Działalność

Dlaczego KSSEMP?

Home \ Działalność

windmills

Działalność Strefy

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Siedziba Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. znajduje się w Kamiennej Górze.

W myśl Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym, obszar będący we właściwości Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości obejmuje powiaty: bolesławiecki, kamiennogórski, karkonoski, lubański, lwówecki, milicki, trzebnicki, zgorzelecki, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) oraz powiat kępiński i ostrowski (woj. wielkopolskie). Szczegółowy zakres działalności Strefy opisany został w Planie Rozwoju Inwestycji Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości dostępny tutaj.

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z przywilejów, jakie daje lokalizacja KSSEMP. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjnie położone obszary Strefy w połączeniu z pomocą publiczną są szansą na sukces.

cents

Pomoc publiczna

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Zapewniamy:

– pomoc publiczną w wysokości 25 proc. nakładów inwestycyjnych dla dużych przedsiębiorstw, 45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw

lub

– pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanych przez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 25 proc. wartości dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (45 proc. i 35 proc. w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – miejsca pracy utrzymane co najmniej 3 lata).

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również zakup przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie było zakupione, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego (koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przekraczają 50.000.000 Euro) maksymalna wielkość pomocy ustalana jest według wzoru:

I = R x (50 mln Euro + 0,5 x B + 0 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, powyżej równowartości 50 mln Euro nieprzekraczająca jednak 100 mln Euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln Euro.

Przedsiębiorca może także uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości. Decyzję taką wydaje gmina, na terenie której realizowana jest inwestycja.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji daje możliwość dokonywania inwestycji objętych pomocą publiczną nie tylko na terenie dawnych stref ekonomicznych, ale także na dowolnie wybranej przez inwestora nieruchomości.

Jeśli firma planuje w najbliższym czasie budowę hali produkcyjnej, zakup nowej maszyny, linii technologicznej, dywersyfikację lub zwiększenie mocy produkcyjnych to przy spełnieniu określonych kryteriów, może się ubiegać o decyzję o wsparciu, a co za tym idzie pomoc publiczną.

Aktualnie, żeby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić kryteria jakościowe i ilościowe. Kryteria ilościowe to minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od stopy bezrobocia w powiecie.

Kryteria jakościowe zawarte są w załączonym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji – Tabela nr 2 Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym. Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2022 r. określa, na jaki rodzaj działalności gospodarczej nie jest wydawana decyzja o wsparciu, czyli na jakie PKWiU nie można wydać decyzji.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Wszystkie koszty, np. koszt budowy hali produkcyjnej, koszt związany z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, może być zaliczany do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu!

Decyzja ma okres ważności 10 lat (15 lat w przypadku inwestycji na terenach objętych granicami SSE przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – dostępne pod linkiem: www.mapa.ssemp.pl ).

Żeby ubiegać się o decyzję o wsparciu należy oficjalnie złożyć wypełniony wniosek o decyzję o wsparciu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni, pod warunkiem że wniosek i wymagane załączniki są kompletne i nie wymagają uzupełnienia.

Poniżej wymagany katalog załączników do wniosku:

–        sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata,

–        wypełniony formularz (załącznik nr 2),

–        oświadczenie przedsiębiorcy o braku zaległości wobec ZUS i US,

–        oświadczenie o odpowiedzialności karnej,

–        zobowiązanie do umieszczenia planszy informacyjnej,

–        zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

–        oświadczenia dotyczące kryteriów jakościowych.

Przedsiębiorca zobowiązany jest płacić Zarządzającemu obszarem, w każdym miesiącu, przez cały okres obowiązywania decyzji, czyli przez 10 lat (15 lat w przypadku inwestycji na terenach objętych granicami SSE przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – dostępne pod linkiem: www.mapa.ssemp.pl), wynagrodzenie za usługi inne niż informacyjne, wspomagające działalność przedsiębiorcy na podstawie decyzji.

Wysokość wynagrodzenia jest określana na podstawie wzoru i zależy od kilku czynników, między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, wysokości deklarowanych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji i powierzchni nieruchomości.