Oferta szkół

Home \ Oferta szkół

Co nowego w ofertach edukacyjnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ?


Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu:

Technik spawalnictwa to zawód ceniony i poszukiwany na rynku pracy w związku z niedoborem tego rodzaju specjalistów. Duża liczba funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wykonujące wyroby i konstrukcje spawanea także wiele zakładów wykorzystuje  spawanie jako proces pomocniczy. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego.

Jako technik spawalnictwa znajdziesz pracę w różnych przedsiębiorstwach, w których technologie spawania są wiodące albo pomocnicze. Możesz tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości.. Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako kierownicy sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog, spawalnik produkcji, mistrz spawalniczy. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego.

Kwalifikacje zawodowe:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H.Sucharskiego w Bolesławcu:

Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Ponadto absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności

Kwalifikacje zawodowe:
EKA.05. Prowadzenie prac kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 


Reagowanie na potrzeby rynku pracy


Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza 4  nowe zawody w kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Technik dekarstwa . Kształcenie w zawodzie Technik dekarstwa, przypisanym do branży budowlanej, będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia – na „podbudowie” zawodu Dekarz.

Technik stylista jest odpowiedzią na znaczący deficyt wykwalifikowanej kadry o interdyscyplinarnych umiejętnościach w branży przemysłu mody. W zawodzie tym będzie można kształcić się w technikum oraz branżowej szkole II stopnia – na „podbudowie” zawodu Krawiec.

Technik robotyk, przypisanego do branży elektroniczno-mechatronicznej, w którym kształcenie będzie odbywało się w technikum, jest wynikiem oczekiwań szerokiej grupy pracodawców w związku z informatyzacją, automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Takie zapotrzebowanie potwierdziła również opinia organizacji pracodawców „Konfederacja Lewiatan”.

Technik dekarstwa, Technik stylista oraz Technik robotyk możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych. Natomiast wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Podolog (pozytywnie zaopiniowane przez organizację pracodawców „Konfederacja Lewiatan”) wynika z braku wykwalifikowanej kadry na potrzeby usług podologicznych. Zapotrzebowanie na usługi podologa jest bardzo duże, co wynika m.in. z rozwoju chorób cywilizacyjnych np.: cukrzycy, otyłości oraz zmian demograficznych – starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się ludzkiego życia. Zawód Podolog w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego został przyporządkowany do branży fryzjersko-kosmetycznej. Nauka w tym zawodzie będzie możliwa wyłącznie w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

school 001

school 002

school 003

school 004