Unieważnienie przetargu - Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. - 14-06-2

Home \ Unieważnienie przetargu – Wykonanie pokrycia dachowego na budynku administracyjnym SSEMP S.A. – 14-06-2

Kamienna Góra, dnia 14.06.2011 r.

I N F O R M A C J A
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:
„Wykonanie pokrycia dachowego
na budynku administracyjnym SSEMP S.A.”

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu niespełnienia przez oferentów wymaganych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.1.2. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd SSEMP S.A.