Wymiana grzejników c.o. w części biurowej budynku SSEMP S.A w Kamiennej Górze - 10-09-2008

Home \ Wymiana grzejników c.o. w części biurowej budynku SSEMP S.A w Kamiennej Górze – 10-09-2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dla zadania pn.:

„Wymiana grzejników c.o. w części biurowej budynku
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
w Kamiennej Górze”

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej
Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400
Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. (075) 645 15 03 – 06, fax.
(075) 744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl, www.ssemp.pl.

2) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana grzejników c.o. w
części biurowej budynku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze”
Zakres robót obejmuje:
a) demontaż drewnianych osłon grzejnikowych i grzejników z rur ożebrowanych,
b) dostawa grzejników konwektorowych wraz z montażem,
c) wykonanie robót towarzyszących związanych z wymianą grzejników c.o..

3) TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

4) WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Wraz z formularzem oferty należy złożyć dokumenty jak niżej:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed
upływem terminu składania ofert),
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego. Zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

5) Termin składania ofert: do dnia 19.09.2008, godz. 15:00, miejsce:
Siedziba Zamawiającego.

Oferty można składać osobiście, faksem na numer (075) 744 20 17 lub
poprzez e-mail: strefa@ssemp.pl.
6) Zainteresowane podmioty prosi się o kontakt z Zamawiającym w celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zamówienia. Osobą
upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, tel. (075) 645 15 03
wew. 15, e-mail: l.slawinski@ssemp.pl.

Kamienna Góra, 10.09.2008 r.

(-) Zarząd SSEMP S.A.