Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 09-06-2011

Home \ Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 09-06-2011

Kamienna Góra, 09.06.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego<
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274
Strona www: www.ssemp.pl
e-mail: l.slawinski@ssemp.pl
tel.   75/ 645 20 30, fax 75/ 744 20 17, 75/ 645 20 33

Zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A.”
zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze.

  1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają załączniki do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 20.05.2011 r. tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Przedmiar robót pn. Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A.,

z którymi można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A. www.ssemp.pl

zakładka Przetargi na roboty budowlane

Przetarg

Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A.

dostępny pod adresem:

http://www.ssemp.pl/artykuly/wykonanie-pokrycia-dachowego-na-budynku-administracyjnym-ssemp-s-a

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Wraz z ofertą należy złożyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wyżej wymienionej specjalności oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

  1. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego:zakończenie wykonania robót budowlanych, objętych nadzorem i podpisanie bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 01.08.2011 r.
  2. Zapytania o przedmiot zamówienia: wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645-20-30, kom. 602-853-881
  3. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z uwierzytelnionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego należy złożyć w zaklejonej kopercie, z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, oznakowaną wg treści:

Oferta dotyczy:

sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy wykonaniu pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A.

  1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

  1. Termin składania ofert:

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro)

  1. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

do dnia 14.06.2011 r. /wtorek/ do godziny 1400.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2011 r. o godz. 1415 w siedzibie SSEMP S.A.

Wszystkie oferty złożone/dostarczone po w/w terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert.

  1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

UWAGA:

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.