Modernizacja wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu

Home \ Modernizacja wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Modernizacja wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu.”

Data zamieszczenia: 18.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl
 2. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja wjazdu na teren Podstrefy Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości przy ul. Gazowej 4 w Lubaniu.

 1. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty projektowe i budowlane.
 2. 1.3.)       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wjazdu na teren Podstrefy Lubań KSSEMP (b. ZNTK) – na odcinku dz. nr ew. 16/27 i częściowo dz. nr ew. 16/44, obręb IV.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

 1. a)    opracowanie dokumentacji projektowej z przewidzianą korektą krawędzi wjazdu i placem postojowym dla pojazdów osobowych,
 2. b)   wykonanie robót rozbiórkowych (dotychczasowa nawierzchnia drogowa, portiernia, oraz drewniana wiata),
 3. c)    przesunięcie betonowego słupa latarni drogowej, zlokalizowanego przy portierni, poza pas nowoprojektowanego wjazdu,
 4. d)    wybudowanie, zgodnie z projektem opracowanym na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i normatywami, nowej nawierzchni jezdni, z uwzględnieniem skanalizowania odprowadzającego wody deszczowe i dostosowania konstrukcji nawierzchni do ruchu kołowego ciężkiego,
 5. e)    wybudowanie chodnika z kostki brukowej przekazanej przez Zamawiającego,
 6. f)     sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 • opracowania na cały zakres prac kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami prawa budowlanego,
 • uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym uzgodnień z SSEMP S.A. w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych projektowanej modernizacji wjazdu,
 • uzyskania wymaganych prawem niezbędnych decyzji administracyjnych warunkujących rozpoczęcie procesu budowlanego /pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, obejmujące realizację całego zakresu prac/,
 • wykonania prac budowlano-montażowych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych,
 • wykonania w trakcie realizacji prac tymczasowej organizacji ruchu,
 • wykonania wszelkich badań, prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót związanych z przebudową i przekazaniem obiektu do użytkowania,
 • przedłożenia do odbioru końcowego prac powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie,
 • uprzątnięcia placu budowy i wywiezienie materiałów i odpadów z rozbiórki (dotychczasowa nawierzchnia drogowa, portiernia i drewniana wiata),
 • w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, poniesienia kosztów naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego określone zostały w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

 1. 1.4.)       Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7          Roboty budowlane

45.10.00.00-8             Przygotowanie terenu pod budowę.

45.11.00.00-1             Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

45.23.00.00-8          Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

45.23.30.00-9             Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

45.23.31.20-6          Roboty w zakresie budowy dróg.

45.23.31.40-2            Roboty drogowe.

71.32.00.00-7          Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

 

 1. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 2. 1.6.)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 3. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
 4. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:15.10.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają postanowienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) tj. następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

 1. a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować projektantem i kierownikiem budowy, którzy posiadają uprawnienia budowlane odpowiednio do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 2. b) wykażą należyte wykonanie robót w budownictwie drogowym (budową dróg, przebudowa nawierzchni drogowych), w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie,
 3. c) wykażą, że dysponują lub będą dysponować urządzeniami i narzędziami gwarantującymi przeprowadzenie robót.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. i 1.4. Pozostała warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania zamówienia, w którym wskaże osobę pełniącą funkcję projektanta i kierownika budowy i robót, o których mowa w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Referencje potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 8. Wykaz urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1.2. c) Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia urządzeń i narzędzi, o których mowa w pkt 1.2. c) Opisu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje nimi.
 10. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.
 12. Dowód wniesienia wadium.
 13. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 14. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,10 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,7,9,10, 11 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Pzp. (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
 4. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
 5. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie.
 6. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 7. 3.1.)       Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl(zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 111 (klatka schodowa „B”, I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze)

 1. 3.2.) Termin składania ofert: 30.06.2010 r. do godziny 12.00, miejsce: Siedziba Zamawiającego.
 2. 3.3.)       Termin związania ofertą: okres w dniach: 90(od ostatecznego terminu składania ofert).
 3. 3.4.)Informacje dodatkowe:
 4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 744-20-17 lub 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.
 5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 6. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, pokój nr 111 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602-853-881, faks 75/ 744-20-17, 75/ 645 20 33 e‑mail: l.slawinski@ssemp.pl