SIWZ_-_skablowanie _linii_napowietrznej_L-420

Home \ SIWZ_-_skablowanie _linii_napowietrznej_L-420

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

 

 

„ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L-420, kolidującej z planowaną zabudową

dz. nr ew. 131/7, 131/8, 131/9, 131/13, obręb 0004

przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze.”

 

 

CPV: 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.55.00-3

 

 

 

Specyfikację zatwierdzono:

Kamienna Góra, dnia 22.04.2010 r.

 

 

 1. Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego.

 

Zamawiający: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

Adres: ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra

Godz. pracy:

Poniedziałek – Piątek: 800 – 1600

NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274

Strona www: www.ssemp.pl

e-mail: l.slawinski@ssemp.pl

tel. 75/ 645 15 03, 75/ 645 20 30

faks. 75/ 744 20 17, 75 645 20 33

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 1. Informacje ogólne.

 

3.1.  Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

 

 1. a) „Zamawiający” – Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z/s w Kamiennej Górze,

 

 1. b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

 

 1. c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

 

 1. d) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

 

 1. e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt 4,

 

 1. f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

 

3.2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

 

3.3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej polegającej na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L‑420 na odcinku od rozdzielni 20 kV usytuowanej na terenie stacji R-357 do projektowanego słupa nr 3 linii napowietrznej 20kV L-420.

 

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

 1. a) opracowanie na cały zakres prac kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego i energetycznego, na podstawie warunków technicznych likwidacji kolizji znak: TR1/MP/09140/417/2010 z dnia 20.01.2010 r., stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ,

 

 1. b) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym uzgodnień z EnergiaPro S.A., Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32 w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej,

 

 1. c) uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji administracyjnych warunkujących rozpoczęcie procesu budowlanego /pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, obejmujące realizację całego zakresu prac/,

 

 1. d) poniesienie kosztów, wg cen obowiązujących na terenie działania EnergiiPro S.A., odpłatnego wyłączenia spod napięcia kolidującej napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz załączenia do sieci elektroenergetycznej skablowanego odcinka linii elektroenergetycznej 20 kV L‑420, o którym mowa w pkt 4.1,

 

 1. e) wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych oraz budowy sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

 1. wykonanie wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do eksploatacji (diagnostyka linii kablowej SN, pomiary elektryczne i geodezyjne),

 

 1. przedłożenie do odbioru końcowego prac powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie,

 

 1. h) przywrócenie terenu prac budowlano-montażowych do stanu pierwotnego, uprzątnięcia placu budowy i zwózka materiałów z demontażu (zdemontowane słupy i przewody) do magazynu EnergiaPro S.A., Rejon Dystrybucji w Jeleniej Górze, wskazanego przez EnergiaPro Koncern Energetyczny,

 

 1. i) poniesienie kosztów oszacowania szkód i kosztów odszkodowań wypłaconych dla osób trzecich z tytułu dokonania przebudowy sieci elektroenergetycznej, w tym z tytułu posadowienia słupów i zniszczonych upraw oraz wycinki drzew i krzewów.

 

4.3.  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zgłoszenia do EnergiiPro S.A. gotowości instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do odbioru technicznego, któremu podlegają w zakresie związanym z zasilaniem w energię elektryczną. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca musi ustalić z pracownikami Biura Obsługi Klienta EnergiiPro S.A. wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze.

 

4.4.  Zakres likwidacji kolizji, zgodnie z pkt 3 warunków technicznych na likwidację kolizji obejmuje:

 

 1. posadowienie jednego projektowanego słupa nr 3 linii napowietrznej L-420 przed stacją transformatorową PT-42002,
 2. wybudowanie linii kablowej SN 20kV typu 3xXRUHAKXS 1×240 mm2 od rozdzielni 20 kV usytuowanej na terenie stacji 110/20 kV R-357 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420,
 3. prace demontażowe związane z likwidacją odcinka linii napowietrznej 20 kV wraz ze słupami.

 

4.5. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od terminu odbioru końcowego.

 

4.6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace budowlano-montażowe objęte przedmiotem zamówienia.

 

4.7. Kod wspólnego słownika zamówień.

 

Przedmiot główny

 

45.00.00.00-7                Roboty budowlane.

 

Przedmioty dodatkowe

 

45.23.00.00-8               Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych.

 

45.23.14.00-9               Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

 

45.31.43.10-7                   Układanie kabli.

 

45.31.53.00-1                   Instalacje zasilania energetycznego.

 

45.31.55.00-3                   Instalacje średniego napięcia

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

 

5.1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy, zaś wykonanie zamówienia zakończy nie później niż do dnia 30.09.2010 r.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają postanowienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) a w szczególności następujące wymagania:

 

9.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

9.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

 

 1. a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować projektantem i kierownikiem budowy, którzy posiadają uprawnienia budowlane odpowiednio do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

 

 1. b) wykażą należyte wykonanie robót w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej, przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,

 

 1. c) wykażą, że dysponują lub będą dysponować urządzeniami i narzędziami gwarantującymi przeprowadzenie robót.

 

9.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

9.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

9.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

 

9.3. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. i 9.1.4. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

 

 • Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 

 • Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

 

10.1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ- patrz także pkt 28.

 

10.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

10.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

10.4. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania zamówienia, w którym wskaże osobę, pełniącą funkcję projektanta i kierownika budowy i robót, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

10.5. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 10.4. SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje taką osobą.

 

10.6. Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o jej przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

10.7. Referencje potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2 b) SIWZ.

 

10.8. Wykazu urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.2. c) SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Potencjał techniczny).

 

10.9. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia urządzeń i narzędzi, o których mowa w pkt 9.1.2. c) SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje nimi.

 

10.10. Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

10.11. Sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.

 

10.12. Dowód wniesienia wadium.

 

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.10. SIWZ dotyczące każdego z nich.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.7., 10.9., 10.10., 10.11. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

11.1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na nr faksu 75/ 744 20 17 lub 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 11.2.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

 

11.2. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

 

11.3. Korespondencję należy kierować na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra.

 

11.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881, faks 75/ 744 20 17, e-mail: l.slawinski@ssemp.pl, pok. nr 111 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).

 

11.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium.

 

12.1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100).
12.2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564, prowadzony przez BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 

12.3. Wadium wpłacone przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone bez odsetek wraz z wypłaconym wynagrodzeniem, po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze końcowym robót.

 

12.4  Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone bez odsetek jeżeli:

 

12.4.1. Upłynął termin związania ofertą.

12.4.2. Zamawiający unieważnił przetarg.

 

12.5. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

 

12.5.1. Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.5.2. Który został wykluczony z postępowania.

12.5.3. Którego oferta została odrzucona.

 

12.6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 

12.6.1. Odmówił/ uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

12.6.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

 1. Termin związania ofertą.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 

14.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

14.2. Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

 1. a) formularz oferty,
 2. b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 oraz 8, 14.10 i 14.11 – pełnomocnictwa oraz pkt 29 – jeśli dotyczy,
 3. c) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej w celach informacyjnych z podziałem na następujące odcinki:

– od stacji R-357 do słupa nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-420,

– od słupa nr 2 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420,

kosztorys nie będzie podlegał badaniu na etapie oceny ofert,

 1. d) stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót – w celach informacyjnych z podziałem na następujące odcinki:

– od stacji R-357 do słupa nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-420,

– od słupa nr 2 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420,

nie będą podlegały badaniu na etapie oceny ofert,

 1. e) zestawienie M, S wraz z ich cenami jednostkowymi – w celach informacyjnych z podziałem na następujące odcinki:

– od stacji R-357 do słupa nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-420,

– od słupa nr 2 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420,

zestawienie nie będzie podlegało badaniu na etapie oceny ofert.

 

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy oraz informacje, o których mowa w ppkt d) i e) będą jedynie wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

 

14.3. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać (w tym wszystkie strony kosztorysu ofertowego, stawki, zestawienia) przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.

 

14.4. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

 

14.5. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: Oferta dot. Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L-420, kolidującej z planowaną zabudową dz. nr ew. 131/7, 131/8, 131/9, 131/13, obręb 0004 przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze.”nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

 

14.6. Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 

14.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem ich na język polski.

 

14.8. Dla uniknięcia sporów, kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami.

 

14.8.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

 

 1. a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub

 

 1. b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca/ właściciel lub

 

 1. c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt a) i b). Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

14.8.2.  Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:

 

 1. a) właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10. a) lub

 

 1. b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.

 

14.9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.

 

14.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto:

 

 1. a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp),

 

 1. b) załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10. a).

Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.8.1.) powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności, do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.),

 

 1. c) przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.

 

14.11. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego pełnomocnika, zakresu jego umocowania – o ile informacje te nie wynikają z innych dokumentów dołączonych do oferty.

 

14.12. Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w 14.8.1. c) i 14.10. b), czy 14.11. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego.

 

 1. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

 

15.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie i pisemnego potwierdzenia odbioru oferty.

 

15.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem „Zmiana oferty”. Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

 

15.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

 

15.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) – nie będzie skuteczne.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2010 r. do godz. 12.00 wyłącznie w sekretariacie Zamawiającego (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

 

16.1.1. Wszystkie oferty złożone/dostarczone po w/w terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert.

 

16.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 106, sala konferencyjna, (I piętro).

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

17.1. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty” w formie ryczałtu w rozbiciu na cenę brutto i netto. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie terenu, utrzymania zaplecza budowy, odtworzenie terenu, złożenia nadmiaru gruntu, prac geodezyjnych, inwentaryzacją oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

17.2. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę innej technologii wykonania robót, niż przyjęta w dokumentacji projektowej, dopuszcza się zmiany norm nakładów rzeczowych, przy zachowaniu parametrów technicznych i uzyskaniu efektów określonych w dokumentacji projektowej.

 

17.3. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

18.1. Kryterium ceny: najniższa cena.

 

18.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną ryczałtową brutto.

 

18.3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Cena oferty najniższej x 100

Liczba punktów oferty badanej =  ————————————

Cena oferty badanej

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 

19.1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 14.2.

 

 1. c) – e), zobowiązany będzie do ich dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

 

19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

19.3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest wpłacone wadium, o którym mowa w pkt 12 SIWZ.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

 

21.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

21.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

 

 1. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

 

Adres strony internetowej Zamawiającego www.ssemp.pl

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną poprzez e-mail: l.slawinski@ssemp.pl

 

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

 

 1. Aukcja elektroniczna.

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

 1. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia – składających ofertę wspólnie.

 

Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

 

– złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,

 

– złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców.

 

 1. Podwykonawstwo – podwykonawcy.

 

29.1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

 

29.2 Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

 

29.3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 29.1. Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania przez Wykonawcę informacji w ofercie w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

 

29.4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

 

 1. Informacje dodatkowe.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Projekt umowy.
 2. Formularz oferty – do wypełnienia.
 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – do wypełnienia.
 4. Wykaz osób, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2a) SIWZ – do wypełnienia.
 5. Potencjał techniczny – do wypełnienia.
 6. Warunki techniczne likwidacji kolizji znak: TR1/MP/09140/417/2010 z dnia 20.01.2010 r.
 7. Mapa poglądowa terenu z orientacyjną lokalizacją linii napowietrznej SN 20 kV L-420.

 

 

Załącznik nr 1

 

UMOWA O  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NR – …./2010 (PROJEKT)

w ramach realizacji zadania pn.:

„Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L-420, kolidującej z planowaną zabudową

 1. nr ew. 131/7, 131/8, 131/9, 131/13, obręb 0004

przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze.”

 

 

Zawarta w dniu …………… 2010 roku w Kamiennej Górze pomiędzy:

Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, NIP 614-14-72-974,

reprezentowaną przez:

 1. Iwonę Krawczyk – Prezesa Zarządu
 2. Adama Ugrewicza – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

 

a firmą:

………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

 1. ……………………………………………………….
 2. ……………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

 • 1
 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L-420, kolidującej z planowaną zabudową dz. nr ew. 131/7, 131/8, 131/9, 131/13, obręb 0004 przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze.”
 2. Przebudowa w/w sieci elektroenergetycznej, stanowiącej własność EnergiiPro S.A., na odcinku od rozdzielni 20 kV usytuowanej na terenie stacji R-357 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420 nastąpi w sposób określony w dokumentacji projektowej, opracowanej na podstawie warunków technicznych likwidacji kolizji znak: TR1/MP/09140/417/2010 z dnia 20.01.2010 r.
 3. Całkowity zakres prac będący przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w pkt 2, zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i warunkach technicznych usunięcia kolizji wydanych przez Dział Rozwoju EnergiiPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.
 4. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w pkt 3 wraz z ofertą Wykonawcy oraz dokumentami, o których mowa w pkt 14.2. c) – e) SIWZ dotyczącej postępowania, w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.

 

 

 

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

 • 2
 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, zaś wykonanie zakończy się nie później niż do dnia 30.09.2010 r.
 2. Za dzień zakończenia realizacji prac projektowych i robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy) potwierdzony wpisem przez inspektora nadzoru nadzorującego prace z ramienia EnergiaPro S.A. oraz pismem lub faksem.

 

Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 • 3
 1. Przy realizacji prac projektowych Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:
 2. a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
 • projekt budowlany – 5 egz. w formie drukowanej i 1 egz. na nośniku magnetycznym (format *doc oraz *dwg), opatrzony wykazem opracowań i pisemnym oświadczeniem Projektanta, że wykonany został zgodnie z umową, warunkami technicznymi likwidacji kolizji, o których mowa w § 1 pkt 2, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i został wydany w stanie zupełnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 • kosztorys inwestorski i przedmiar robót – 2 egz. z podziałem na następujące odcinki:

– od stacji R-357 do słupa nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-420,

– od słupa nr 2 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420,

(Nakłady rzeczowe należy opracować na bazie programu Norma 3 wraz z jedną kopią na nośniku magnetycznym).

 1. b) zapewnienia aktualnych map geodezyjnych a także wszelkich innych materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej,
 2. c) uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 3. d) uzyskania pozwolenia na budowę, wnioskowanego z upoważnienia Zamawiającego,
 4. e) przekazania do siedziby EnergiaPro S.A., Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, na 1 miesiąc przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych, dokumentacji budowlanej i prawnej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę obejmującej:
 • projekt budowlany 3 egz.,
 • kosztorys i przedmiar robót 1 egz. wraz z podziałem na następujące odcinki:

– od stacji R-357 do słupa nr 2 linii napowietrznej 20 kV L-420

– od słupa nr 2 do słupa nr 3 linii napowietrznej 20 kV L-420.

 • karty gwarancyjne urządzeń elektroenergetycznych, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, uzgodnienia, pozwolenia itp.
 1. f) pisemnego uzgadniania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości.

 

 1. Przy realizacji prac budowlano-montażowych Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:
 2. a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881),
 3. b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.,
 4. c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich,
 5. d) zachowania, w czasie wykonania robót, warunków BHP i P.POŻ.,

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń zgodnych z przyszłą dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami prawa budowlanego i energetycznego.

 

 1. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac projektowych i budowlano-montażowych jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i SIWZ oraz musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie (SIWZ i warunkach technicznych na likwidację kolizji).

 

 • 4
 1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu pod przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej. Przedmiotowe przekazanie winno nastąpić przed rozpoczęciem przez Wykonawcę przebudowy w/w sieci elektroenergetycznej.
 2. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac budowlano-montażowych i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac budowlanych.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia.
 5. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, w każdym czasie, wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.
 7. W czasie trwania prac budowlano-montażowych Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci, a materiały powstałe z demontażu linii napowietrznej (zdemontowane słupy i przewody) wywiezie na swój koszt do magazynu EnergiaPro S.A., Rejon Dystrybucji w Jeleniej Górze, wskazanego przez EnergiaPro S.A. Koncern Energetyczny.
 8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 • 5
 1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
 3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

 

 

 • 6
 1. Ustanawia się inspektora nadzoru w osobie: Andrzej Szafraniec, tel. 75/75‑30‑438, faks 75/ 76-47-199, e-mail: andrzej.szafraniec@jg.energiapro.pl
 2. Inspektor nadzoru reprezentuje EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze wobec Zamawiającego i Wykonawcy działając w imieniu EnergiiPro S.A. i na jej rachunek.
 3. Inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),

 

 • 7
 1. Niniejsza umowa będzie realizowana przy współpracy z EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze celem zapewnienia Koncernowi Energetycznemu realizacje jego statutowych działań w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w sposób nie gorszy, niż przed usunięciem kolizji.
 2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych strony niniejszej umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia nowych okoliczności, po ogłoszeniu przetargu, postanowienia niniejszej umowy będą uzupełniane.

 

Rozdział IV. ODBIORY

 • 8
 1. Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
 2. Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne w zakresie związanym z zasilaniem w energię elektryczną podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli EnergiiPro S.A. Przed zgłoszeniem do odbioru należy ustalić z pracownikami Biura Obsługi Klienta wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze.
 3. Gotowość do odbioru końcowego oraz wykonywanie robót zanikających lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru każdorazowo wpisem do dziennika budowy, a odbiór końcowy dodatkowo na piśmie.
 4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego, w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.
 5. W przypadku odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu, termin odbioru wynosi 3 dni od zgłoszenia gotowości.
 6. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rachunek EnergiiPro S.A. w Jeleniej Górze.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i skompletować, po zakończeniu robót, operat kolaudacyjny, stanowiący podstawę oceny i odbioru wykonanych robót, zawierający pełną dokumentację powykonawczą, stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa pochodzenia zastosowanych materiałów, urządzeń oraz przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

Rozdział V. WYNAGRODZENIE

 • 9
 1. Za zaprojektowanie i wykonanie całości robót budowlanych, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ………………………..PLN

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………… ), w tym cena netto ……………………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………+ 22 % podatku VAT, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
 2. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, zaprojektowanie i wykonanie dzieła budowlanego groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.
 3. Podstawą do rozliczenia zaprojektowanych i wykonanych prac budowlano-montażowych stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.
 4. Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 5. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.
 6. Z wynagrodzeniem Zamawiający wypłaci Wykonawcy wadium, bez odsetek, które zaliczone zostało na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

 

 

Rozdział VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA

 • 10
 1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu na okres ………….(min. 24 m-ce) gwarancji i rękojmi za wady fizyczne lub prawne zaprojektowanego i wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 pkt 6 umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający, a po scedowaniu protokołem przekazania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi EnergiaPro S.A. w Jeleniej Górze.

 

 • 11
 1. Zamawiający bądź EnergiaPro S.A., która wstąpi we wszelkie prawa Zamawiającego zgodnie z § 10 pkt 3, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi ewentualnych wad fizycznych lub prawnych wydanej dokumentacji lub dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich bezpłatnego usunięcia.
 2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający bądź Użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.
 3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
 4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Rozdział VII. KARY UMOWNE

 • 12
 1. Za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10 % łącznej wartości przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 • 13

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

 

Rozdział VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 14
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:
 2. a) Wykonawca nie dotrzymuje terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,
 3. b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,
 4. c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,
 5. d) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 10-11 umowy,
 6. e) Wykonawca wykonuje prace budowlano-montażowe z wykorzystaniem materiałów, wyrobów i urządzeń elektroenergetycznych innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.
 7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobligowane są do następujących obowiązków:
 9. a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 10. b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
 11. c) Zamawiający i inspektor nadzoru dokonają odbioru robót przerwanych oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

 

 

 

Rozdział IX. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ USTALENIA KOŃCOWE

 

 • 15
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i energetycznego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 1. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y :                   W Y K O N A W C A :

 

 

 

 

 

.……………………………………          . …………………………………..

 

 

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

 

Załącznik nr 2

 

………………………………, dnia…………………………..

 

……………………………………

( pieczęć Wykonawcy/ów )

 

                                                                       SSEMP S.A.

 1. Papieża Jana Pawła II 11A

58-400 Kamienna Góra

 

FORMULARZ OFERTY

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L-420, kolidującej z planowaną zabudową dz. nr ew. 131/7, 131/8, 131/9, 131/13, obręb 0004 przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze.” oświadczam, iż:

 1. Oferuję zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i warunkami technicznymi likwidacji kolizji znak: TR1/MP/09140/417/2010 z dnia 20.01.2010 r. za łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ………………………………………….. PLN (słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………..), w tym cena netto : …………………………………. PLN (słownie złotych netto: …………………………………………..………….…………….) + 22 % podatku VAT.

 

 1. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie określonym w pkt 5. SIWZ.

 

 1. Udzielam gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres …….….…* m-cy (nie krótszy niż 24 miesięce), licząc od terminu odbioru końcowego.

 

 1. Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym z warunkami technicznymi na likwidację kolizji i projektem umowy stanowiącymi jej załączniki i akceptuję ich treść oraz warunki płatności.

 

 1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.

 

 1. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania

oferty.

 

 1. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:

Nazwa (firma) Wykonawcy: *…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: * …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel. *……………………………………………………, fax. *………………………………………………….

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

 

 1. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………….

 1. n) …………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………….

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

* należy podać

 

Załącznik nr 3

 

 

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy/ów)

 

 

……………………………………………, dnia………………………………

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

 

Niniejszym oświadczam(y), że Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na skablowaniu linii napowietrznej SN 20 kV L-420, kolidującej z planowaną zabudową dz. nr ew. 131/7, 131/8, 131/9, 131/13, obręb 0004 przy ul. Magazynowej w Kamiennej Górze.” określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), a mianowicie:

 

 • posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

……………………………………………………………………..

(podpis/sy, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

 

Załącznik nr 4

 

……………………………, dnia…………………………..

 

 

……………………………………

( pieczęć Wykonawcy/ów )

 

WYKAZ OSÓB, SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.1.2. a) SIWZ

 

L.p. Imię i nazwisko* Funkcja w realizacji zamówienia/ specjalność uprawnień Numer uprawnień budowlanych Numer zaświadczenia właściwej terenowo OIIB
1.   projektant, który posiada uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych– pkt 9.1.2. a) SIWZ

 

   
2.   kierownik budowy i robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych– pkt 9.1.2. a) SIWZ

 

   

 

* Uwaga!

W odniesieniu do osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu, który dysponuje takimi osobami do ich udostępnienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązania tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.

 

Załączniki:

 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez osoby wymienione w wykazie uprawnień

budowlanych.

 1. Zaświadczenie potwierdzające członkowstwo ww. osób we właściwej terenowo izbie

samorządu zawodowego.

 

 

 

………………………………………………………..

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

 

……………………………, dnia…………………………..

 

 

……………………………………

( pieczęć Wykonawcy/ów )

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY

 

Wykaz urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje lub będzie dysponował** Wykonawca, potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2.c) SIWZ.

 

Nazwa urządzenia, narzędzia Potencjał techniczny Wykonawcy
Liczba jednostek/sztuk Rok produkcji
*
*

 

* proszę podać liczbę sztuk/jednostek również w odniesieniu do urządzeń i narzędzi, którymi Wykonawca będzie dysponował.

** w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje w/w urządzeniami i narzędziami załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

 

 

 

 

 

………………………………………………………..

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych