Polska Strefa Inwestycji

Home \ Polska Strefa Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji daje możliwość dokonywania inwestycji objętych pomocą publiczną nie tylko na terenie dawnych stref ekonomicznych, ale także na dowolnie wybranej przez inwestora nieruchomości.

Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianę dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również zakup przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie było zakupione, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

Jeśli firma planuje w najbliższym czasie budowę hali produkcyjnej, zakup nowej maszyny, linii technologicznej, dywersyfikację lub zwiększenie mocy produkcyjnych to przy spełnieniu określonych kryteriów, może się ubiegać o decyzję o wsparciu, a co za tym idzie pomoc publiczną.

Otrzymanie decyzji o wsparciu jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pula zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsięwzięcia. Dla województwa dolnośląskiego duży przedsiębiorca może odzyskać 25%, średni 35%, a mały i mikro 45% nakładów (kosztów kwalifikowanych), w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Aktualnie, żeby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić kryteria jakościowe i ilościowe. Kryteria ilościowe to minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od stopy bezrobocia w powiecie.

Kryteria ilościowe zawarte są w załączonym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji – Tabela nr 2 Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym. Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2022 r. określa, na jaki rodzaj działalności gospodarczej nie jest wydawana decyzja o wsparciu, czyli na jakie PKWiU nie można wydać decyzji.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Wszystkie koszty, np. koszt budowy hali produkcyjnej, koszt związany z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, może być zaliczany do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje, dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu!

Decyzja ma okres ważności 10 lat (15 lat w przypadku inwestycji na terenach objętych granicami SSE przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – dostępne pod linkiem: www.mapa.ssemp.pl ).

Żeby ubiegać się o decyzję o wsparciu należy oficjalnie złożyć wypełniony wniosek o decyzję o wsparciu.

Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni, pod warunkiem że wniosek i wymagane załączniki są kompletne i nie wymagają uzupełnienia.

Poniżej wymagany katalog załączników do wniosku:

KSSEMP LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKU Nr oświadczenia
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną
niż pomoc w rolnictwie i rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (tylko dla średnich i dużych przedsiębiorców)
Oświadczenie przedsiębiorcy o braku zaległości wobec US i ZUS  1
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej  2
Zobowiązanie do umieszczenia planszy informacyjnej  3
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  4
Załącznik kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego (SEKTOR PRZEMYSŁOWY)Załącznik kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego (SEKTOR USŁUGOWY)  I
Załącznik kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego (SEKTOR PRZEMYSŁOWY)Załącznik kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego (SEKTOR USŁUGOWY)  II

Szczegółowe kryteria ilościowe – nowoczesne usługi

Szczegółowe kryteria ilościowe – sektor przemysłowy i usługowy

Przedsiębiorca zobowiązany jest płacić Zarządzającemu obszarem, w każdym miesiącu, przez cały okres obowiązywania decyzji, czyli przez 10 lat (15 lat w przypadku inwestycji na terenach objętych granicami SSE przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – dostępne pod linkiem: www.mapa.ssemp.pl), wynagrodzenie za usługi inne niż informacyjne, wspomagające działalność przedsiębiorcy na podstawie decyzji.

Wysokość wynagrodzenia jest określana na podstawie wzoru i zależy od kilku czynników, między innymi od wielkości przedsiębiorstwa, wysokości deklarowanych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji i powierzchni nieruchomości.