Działalność

Dlaczego KSSEMP?

Home \ Działalność

windmills

Działalność Strefy

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (z późniejszymi zmianami). Siedziba Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. znajduje się w Kamiennej Górze.

W myśl Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) obszar będący we właściwości Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości obejmuje powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, kępiński (woj. wielkopolskie), lubański, lwówecki, milicki, ostrowski (woj. wielkopolskie), trzebnicki, zgorzelecki oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra. Szczegółowy zakres działalności Strefy opisany został w Planie Rozwoju Inwestycji Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości dostępny tutaj.

Granicami Strefy (w myśl ustawy z 20 października 1994r.) objęte są grunty o powierzchni 540,8285 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec oraz gmin: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubań, Lubawka, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Prusice i Żmigród. Oferowane tereny objęte granicami KSSEMP znajdują się w 17 podstrefach na terenie województw: dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości wydała 127 zezwoleń oraz 23 decyzje o wsparciu (stan na wrzesień 2020r.). Nakłady inwestycyjne to ponad 3 mld zł, a zatrudnienie jest na poziomie 7,8 tys. miejsc pracy.*

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z przywilejów, jakie daje lokalizacja KSSEMP. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjnie położone obszary Strefy w połączeniu z pomocą publiczną są szansą na sukces.

*dotyczy aktywnych zezwoleń i decyzji o wsparciu na dzień 30.06.2020 r.

cents

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Zapewniamy:

– pomoc publiczną w wysokości 25 proc. nakładów inwestycyjnych przy prowadzeniu działalności co najmniej 5 lat (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności co najmniej 3 lata),

– pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanych przez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 25 proc. wartości dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – miejsca pracy utrzymane co najmniej 3 lata).

Pułapy pomocy określone stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również zakup przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie było zakupione, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego (koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przekraczają 50.000.000 Euro) maksymalna wielkość pomocy ustalana jest według wzoru:

I = R x (50 mln Euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, powyżej równowartości 50 mln Euro nieprzekraczająca jednak 100 mln Euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln Euro.

Przedsiębiorca może także uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości. Decyzję taką wydaje gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji daje możliwość dokonywania inwestycji objętych pomocą publiczną nie tylko na terenie dawnych stref ekonomicznych, ale także na dowolnie wybranej przez inwestora nieruchomości.

Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianę dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Jeśli firma planuje w najbliższym czasie budowę hali produkcyjnej, zakup nowej maszyny, linii technologicznej, dywersyfikację lub zwiększenie mocy produkcyjnych to przy spełnieniu określonych kryteriów, może się ubiegać o decyzję o wsparciu, a co za tym idzie pomoc publiczną.

Otrzymanie decyzji o wsparciu jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pula zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia. Dla województwa dolnośląskiego duży przedsiębiorca może odzyskać 25%, średni 35%, a mały i mikro 45% nakładów (kosztów kwalifikowanych), w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.Załączam informację na temat sposobu ustalania wielkości przedsiębiorstwa oraz przykład wyliczenia pomocy publicznej.

Aktualnie, żeby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić kryteria jakościowe i ilościowe. Kryteria ilościowe to minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od stopy bezrobocia w powiecie.

Kryteria ilościowe zawarte są w załączonym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji – Tabela nr 2 Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym. Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2018 r. określa, na jaki rodzaj działalności gospodarczej nie jest wydawana decyzja o wsparciu, czyli na jakie PKWiU nie można wydać decyzji.

Zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje przedsiębiorcy dopiero od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania decyzji o wsparciu, aż do dnia jej wygaśnięcia. To znaczy, że wszystkie koszty, np. koszt budowy hali produkcyjnej, koszt związany z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, może być zaliczany do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu!

Decyzja ma okres ważności 10 lat (15 lat w przypadku inwestycji na terenach objętych granicami SSE przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – dostępne pod linkiem: www.mapa.ssemp.pl ).

Żeby ubiegać się o decyzję o wsparciu należy oficjalnie złożyć wypełniony wniosek o decyzję o wsparciu. Nie jest wymagane załączanie biznesplanu, ale przygotowanie takiego dokumentu pozwoli uniknąć pytań szczegółowych z naszej strony, a co za tym idzie przedłużania procedury wydania decyzji.

Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni, pod warunkiem że wniosek i wymagane załączniki są kompletne i nie wymagają uzupełnienia.

Poniżej wymagany katalog załączników do wniosku:

–        sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata,

–        oświadczenie przedsiębiorcy o braku zaległości wobec ZUS i US,

–        oświadczenie przedsiębiorcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości oraz, że upadłość nie została ogłoszona,

–        zaświadczenie z KRK o niekaralności przedsiębiorcy (wynikające z art. 14 ust. 2 ustawy),

–        wypełniony formularz (załącznik nr 2),

–        oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy o świadczenie usług odpłatnych z Zarządzającym strefą,

–        zobowiązanie do przekazywania informacji celem prowadzenia Ewidencji Wsparcia Nowych Inwestycji.

Przedsiębiorca zobowiązany jest płacić Zarządzającemu obszarem, w każdym miesiącu, przez cały okres obowiązywania decyzji, czyli przez 10 lat (15 lat w przypadku inwestycji na terenach objętych granicami SSE przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – dostępne pod linkiem: www.mapa.ssemp.pl), wynagrodzenie za usługi inne niż informacyjne, wspomagające działalność przedsiębiorcy na podstawie decyzji.

Wysokość wynagrodzenia jest określana na podstawie wzoru i zależy od kilku czynników, między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, wysokości deklarowanych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji i powierzchni nieruchomości.