Zawidów

Home \ Zawidów

Zapraszamy Państwa do Gminy Zawidów

Gmina Miejska Zawidów

Zawidów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie zgorzeleckim, na pograniczu Czech i Niemiec. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym Polskę z krajami Europy.

Bezpośrednia lokalizacja przy międzynarodowych szlakach to tylko jeden z wielu atutów, które zachęcają do ulokowania w granicach miasta własnego biznesu.

Miasto Zawidów oferuje znaczące korzyści ekonomiczne inwestorom zagranicznym, którzy zdecydują się ulokować swoja działalność gospodarczą na terenie gminy oraz posiadają możliwość zbywania produktów lub usług na rynku międzynarodowym. Dotyczy to różnych dziedzin gospodarki ale także niemal wszystkich szczegółowych branż przemysłu. Korzyści te sięgają od trzydziestu kilku do ponad czterdziestu euro na każde 100 euro przenoszonej wartości dodanej.

Miasto Zawidów jest korzystnym miejscem lokalizacji przemysłu również w stosunku do firm czysto polskich. 

Inwestowaniu w mieście sprzyja także przyjazna polityka samorządu, społeczna akceptacja, szeroki wachlarz terenów inwestycyjnych i zindywidualizowane podejście do potrzeb inwestora.

Dokładana inwentaryzacja zasobów pozwala w sposób prosty i przejrzysty odnaleźć dla inwestora uzbrojoną działkę inwestycyjną. Tereny inwestycyjne znajdują się przy głównych węzłach komunikacyjnych, w centrum i na obrzeżach miasta. W znakomitej większości mają zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej.

Płynność transportowa

Inwestowaniu w Zawidowie sprzyjają dogodne warunki lokalizacyjne.

Podstawowym elementem sieci drogowej miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 355, prowadzącej do granicy z Republika Czeską. Główna droga po stronie czeskiego sąsiada ma status drogi krajowej nr 13 i jest jedną z głównych dróg prowadzących do kluczowych węzłów komunikacyjnych na terytorium Republiki Czeskiej. O atrakcyjności poruszania się tym szlakiem decyduje bliskość autostrady czeskiej, oddalonej od granic administracyjnych Zawidowa zaledwie o 34 km i polskiej, nowo powstałej, autostrady A4, będącej częścią Europejskiego Korytarza Transportowego nr III, przebiegającego w kierunku wschód-zachód, od granicy niemieckiej. A4 Jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda (Bruksela)-Aachen-Kolonia-Erfurt-Wrocław-Katowice-Kraków-Kijów.

Zawidów jest także ważnym węzłem komunikacyjnym na międzynarodowej trasie kolejowej. Oddalona 2 km od centrum miasta stacja kolejowa obsługuje transport z Czech.

Odległości z Zawidowa do wybranych miast:

– Görlitz: 15 km
– Zittau: 24 km
– Liberec: 30 km
– Drezno: 100 km
– Lipsk: 231
– Berlin: 237 km
– Praga: 171 km
– Jelenia Góra: 67 km
– Bolesławiec: 58 km
– Wrocław: 160 km

Kapitał intelektualny „TRÓJSTYKU”

Czynnikiem korzystnie wpływającym na otoczenie biznesu w gminie są zasoby ludzkie. Młodzi, rzutcy i dobrze wykształceni mieszkańcy stanowią doskonałą bazę kadrową dla przedsiębiorstw. Najprężniejsze firmy po czeskiej i niemieckiej stronie chętnie powierzają eksponowane stanowiska właśnie mieszkańcom Zawidowa, ze względu na kwalifikacje i dużą zdolność asymilacji.

Urząd z nowoczesnymi usługami

Do obsługi inwestora w Gminie powołany został ambitny i merytorycznie dobrze przygotowany zespół, który umożliwia inwestorowi szybki dostęp do kompleksowej informacji i udziela wsparcia w każdej fazie procesu inwestycyjnego. Pracę urzędników wspierają dodatkowo narzędzia i aplikacje cyfrowe, takie jak np. Interaktywny plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestorzy samodzielnie mogą sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za pomocą dostępnego na stronie Urzędu Gminy „miejscowego geoportalu”. W razie jakichkolwiek wątpliwości pomocą służy pracownik, który zajmuje się SIP w Gminie. Urząd dysponuje także wysokiej klasy sprzętem geodezyjnym i ma przeszkolonego pracownika do jego obsługi. Pracownik w każdej chwili może ustalić dokładną lokalizację wybranych punktów w terenie.

Gmina z nowoczesną infrastrukturą

Szczególną dbałością gmina otacza infrastrukturę techniczną poprzez rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wybudowana w 2005r. nowoczesna oczyszczalnia obsługuje w 50 procentach potencjał gospodarczy miasta, pozostałą część mocy przerobowych pozostawiono na potrzeby nowych przedsiębiorstw.

Dostępne media

Sieć dróg na ternie miasta charakteryzuje się zróżnicowanymi parametrami technicznymi. Podstawowym elementem sieci drogowej miasta jest odcinek drogi wojewódzkiej 355, prowadzącej do granicy z Republiką Czeską. Sieć drogową uzupełniają drogi gminne, których długość wynosi 18,5 km. Główne drogi  miasta łączą się z pobliskimi ośrodkami subregionalnymi, takimi jak Lubań, Zgorzelec, Bogatynia, z którymi skomunikowany jest transport prywatny i publiczny.

Woda, ujęcia głębinowe

Zawidów zasilany jest w wodę z ujęcia głębinowego. Sieciowy system zasilania ludności w wodę obejmuje całe miasto. W 2007 roku zmodernizowano miejscowy Zakład Uzdatniania Wody oraz rozbudowano ujęcie wody. Obiekt został całkowicie unowocześniony, a wdrożone rozwiązania technologiczne przyczyniły się do usunięcia z wody surowej wszystkich zanieczyszczeń do wartości normatywnych wymaganych przepisami UE.

Kanalizacja, zmodernizowana oczyszczalnia

Usługi kanalizacyjne świadczone są przy wykorzystaniu istniejących urządzeń sieciowych oraz transportu specjalnego. Ścieki płynne usuwane są poprzez system sieci kanalizacyjnych, których długość w mieście wynosi obecnie 36,68 km. Dzięki budowie zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej z modernizacją oczyszczalni ścieków zwiększono przepustowość oczyszczalni z 300 m3 do 1100 m3 na dobę i spowodowało zwiększenie długości kanalizacji sanitarnej o 16 km i 5 km sieci deszczowej.  

Sieć energetyczna, duża moc poboru

Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta jest w przeważającej mierze siecią kablową podziemną. Stan techniczny sieci wysokich napięć jest bardzo dobry, sieci średnich napięć – dobry, niskich – bardzo dobry. W celu zwiększenia ilości działek pod zabudowę jedno i wielorodzinną zlikwidowano kolizyjne sieci energetyczne na terenach przeznaczonych pod inwestycje. Przepustowość linii elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć nie stanowi żadnej przeszkody w rozbudowie miejskiego układu sieciowego, gotowego przyjąć większe obciążenia.

Gospodarka cieplna

Gospodarka cieplna na terenie miasta oparta jest o nowoczesne, ekologiczne kotłownie lokalne oraz ogrzewanie indywidualne. W ostatnich latach obserwuje się podejmowanie licznych przedsięwzięć o wymiarze ekologicznym. Systematycznie zastępuje się ogrzewanie węglowe ogrzewaniem wykorzystującym alternatywne źródła energii – olej opałowy, gaz płynny, pellet i inne. 

Sieć telekomunikacyjna

Dostępność telefonii przewodowej wykazuje jeden z wyższych poziomów wśród gmin powiatu zgorzeleckiego. Sieć telefoniczna z dostępem do najwyższych prędkości (LTE) pokrywa całe terytorium miasta, w pełni zaspokajając potrzeby mieszkańców i obsługiwana jest przez nowoczesną centrale cyfrową. W mieście funkcjonuje również zawidowska sieć internetowa, oparta na technologii światłowodowej, jej zasięgiem objęte jest całe Miasto.

– sieć telefonii komórkowy Plus GSM, T-Mobile, Orange – stacja przekaźnikowe na terenie miasta i w jego okolicach.


Gmina w liczbach

Obszar gminy: 607 ha

Tereny rolne: 419 ha

Tereny leśne: 33 ha

Tereny zurbanizowane: 128 ha

Liczba mieszkańców: 4232

Atrakcje turystyczne Zawidowa

Wieża kościoła ewangelickiego

Wizytówką i jednym z najbardziej wyeksponowanych punktów w panoramie Zawidowa jest szesnastowieczna wieża dawnego kościoła ewangelickiego. Jeszcze po II wojnie światowej obok wieży wznosił się największy na Górnych Łużycach kościół p.w. Najświętszej Marii Panny. Kościół wybudowano w 1380 roku i przez cztery stulecia rozbudowywano. W XVI wieku do świątyni dobudowano wieżę i wyposażono w trzy okazałe dzwony. Po I wojnie światowej opuszczona budowla popadła w ruinę. Olbrzymią świątynię z 1200 miejscami siedzącymi wyburzono w 1972 roku. W 2001 roku wieża została odrestaurowana, a 4 lata później zainstalowano zegary oraz kuranty. Na wieży umieszczono tablicę upamiętniającą cmentarz zlikwidowany wraz z budynkiem kościoła.

Zabudowa Rynku (Pl. Zwycięstwa)

Zawidów posiada zabytkowy układ urbanistyczny starego miasta o średniowiecznej metryce. Jego początki sięgają prawdopodobnie lat 50. XIII w. Dokument lokacyjny miał wystawić król Czech Przemysł Ottokar II. W rejestrze zabytków figurują należące do zabudowy rynkowej domy z drugiej poł. XVIII w. oraz powstały w pierwszej poł. XIX budynek, mieszczący do niedawna hotel wraz z restauracją (Gościniec Pod Orłem). Na placu Zwycięstwa zlokalizowany jest także budynek Urzędu Miejskiego, wybudowany w 1837 r. w północno-zachodnim narożu rynku.

Zabytkowy kościół katolicki

Jednym z pomników historii Zawidowa jest Kościół p. w. św. Józefa Rzemieślnika. Parafię rzymsko-katolicką w Zawidowie ustanowiono 7 stycznia 1893 r. Wtedy też postanowiono rozpocząć budowę świątyni na Wzgórzu św. Michała, w miejscu gdzie niegdyś znajdował się jeden z najstarszych kościołów misyjnych Górnych Łużyc, główna siedziba biskupstwa miśnieńskiego, zniszczony podczas wojen husyckich. Budowę dzisiejszego kościoła zakończono w 1896 r. Jego wystrój, obejmujący ołtarze, ambonę, witraże, konfesjonały, chrzcielnicę i organy, nawiązuje do stylu neogotyckiego.

Koci Potok i perły…

Według Instytutu PAN w Krakowie, w Kocim Potoku – rzece opływającej miasto od południa – nadal może żyć perłoródka rzeczna – gatunek małża słodkowodnego, który wytwarza perły szlachetne. U schyłku średniowiecza perłoródka była dosyć liczna i często odławiana w dolnośląskich rzekach. Duże małże odławiano nie tylko dla pereł, ale i w celu pozyskania masy perłowej m.in. do wyrobu rozmaitych kosztowności. Prowadzone badania wskazały, że Koci Potok jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie może występować jeszcze ten unikalny gatunek.

Zawidów – ojczyzna myśli

Zawidów jest małą Ojczyzną Jakuba Bőhme, (1575-1624) – mistyka, wizjonera i filozofa religii, którego żywa myśl do dziś fascynuje ludzi na całym Świecie. Pochodził on z chłopskiej rodziny luterańskiej osiadłej w Starym Zawidowie. Z zawodu był szewcem, lecz do historii myśli ludzkiej przeszedł przede wszystkim jako mistyk i teozof. W 2005 roku Rada Miejska nadała Parkowi Miejskiemu imię Jakuba Boehme.

Parkowo-leśny zespół historyczny Góra Zamkowa i Kocia Góra

Teren położony w południowo-wschodniej części miasta, przy granicy państwa i wzdłuż strumienia zwanego Kocim Potokiem. Parkowo-leśny charakter tego miejsca podkreśla nurt strumienia, zapach leśnej żywicy, błękitna woda w stawach i malownicze ścieżki, które zachęcają do pieszych wypraw. Na Górze Zamkowej położony był średniowieczny słowiańskiego grodu, który dał początek miastu. Niektóre jego który elementu zachowały się do czasów współczesnych.