (niem. Mehr als Bildung) to misja spółki wyrażająca ich postawę: przekazują wiedzę i przywiązują ogromną wagę do holistycznego rozwoju osobowości klienta zapewniając wykształcenie i umiejętności. Strefowy Klaster Edukacyjny miał możliwość poznania organizacji kształcenia zawodowego, sposoby uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych egzaminami w określonych zawodach oraz obejrzeć bazę dydaktyczną. W przyszłości planujemy międzynarodową realizację projektów zawodozawczych.


107 posiedzenie Rady Konsultacyjnej do Spraw Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty


W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się już 107 posiedzenie Rady Konsultacyjnej do Spraw Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Temat przewodni posiedzenia Rady to: „Partnerstwa instytucji rynku pracy na rzecz mobilności ponadnarodowej”. Przybyłych gości oraz stałych członków Rady powitał i wprowadził w tematykę spotkania Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty. Następnie Pani Alicja Przepiórska – z Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przedstawiła realizowany projekt „Partnerstwa instytucji rynku pracy na rzecz mobilności ponadnarodowej realizujące wspieranie kluczowych kompetencji i wdrażanie nowych metod projektów mobilności”. W ramach projektu opracowany został podręcznik pn. „Wspieranie kluczowych kompetencji na rynku pracy poprzez gotowość do mobilności – wdrażanie nowych metod projektów mobilności ponadnarodowej”.  W trakcie spotkania zebrani dyskutowali , dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Na zakończenie sformułowane zostały wnioski, a następnie Pan Przewodniczący dr Jan Kamiński  podsumował obrady.


Konferencja regionalna programu Erasmus+


18.06.2018 r. w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu odbyła się konferencja regionalna Programu Erasmus+. Pani Wanda Kozyra i Pan Jarosław Osmolak przedstawiciele Strefowego Klastra Edukacyjnego mieli możliwość wysłuchać sesji plenarnej z udziałem Pani Marzeny Machałek, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicieli programu Erasmus+ oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Następnie przeprowadzony został panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych- Mobilność, partnerstwa, innowacje i rozwój kompetencji – jak Erasmus+ zmienia polskie szkoły?. Odbyła się również prezentacja dobrych praktyk programu Erasmus+ „Inspiracje Edukacyjne”.

W konferencji uczestniczyli : dyrektorzy szkół branżowych, nauczyciele kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjaliści w przedsiębiorstwach, przedstawiciele kształcenia zawodowego, pracownicy uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcieli dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.


Spotkanie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego przy SSEMP S.A.


12.06.2018r., w siedzibie Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. odbyło się spotkanie Rady Programowej Strefowego Klastra Edukacyjnego przy SSEMP S.A.

Na spotkaniu przedstawione zostały: „Koncepcja pracy Strefowego Klastra Edukacyjnego” oraz „Plan współpracy: z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Instytucjami Około Biznesowymi, ośrodkami akademickimi, szkołami, ośrodkami naukowo-badawczymi, innymi klastrami , izbami gospodarczymi.„ W trakcie spotkania omówiona została także dotychczasowa działalność Klastra Edukacyjnego Kamiennogórskiej SSEMP.


Posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty


W dniu 08.05.2018 odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Tematem przewodnim bieżącego posiedzenia Rady były :” Niemieckie programy wspierające kształcenie zawodowe w systemie dualnym.” Zebranych gości powitał Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, a w tematykę spotkania wprowadził zebranych Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Pan dr Jan Kamiński. Jako pierwsza zabrała głos Pani Anna Block–Grone Netzwerk, Grone-Schulen Niedersachsen Hamburg, która przedstawiła prezentację „Niemieckich programów wspierających kształcenie zawodowe w systemie dualnym dla uczniów z problemami“ . 

Pani Anna Block wskazała czynniki sukcesu programów specjalnych dla młodzieży uczącej się zawodu m. in. :

– indywidulana oferta dostosowana do potrzeb młodego człowieka,

– kompleksowa aktywizacja i integracja (zawodowa, społeczna i edukacyjna),

– intensywne wsparcie pedagogiczne,

– dopasowanie odpowiednich miejsc pracy dla danego uczestnika,

– budowanie pozytywnych, zaufanych i trwałych relacji z uczestnikami praktycznej nauki zawodu,

– współpraca z rodzicami

Jako słabość systemu wskazała że:

– praktyczne doświadczenie kadry pedagogicznej jest częściowo nieaktualne, a programy nauczania nie zawsze koncentrują się na zagadnieniach związanych z miejscem pracy,

– treści kształcenia bywają niedostosowane do wymogów miejsca pracy,

– zapotrzebowanie na pracownika rośnie, więc zatrudnia się słabszych uczniów, którzy nie są w stanie poradzić sobie z wymogami zakładów pracy i przyjętym programem.

Następnie Pani Laura Słocka – Przydróżna dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w  Bolesławcu przedstawiła końcowy etap prac związany z „Uruchamianie nowego zawodu szkolnego: zdobnik ceramik” od 01.09.2018 r. oraz przekazała informacje o formach  udzielonego wsparcia i rekomendacji Rady KonsultacyjnejKamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości  również udzieliła rekomendacji dla uruchomienia nowego zawodu – zdobnik ceramik. Pan dr Jan Kamiński – Współprzewodniczący Grupy Ekspertów PL-DE Komisji Międzyrządowej omówił Praktyki zagraniczne uczniów dolnośląskich szkół zawodowych. Partnerstwa i  Konsorcja  polskich oraz niemieckich szkół zawodowych – rezultaty prac Grupy Ekspertów Kształcenia Zawodowego (DPKPN) Komitetu ds. Edukacji Polsko– Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. W tarcie całego posiedzenia odbywała się dyskusja. Uczestnicy Rady Konsultacyjnej zadawali dodatkowe pytania oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Poruszane były również sprawy różne m. in. dotyczące bieżących informacji  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na zakończenie sformułowane zostały wnioski, a następnie Pan Przewodniczący dr Jan Kamiński  podsumował obrady.


Biznes, Edukacja, Rozwój

W ramach projektu „Szkoła – Strefowy Klaster Edukacyjny – Pracodawcy” w dniu 24.04.2018 r.  odbyło się spotkanie absolwentów oraz uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu z pracodawcami. Przedstawiciele firm WEBER-HYDRAULIKA oraz RENA przedstawili profile produkcji firm, stosowane technologie, kryteria naboru pracowników oraz możliwości dalszego rozwoju zawodowego.  Na młodych ludzi poszukujących pracy czeka bardzo szeroka oferta, wśród których można wymienić operatora maszyn CNC, monterów wyrobów tworzyw sztucznych, tokarzy, spawaczy, ślusarzy, stanowiska administracyjno-biurowe. Uczniowie klas trzecich otrzymali szeroką ofertę odbywania płatnych staży wakacyjnych. Każdy z uczniów miał możliwość odbycia indywidualnej rozmowy ze specjalistami ds. rekrutacji pracowników HR oraz z osobami bezpośrednio zarządzającymi procesami produkcyjnymi.


Powołanie Rady Programowej do spraw Kompetencji


4 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się uroczystość powołania Rady Programowej ds. Kompetencji. W wydarzeniu uczestniczyły: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka.

W skład Rady weszło 19 członków, przedstawicieli ministerstw, organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz zrzeszających instytucje edukacyjne. W pracach Rady Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentować będą Wiceminister Marzena Machałek oraz Urszula Martynowicz, dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje na konieczność ścisłej współpracy szkolnictwa z gospodarką. Pomoże w tym System Rad ds. Kompetencji, którego zadaniem są działania na rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb przedsiębiorców. System składa się z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej oraz Bilansu Kapitału Ludzkiego czyli badania dopasowania kompetencyjnego podaży i popytu na rynku pracy.

Budowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki jest jednym ze strategicznych wyzwań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, wskazuje na potrzebę skonstruowania nowego modelu współpracy szkolnictwa z gospodarką – m.in. przez włączenie do systemu kształcenia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach czy aktywny udział przemysłu w przygotowaniu programów nauczania.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji pozwoli spojrzeć na rynek pracy i kształcenie dla rynku pracy nie tylko przez pryzmat szkolnictwa technicznego i branżowego, ale również przez edukację dorosłych i pracę nad doskonaleniem edukacji dorosłych.

– Cieszę się z powołania Rady Programowej do spraw Kompetencji. Jej powstanie w znacznej mierze przyczyni się do efektywniejszej koordynacji działań w całym obszarze uczenia się przez całe życie. Ważne jest tu również podniesienie świadomości znaczenia umiejętności kadr dla rozwoju gospodarczego kraju, co pozwoli na całościowe spojrzenie na potrzeby w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego we wszystkich sektorach. Dodatkowo Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności – podkreśla Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Szefowa MEN podkreśliła, że już w piątek, 6 kwietnia odbędzie się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”, podczas którego zaprezentujemy kompleksowe zmiany dotyczące kształcenia zawodowego.

Rada Programowa ds. Kompetencji zajmie się skoordynowaniem prac rad sektorowych, a także wskazywaniem kierunków zmian w przepisach prawa i politykach publicznych w obszarze umiejętności obecnych oraz przyszłych pracowników. Wyznaczy ona również strategiczne cele w zakresie dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki. Dodatkowo będzie rekomendować rozwiązania korzystne dla rozwoju systemu edukacyjnego i usunięcia luk kompetencyjnych na rynku pracy.

– System Rad ds. Kompetencji będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji głównych zadań Strategii, którymi są uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa zawodowego oraz wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Za koordynację działań Sektorowych Rad ds. Kompetencji odpowiedzialni będą członkowie Rady Programowej, których dzisiaj powołaliśmy. Ich zadaniem będzie ocena jakości wypracowanych ustaleń oraz doprowadzanie do ich wdrożenia – wskazała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Obecna na konferencji minister Elżbieta Rafalska wskazała, że MRPiPS prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz przygotowuje krótkoterminowe prognozy w ramach badania Barometr zawodów.

– Pozyskanie, ale również zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów staje się dużym wyzwaniem dla wielu pracodawców. Tymczasem, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy to jedne z najczęściej przytaczanych powodów bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi – powiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to miejsca współpracy biznesu, edukacji, nauki i instytucji branżowych. To inicjatywy oddolne, w których każdy sektor sam decyduje, kto powinien włączyć się w prace rady. Członkowie rad poznają swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia i tworzą wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr.

W ubiegłym roku rozpoczęły działalność rady dla branży budowlanej, finansowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, IT, turystyki, mody i innowacyjnych tekstyliów. Obecnie tworzy się rada ds. motoryzacji, która ma zająć się m.in. przygotowaniem systemu edukacji do wyzwań technologicznych, takich jak elektromobilność czy pojazdy autonomiczne.

Rady analizują sytuację w danej branży i na tej podstawie przygotowują rekomendacje i ramy prawne dla efektywnego oraz praktycznego kształcenia specjalistów. Zachęcają także przedsiębiorców do angażowania się w procesy kształcenia, np. przez organizację praktyk i staży oraz współtworzenie podstawy programowej dla kształcenia w zawodach. Ważne jest również oddziaływanie na instytucje szkoleniowo-rozwojowe w przygotowaniu oferty dopasowanej do potrzeb sektora.

System dopełnia zestaw narzędzi do badań rynku pracy – ogólnopolski Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) i jego branżowe edycje. BKL to obszerny monitoring rynku pracy prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ). BKL dostarcza cennych danych na temat luk kompetencyjnych w gospodarce oraz stanu rynku usług szkoleniowych.

– Podobne rozwiązania, które wspierają koordynację systemu edukacji z potrzebami gospodarki, funkcjonują już na całym świecie m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Australii, Indiach czy Czechach. Do zadań PARP należy pomoc w budowaniu i rozwoju Rad Sektorowych, a także zapewnienie finansowania oraz obsługi merytorycznej Rady Programowej. Będziemy też regularnie dostarczać decydentom w przedsiębiorstwach i administracji publicznej wyniki kolejnych edycji badań w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego – mówi Prezes PARP Patrycja Klarecka.

Najnowsze wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego PARP wraz z UJ zaprezentują w połowie tego roku. W czerwcu br. Agencja ogłosi także konkurs na sfinansowanie szkoleń z zakresu zbieżnego z rekomendacjami działających Rad Sektorowych. Konkurs ten będzie ponawiany co 6 miesięcy, w miarę powstawania nowych Rad oraz pojawiania się kolejnych rekomendacji w zakresie zapotrzebowania na kompetencje kluczowe z punktu widzenia rozwoju danego sektora.

Wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (PARP, UJ) z lat ubiegłych wskazują, że ¾ przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom. Twierdzą oni, że nie mają czasu na uczenie kandydatów podstawowych umiejętności, deklarują jednak możliwość ich doszkalania. Pracodawcy oczekują, że to system edukacji da uczniom odpowiednie umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Z tych samych badań wynika, że ok. 30% pracodawców nie inwestowało w rozwój swoich pracowników, natomiast 25% spośród tych pracodawców, którzy korzystali z edukacji pozaformalnej, nie była zadowolona z jej efektów. Jako główną przyczyną braku zainteresowania podnoszeniem kompetencji swoich załóg przedsiębiorcy wskazywali brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby, zaś problemy te w największym stopniu dotyczyły najmniejszych firm w Polsce.

(tekst i zdjęcia: Departament Informacji i Promocji / Ministerstwo Edukacji Narodowej)


Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty


W dniu 23.03.2018 r. odbyło się  kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej; tematem przewodnim posiedzenia było :

1.       „Uruchomienie nowego zawodu szkolnego : zdobnik ceramiki” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu

2.       Omówienie praktyk zagranicznych uczniów dolnośląskich szkół zawodowych.

Posiedzenie rozpoczął Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Pan dr Jan Kamiński przewodniczący Rady Konsultacyjnej przedstawił główne zagadnienia jakie były poruszane w trakcie spotkania.

Jako pierwsza zabrała głos Pani Alicja Krzyszczak – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Przedstawiła ona trwające od 3 lat prace zmierzające do uruchomienia nowego zawodu szkolnego – zdobnik ceramiki i wpisanie go do klasyfikacji zawodów. Wszelkie działania podejmowane są wspólnie przez środowisko pracodawców związanych z branżą ceramiczną, z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą oraz ze środowiskiem edukacyjnym. Pracodawcy zaangażowali się w prace związane z opisem zawodu. Dodatkowy etap prac przedstawiła Pani Laura Słocka-Przydróżna Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, która przedstawiła eksperyment pedagogiczny prowadzony w klasie pierwszej technikum – w zawodzie technik ceramik. Pani Naczelnik zwróciła się do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i członków Rady Konsultacyjnej z prośbą o rekomendację dotyczącą wprowadzenia zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Członkowie Rady Konsultacyjnej dyskutowali na temat zasad wprowadzania nowego zawodu, wyrażali opinie, a następnie podjęta została decyzja o wsparciu działań związanych z wprowadzeniem nowego zawodu.

Rada Konsultacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości będą rekomendować  potrzebę kształcenia w zawodzie – zdobnik ceramik w szczególności, że  uwzględnia ona potrzeby pracodawców, zapotrzebowanie na te wyroby przez rynek oraz specyficzne potrzeby klientów.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja praktyk zagranicznych przedstawiona przez Pana dr Jana Kamińskiego. Uczestnicy spotkania przedstawiali spostrzeżenia dotyczące dotychczas zrealizowanych staży zarówno w Polsce , jak i zagranicą. Przedstawione zostały dobre praktyki oraz rezultaty dotychczasowych prac Grupy Ekspertów Kształcenia Zawodowego Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.


Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu – konferencja MEN dla przedstawicieli biznesu


Powstaną nowe klasy patronackie PGE – uroczystość w Bełchatowie z udziałem Wiceminister Edukacji Narodowej

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w środę (21.02.2018r.) wzięła udział w uroczystości podpisania porozumień w zakresie utworzenia klas patronackich pomiędzy spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna a szkołami zawodowymi z Bełchatowa i Kleszczowa.

PGE będzie wspierać szkoły kształcące w zawodach energetycznych i górniczych, a ich absolwenci mają znaleźć zatrudnienie w bełchatowskiej elektrowni i kopalni węgla brunatnego, zapełniając lukę pokoleniową oraz kompetencyjną.

Podpisanie porozumień odbyło się na terenie Elektrowni Bełchatów.

Klasy patronackie utworzone zostaną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Programem objęte będą wybrane pierwsze klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, automatyk i mechatronik. Porozumienia podpisane przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły obowiązywać mają przez 10 lat.

W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Zorganizowane zostaną również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną również stypendia.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia podziękowała władzom spółki PGE za aktywne wspieranie szkolnictwa branżowego i technicznego. Dodała, że zmiany nie są możliwe bez wsparcia pracodawców.

– Ministerstwo edukacji ma zadanie tworzyć ramy prawne, inspirować i budować sprzyjające warunki do odbudowy szkolnictwa zawodowego. Jednak w procesie kształcenia zawodowego obecni muszą być przede wszystkim pracodawcy. To oni wiedzą jakich potrzebują pracowników – powiedziała wiceszefowa MEN.

Wiceminister dodała również, że pracodawcy są niezbędni w procesie kształcenia specjalistów w szkołach branżowych ze względu na ich znajomość potrzeb pracowniczych, a także uczestniczenia w systemie nauczania nowoczesnych zawodów zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

– Jest potrzebna synergia pracodawców, samorządów i szkół, by uzdrowić kształcenie zawodowe i sprawić, żeby odpowiadało ono na potrzeby polskiej gospodarki. Nasza gospodarka nie może dłużej czekać. Kształcenie zawodowe trzeba zmieniać – podsumowała wiceminister Marzena Machałek.

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił z kolei, że podpisanie porozumień w Bełchatowie jest częścią szerszego projektu, którego cel to renesans szkolnictwa zawodowego w Polsce.

– Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu, który boryka się z luką pokoleniową, czyli brakiem zastępowalności specjalistów – podkreślił prezes. – Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej chcemy zbudować zwarty program renesansu szkolnictwa zawodowego, będziemy ulepszać proces adaptacyjny młodych pracowników po to, żeby część ciężaru edukacji zawodowej ponoszona była również przez pracodawcę. To umożliwi im sprawne wejście w organizację – powiedział Henryk Baranowski.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zwrócił uwagę na konieczność odbudowania szkolnictwa branżowego.

– Program tworzenia klas patronackich PGE jest odpowiedzią na potrzeby spółki, ale również realizacją polityki polskiego rządu, której celem jest odbudowa nauczania branżowego – nauczania, które w ostatnich latach było zaniedbywane – zaznaczył prezes. – Należy jak najszybciej wdrażać projekty wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – dodał Sławomir Zawada.

Podpisane porozumienia są kontynuacją współpracy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z placówkami oświatowymi w kraju. Podobne porozumienia o utworzeniu klas patronackich PGE podpisano z dyrektorami dwóch szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Podczas wizyty w Bełchatowie, wiceminister edukacji wspólnie z uczniami szkół zawodowych zwiedziła elektrownię Bełchatów.

(źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej)


Minister Marzena Machałek w Sejmie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego – wystąpienie z 7 lutego 2018 r.


30 stycznia 2018 r. w godzinach 9–16 odbyło się w Warszawie spotkanie podsumowujące cykl seminariów branżowych. Ich celem było wypracowanie zmian w szkolnictwie zawodowym na podstawie wniosków i praktycznych wskazówek pracodawców. 

Podczas spotkania odbyło się także podsumowanie V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” oraz wręczenie statuetek zwycięskim szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom. W spotkaniu brali udział przedstawiciele resortów, pracodawców, dyrektorów szkół zawodowych, doradców zawodowych, przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele organów prowadzących szkoły zawodowe oraz laureaci konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.


W poniedziałek 22 stycznia 2018r. w Warszawie Zarząd SSEMP S.A. – Prezes Tadeusz Rycharski i Wiceprezes Dagmara Gęborys brali udział w konferencji skierowanej do przedstawicieli biznesu: „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu„.

Szanse i możliwości współpracy przedstawicieli biznesu na rzecz kształcenia zawodowego oraz zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym – to główne tematy konferencji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W wydarzeniu uczestniczyła również Wiceminister Edukacji Marzena Machałek, która przedstawiła kierunki zmian w szkolnictwie branżowym oraz technicznym. Podczas poniedziałkowej konferencji została omówiona rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego. Program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej omówiła Agnieszka Czarnecka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Kapitałem Ludzkim z Polskiej Grupy Energetycznej S.A., a dr Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Grupy Azoty S.A. przedstawił na czym polega współpraca firmy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

W swoim przemówieniu Minister Anna Zalewska przypomniała, że na początku stycznia wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim wystosowali specjalny list do pracodawców, zwracając się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego. W treści listu zachęcano do m.in. obejmowania patronatem szkół zawodowych oraz bliższej współpracy z pracodawcami przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze przyszłej ścieżki zawodowej.

Ponadto w trakcie spotkania zaprezentowano szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Konferencja skierowana była w szczególności do przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za promocję, komunikację, działania marketingowe w firmach, a także osób zajmujących się zatrudnianiem nowych pracowników oraz polityką kadrową firmy.

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

(źródło: MEN)


Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości pragnąc aktywnie zaangażować się w proces odbudowy oraz rozwoju kształcenia zawodowego przedstawia specjalny list do pracodawców wystosowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, w którym zwracają się do przedstawicieli biznesu o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego poprzez m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych:

list premier list premier2

(źródło: MEN)


Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski w sobotę, 9 grudnia br. uczestniczył w III Forum Przemysłowym w Karpaczu, podczas którego spotkało się blisko 700 gości – przedstawicieli pracodawców, zarówno z Polski jak i z zagranicy, administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów. Prezes SSEMP S.A. brał udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego pt. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”.

szef forum edukacja2Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany należy wprowadzić w systemie kształcenia zawodowego, aby realnie wpłynęły one na sytuację na rynku pracy. Zastanawiano się także nad tym czy wprowadzenie dualnego systemu kształcenia jest obecnie najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom gospodarki. Podczas dyskusji mówiono również o tym, czy dualny system może być przykładem dobrej praktyki prowadzącej do zmniejszania bezrobocia w Europie oraz jaka powinna być rola pracodawców w systemie szkolnictwa branżowego. Podczas III Forum Przemysłowego odbyło się w sumie kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, miastem gospodarzem – Karpacz, a partnerem – województwo dolnośląskie.

(źródło i zdjęcia: Ministerstwo Edukacji Narodowej)

W dniu 09.06.2017 r., odbyło się spotkanie Rady Programowej Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Prezesa Tadeusza Rycharskiego i Wiceprezes Dagmary Gęborys. Powodem zebrania członków Rady Programowej było omówienie dotychczasowej działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego oraz perspektywa funkcjonowania w najbliższej przyszłości. 

W trakcie spotkania omówiona została rola Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości jako pośrednika między szkołą a pracodawcą. Zaproszeni dyrektorzy szkół i strefowi inwestorzy dyskutowali o potrzebach kształcenia uczniów pod potrzeby rynku pracy. Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski wyraził chęć intensyfikacji dotychczasowej współpracy i zadeklarował wsparcie ze strony Kamiennogórskiej SSEMP w zakresie promowania kształcenia zawodowego.


6 marca 2017 r., Zarząd Kamiennogórskiej SSEMP podpisał z firmą Syntea S.A. list intencyjny dedykowany przyszłej współpracy związanej z kształceniem zawodowym. Poniżej pełna treść porozumienia:

Strony oświadczają, że nawiązują współpracę w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w sposób dostosowany do potrzeb światowego rynku pracy, zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny oraz związany z tym proces powstawania nowych zawodów i grup kompetencji. Współpraca przyczyniać się będzie do podnoszenia mobilności zawodowej pracowników, poprzez uwzględnienie w procesie kształcenia zawodowego języków obcych.

SYNTEA zobowiązuje się do merytorycznego wspierania oraz promocji inicjatyw i projektów prowadzonych przez SSEMP , związanych z kształceniem zawodowym. Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, uwzględniający merytoryczny aspekt danego zawodu, w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jak również elementy informatyczne, psychologiczne i językowe – charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

SSEMP zobowiązuje się do promocji i wspierania działań prowadzonych przez SYNTEA, uznając słuszność kształcenia ustawicznego w aspekcie wielowymiarowym, zgodnym z zaleceniami i wytycznymi Unii Europejskiej, w szczególności do wsparcia w zakresie organizacji praktyk i staży w przedsiębiorstwach w ramach projektów współfinasowanych ze środków unijnych.

Strony postanawiają działać wspólnie na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników  a także osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy  i nowoczesnych technologiach oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej.

list intencyjny


25 stycznia 2017 r., Wiceprezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Dagmara Gęborys uczestniczyła w IV Kongresie Klastrów Polskich w Warszawie. Konferencję otworzyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

emilewicz kongresW trakcie Kongresu zostały omówione kwestie związane ze wzrostem gospodarczym opartym na innowacyjności poprzez działalność klastrów jak również kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie innowacyjności oraz instrumenty wsparcia działalności klastrów.
„W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju krajowe klastry kluczowe uwzględniliśmy przy realizacji działań związanych z rozwojem nowoczesnego przemysłu, mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, a także stymulowania popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności i skłonności firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą” – mówiła wiceminister J. Emilewicz.
Wiceszefowa resortu rozwoju dodała również, że klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.
(źródło: Ministerstwo Rozwoju)

20 stycznia 2017 roku, podczas konferencji „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego” w Wałbrzychu, Zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce podjęły decyzję o przekazaniu swojego poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości reprezentowała Wiceprezes Dagmara Gęborys.

deklaracje1

Reprezentanci wszystkich 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zapewnili o wsparciu działań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zadeklarowali pomoc w pracach dążących do zwiększenia udziału pracodawców w procesie kształcenia.

deklaracje2

W konferencji pn.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego”, która odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej brała udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. W swoim wystąpieniu, szefowa MEN podziękowała przedstawicielom SSE, za to, że chcą oni aktywnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego.

– Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak i całego systemu edukacji – dodała.
 
Sygnatariuszami deklaracji zostały: 
 
 
W poniższym załączniku znajdą Państwo pełną treść dokumentu:

 (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej)