Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. - 20-05-2011

Home \ Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. – 20-05-2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:
„Wykonanie pokrycia dachowego
na budynku administracyjnym SSEMP S.A.”
  

Data zamieszczenia: 20.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl
 2. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A.

 1. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. 1.3.)       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pokrycia dachowego, wraz z robotami towarzyszącymi, na budynku administracyjnym SSEMP S.A. zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze. Zakres robót obejmuje między innymi: jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną o grubości minimum 5,2 mm SBS, naprawa tynków kominów wraz z ich odmalowaniem farbami silikonowymi, wykonanie krawędzi czap kominowych przy użyciu blachy ocynkowanej, pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną o grubości minimum 5,2 mm, przeróbka okapu, konserwacja obróbek blacharskich, montaż systemu przeciwoblodzeniowego dachu.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w przedmiarze robót.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: oznakowania miejsca prowadzonych robót, wykonania prac dekarsko-blacharskich zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami polskimi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej /w tym: atesty, certyfikaty, protokoły pomiarów itp., zdjęcia z opisem wykonanych prac/ zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 1. 1.4.)       Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7          Roboty budowlane.

45.21.00.00-2          Roboty budowlane w zakresie budynków.

45.26.00.00-7          Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45.26.12.10-9          Wykonywanie pokryć dachowych.

45.26.19.00-3          Naprawa i konserwacja dachów.

45.31.00.00-3             Roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

 1. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 2. 1.6.)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 3. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
 4. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:01.08.2011 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przy zastosowaniu materiałów posiadających pozytywne atesty PZH, wymagane klasyfikacje ogniowe. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają postanowienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) tj. następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

 1. a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować:

–   osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

–   minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe/uprawnienia mistrzowskie w zawodzie dekarz-blacharz,

–   minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe/uprawnienia w zawodzie murarz,

–   minimum jedną osoba posiadającą kwalifikacje zawodowe/uprawnienia w zawodzie elektryk,

 1. b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) co najmniej trzech robót dekarsko-blacharskich, potwierdzonych referencjami, odpowiadających zakresowi zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

Poprzez robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający będzie rozumiał wykonanie, co najmniej trzech robót, których przedmiotem każdej z osobna było wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi ocynkowanymi na obiekcie o łącznej powierzchni dachu co najmniej 600 m2, zgodnie ze sztuką budowlaną, potwierdzone referencjami o ich należytym wykonaniu.

 1. c) wykażą, że dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. i 1.4. Pozostała warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykaz osób, w którym wskaże osobę pełniącą funkcję kierownika budowy/robót oraz pozostałe osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, wykształcenia oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).
 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku kierownika budowy/robót dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót dekarsko-blacharskich spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.
 8. Wykaz urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1.2. c) Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia urządzeń i narzędzi, o których mowa w pkt 1.2. c) Opisu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje nimi.
 10. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.
 12. Dowód wniesienia wadium.
 13. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 14. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,10 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,7,9,10,11 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Pzp. (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
 4. 2.1.) Kryteria oceny ofert:

– cena ofertowa brutto       (70%),

– doświadczenie                 (30%).

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

 1. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie.
 2. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 3. 3.1.)       Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl(zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 111 (klatka schodowa „B”, I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

 1. 3.2.) Termin składania ofert: 03.06.2011 r. do godziny 1200, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
 2. 3.3.)       Termin związania ofertą: okres w dniach: 90(od ostatecznego terminu składania ofert).
 3. 3.4.)Informacje dodatkowe:
 4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 744-20-17 lub 75/ 645-20-33 z zastrzeżeniem pkt 3.
 5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 6. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, pokój nr 111 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602-853-881, faks 75/ 744-20-17, 75/ 645 20 33 e‑mail: l.slawinski@ssemp.pl.

UWAGA:

Prace dekarsko-blacharskie będą prowadzone na czynnym obiekcie administracyjnym. Wykonawca (z pomocą Zamawiającego) będzie odpowiedzialny za taką organizację robót, aby w jak najmniejszym stopniu były one uciążliwe dla użytkowników lokali a także parkingu zlokalizowanego przy budynku.