Akty prawne

Home \ Akty prawne

Akty prawne regulujące funkcjonowanie przedsiębiorców w SSE :


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Rozporządzenie określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkości tej pomocy, a także rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy regionalnej nie jest dozwolone.

Objaśnienia podatkowe

dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752)

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162).

Wniosek

o wydanie decyzji o wsparciu

Plan Rozwoju Inwestycji

PRI Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Akty wykonawcze do ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji :


 

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2020 poz. 1670).

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600).

Ustawa

z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 118, poz. 746)

Ustawa

z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840, poz. 746)

Ustawa

z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.143)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Koncepcja

rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 465)

Ustawa

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej tekst jednolity (Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404)

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.((Dz.U.04 Nr 194, poz.1983))

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878)

Wytyczne

w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. UE. z 2013 r. C.209)

Rozporządzenie Komisji (UE)

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. z 2014 r. L.187.1)

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

ZAŁĄCZNIK II

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości

 

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2009 r. nr 158, poz. 1242)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. z 2009 r. nr 112, poz. 930)

Regulamin Strefy

Regulamin Strefy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej