O klastrze

Home \ O klastrze

fanpage klastrowy


Misja Klastra Edukacyjnego

Klaster edukacyjny KSSEMP będzie realizował zadania na rzecz rozwoju sytemu kształcenia zawodowego w Polsce. Stale będzie się  rozwijać i doskonalić, reagować na zmiany zachodzące w świecie, w Polsce i w regionie w szczególności na regionalnym rynku pracy.

Celem strategicznym klastra jest inicjowanie współpracy szkół z pracodawcami , tworzenie sieci partnerów działających w sferze edukacji.

Zapraszamy strefowych inwestorów do wzięcia udziału w ankiecie badającej potrzeby kadrowe pracodawców. Przedmiotowa ankieta ma na celu zdefiniowanie pożądanych przez przedsiębiorców kwalifikacji zawodowych i umiejętności posiadanych przez uczniów szkół branżowych i technicznych. Liczymy, że zebrane dzięki Państwu informacje pozwolą lepiej dostosować kształcenie zawodowe pod kątem realnych oczekiwań pracodawców.

klaster-1

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości pragnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego w Polsce.

W ramach pracy klastra edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  priorytetowym działaniem będzie łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego zarówno dla potrzeb gospodarki, jak i lokalnego rynku pracy.

Klaster edukacyjny KSSEMP będzie aktywnie wspierać wielopłaszczyznową współpracę między szkołami branżowymi i technikami a przedsiębiorcami. Chcemy promować firmy strefowe , szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wsparciem dla kształcenia dualnego, popularyzować zawody niezbędne dla lokalnego rynku pracy.

klaster-2

Pragniemy przeprowadzić weryfikację i analizę potrzeb pracodawców w zakresie zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz informować środowisko edukacyjne o potrzebie dostosowania oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Proponujemy współpracę inwestorom przy nawiązaniu porozumień ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów w firmach strefowych, tworzeniu klas patronackich, przy organizacji konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu, konkursów zawodoznawczych, wizyt studyjnych dla uczniów w firmach strefowych, czy podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów niezbędnych na stale zmieniającym się rynku pracy.

klaster-4

Dodatkowym działaniem podejmowanym przez klaster strefowy jest szeroka współpraca z nauczycielami teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zakresie modyfikacji programów praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych w celu podniesienia jakości kształcenia oraz organizacji doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej z zakresu nowoczesnych metod, technik i technologii stosowanych w przedsiębiorstwach.

Klaster strefowy będzie promował dobre praktyki i innowacyjne formy współpracy. Powstanie sieć branżowych zakładów pracy , w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne.

klaster-3

Wszystkie wskazane działania mają na celu wypracować długofalową strategię współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi odnośnie definiowania kierunków oraz form kształcenia zawodowego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

W efekcie podjętych działań przedstawiona zostanie oferta edukacyjna szkół adekwatna do potrzeb gospodarki rynkowej, a w konsekwencji dobrze wykształcony absolwent szkoły zawodowej, przygotowany do wykonywania zawodu oraz elastycznie reagujący na zmieniające się potrzeby rynku pracy dopasowany zarówno do aktualnych, jak i przyszłych potrzeb rynku pracy.