Lubań

Home \ Lubań

Zapraszamy Państwa do Gminy Lubań

  1. Ogólne informacje o gminie

Gmina Lubań, zajmuje powierzchnię 14 234 ha. Położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubańskim. Gminę tworzy 12 sołectw: Jałowiec, Henryków Lubański, Kościelnik, Kościelniki Dolne, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz, Radostów Dolny i Radostów Średni, Radostów Górny, Uniegoszcz. Na podstawie danych z urzędu Gminę Lubań zamieszkuje 6 432 mieszkańców.

W strukturze gospodarczej Gminy Lubań dominują przedsiębiorstwa prywatne. Największy udział w liczbie podmiotów gospodarki w sektorze prywatnym stanowi: przemysł i budownictwo, handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Dominującą funkcją gospodarczą Gminy Lubań jest rolnictwo. Wyróżnikiem jest wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na terenie gminy przeważają grunty orne, zajmujące ok. 50% powierzchni, łącznie z łąkami i pastwiskami zajmują około 72% ogólnej powierzchni gminy. Występujące obszary o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych są podstawą dla intensywnej produkcji rolnej.

W celu rozwoju regionalnego oraz zachęty inwestycyjnej i wsparcia dla przedsiębiorców, uchwałą nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 30 października 2012 roku włączono niezabudowaną nieruchomość gruntową nr 367 w obrębie Uniegoszczy do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań zaplanowano  tereny rozwoju funkcji przemysłowo – usługowej. Przewiduje się przeznaczenie działek budowlanych pod rozwój strefy ekonomicznej (w Henrykowie Lubańskim, Pisarzowicach i w Jałowcu). Są to miejsca charakteryzujące się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną, ze względu na: położenie w ciągu drogi wojewódzkiej, prowadzącej do autostrady A4 (Henryków Lubański), położenie w ciągu drogi krajowej (Jałowiec), położenie w pobliżu strefy ekonomicznej Lubania oraz w ciągu drogi krajowej (Pisarzowice). Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Granica Państwa – Jeleniów – Dziwiszów, a także gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia relacji Jeleniów – Dziwiszów, co warunkuje doskonałe możliwości do lokalizacji elektrowni gazowej. Predysponowanym terenem pod realizację takiej inwestycji jest obszar wyznaczony w Henrykowie Lubańskim. Dodatkowo wyznaczono  tereny, gdzie planuje się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii: elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni oraz elektrowni wodnych.

Gmina Lubań położona jest w malowniczej dolinie Kwisy i wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi – to obszar atrakcyjny pod względem turystycznym. Niewątpliwie do atrakcji gminy należy rosnący w Henrykowie Lubańskim cis pospolity (łac. Taxus baccata L.) – najstarszy pomnik przyrody i jednocześnie symbol gminy, uznawany za najstarsze drzewo w Polsce (szacowany wiek ocenia się na 1200, 1300, a nawet 1500 lat). Obecnie jest miejscem wielu wycieczek i obiektem zainteresowań turystów.

Gmina Lubań to miejsce szczególne także dlatego, że właśnie tutaj znajdziemy zabytki historii, które pozostawiły kolejne stulecia i style. Pałace, kościoły, dwory, zabytki parkowe i wiele pomników przyrody – to niebywałe bogactwo tej części Polski. Wśród licznych zabytków na pierwszy plan wysuwa się renesansowy dwór pochodzący z lat 1570-1571 z pięknie zdobionymi dwukondygnacyjnymi krużgankami w Nawojowie Łużyckim. Malowniczymi miejscami położonymi na terenie gminy są wsie: Pisarzowice, Nawojów Śląski, Henryków Lubański i Kościelniki, które posiadają liczne założenia parkowo-dworskie.

Niepowtarzalny klimat gminy tworzą imprezy kulturalne. Do najważniejszych należą Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa – HENRYKI, będące jedną z największych cyklicznych imprez plenerowych. To dwudniowe święto, podczas którego króluje muzyka rozrywkowa, ma już swoje rzesze fanów. HENRYKI to przede wszystkim dobra zabawa i świetna atmosfera. Każdego roku na scenie plenerowej w centralnej części miejscowości Henryków Lubański prezentujemy bogatą ofertę działań kulturalnych i rozrywkowych.