O klastrze

Home \ O klastrze

fanpage klastrowy


Zapraszamy strefowych inwestorów do wzięcia udziału w ankiecie badającej potrzeby kadrowe pracodawców. Przedmiotowa ankieta ma na celu zdefiniowanie pożądanych przez przedsiębiorców kwalifikacji zawodowych i umiejętności posiadanych przez uczniów szkół branżowych i technicznych. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości pragnie w sposób aktywny zaangażować się w proces odbudowy oraz rozwoju kształcenia zawodowego zainicjowanego przez Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. Liczymy, że zebrane dzięki Państwu informacje pozwolą lepiej dostosować kształcenie zawodowe pod kątem realnych oczekiwań pracodawców.

klaster-1

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości pragnie włączyć się w rozwój systemu kształcenia zawodowego w Polsce.

W ramach pracy klastra edukacyjnego Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  priorytetowym działaniem będzie łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego zarówno dla potrzeb gospodarki, jak i lokalnego rynku pracy.

Klaster edukacyjny KSSEMP będzie aktywnie wspierać wielopłaszczyznową współpracę między szkołami branżowymi i technikami a przedsiębiorcami. Chcemy promować firmy strefowe , szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wsparciem dla kształcenia dualnego, popularyzować zawody niezbędne dla lokalnego rynku pracy.

klaster-2

Pragniemy przeprowadzić weryfikację i analizę potrzeb pracodawców w zakresie zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz informować środowisko edukacyjne o potrzebie dostosowania oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Proponujemy współpracę inwestorom przy nawiązaniu porozumień ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów w firmach strefowych, tworzeniu klas patronackich, przy organizacji konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu, konkursów zawodoznawczych, wizyt studyjnych dla uczniów w firmach strefowych, czy podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów niezbędnych na stale zmieniającym się rynku pracy.

klaster-4

Dodatkowym działaniem podejmowanym przez klaster strefowy jest szeroka współpraca z nauczycielami teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w zakresie modyfikacji programów praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych w celu podniesienia jakości kształcenia oraz organizacji doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej z zakresu nowoczesnych metod, technik i technologii stosowanych w przedsiębiorstwach.

Klaster strefowy będzie promował dobre praktyki i innowacyjne formy współpracy. Powstanie sieć branżowych zakładów pracy , w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne.

klaster-3

Wszystkie wskazane działania mają na celu wypracować długofalową strategię współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi odnośnie definiowania kierunków oraz form kształcenia zawodowego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

W efekcie podjętych działań przedstawiona zostanie oferta edukacyjna szkół adekwatna do potrzeb gospodarki rynkowej, a w konsekwencji dobrze wykształcony absolwent szkoły zawodowej, przygotowany do wykonywania zawodu oraz elastycznie reagujący na zmieniające się potrzeby rynku pracy dopasowany zarówno do aktualnych, jak i przyszłych potrzeb rynku pracy.