Zapytanie o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego - 11.06.2012 - 11-06-2012

Home \ Zapytanie o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego – 11.06.2012 – 11-06-2012

Kamienna Góra, 11.06.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274
Strona www: www.ssemp.pl
e-mail: l.slawinski@ssemp.pl
tel.   75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności drogowej
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa nawierzchni drogowej na terenie Kamiennogórskiej SSEMP
przy ul. M. Fornalskiej 6 w Kamiennej Górze
.

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja, stanowiąca załączniki do przetargu nieograniczonego z dnia 31.05.2012 r. tj.:

–    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona przez Zarząd SSEMP S.A. dnia 31.05.2012 r.,

–    dokumentacja projektowa pn. Budowa nawierzchni drogowej na terenie Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. Fornalskiej 6 w Kamiennej Górze,

–    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

–    przedmiar robót pn.: Budowa nawierzchni drogowej na terenie Kamiennogórskiej SSEMP ul. M. Fornalskiej 6, Kamienna Góra,

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A.www.ssemp.pl, zakładka Przetargi na roboty budowlane

Przetarg

Budowa nawierzchni drogowej na terenie Kamiennogórskiej SSEMP przy ul. M. Fornalskiej 6 w Kamiennej Górze.

dostępny pod adresem:

http://www.ssemp.pl/artykuly/og-oszenie-o-przetargu—budowa-nawierzchni-drogowej-na-terenie-ssemp-przy-ul-m-fornalskiej-6-w-kamiennej-g-rze

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
 2. a)  nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym dokumentacją projektową i załącznikami postępowania przetargowego,
 3. b)  reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami, o których mowa w lit. a),
 4. c)  sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy,
 5. d)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
 6. e)  egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 7. f)   wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na rozbiórkę,
 8. g)  wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 9. h)  analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
 10. i)   sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
 11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, w specjalności drogowej.

Wraz z ofertą należy złożyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót. Przewidziany termin zakończenia robót budowlano-drogowych do dnia 17.08.2012 r.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645-20-30, kom. 602-853-881

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a)  należy wypełnić formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania),
 3. b)  do formularza oferty należy dołączyćuwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt,

każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

  Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ————————————
  Cena oferty badanej
 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2012 r. /piątek/ do godziny 1200 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl

Przy wyborze ofert SSEMP S.A. kierować się będzie jedynym kryterium cena.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

UWAGA:

Warunkiem zawarcia umowy o nadzór inwestorski jest rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na roboty budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.