ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 05.01.2012 - 01-05-201

Home \ ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 05.01.2012 – 01-05-201

Kamienna Góra, 05.01.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274
Strona www: www.ssemp.pl
e-mail: l.slawinski@ssemp.pl

tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy wykonaniu

„Rozbiórki obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Kamiennogórskiej SSE /b. ZNTK/ przy ul. Gazowej w Lubaniu.”

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, dotyczące pisemnego przetargu nieograniczonym z dnia 01.12.2011 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i wykonanie robót rozbiórkowych obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Kamiennogórskiej SSE /b. ZNTK/ przy ul. Gazowej w Lubaniu.”.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A.www.ssemp.pl, zakładka Przetargi na roboty budowlane

Przetarg

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i wykonanie robót rozbiórkowych obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Kamiennogórskiej SSE /b. ZNTK/ przy ul. Gazowej w Lubaniu.”

dostępny pod adresem:

http://www.ssemp.pl/artykuly/opracowanie-dokumentacji-rozb-i-wyk-rob-t-rozbi-rkowych-obiekt-w-przemys-owych-zlokalizowanych-na-terenie-kssemp

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
 2. a)  nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym SIWZ dotyczącą postępowania przetargowego, w wyniku rozstrzygnięcia którego wyłoniono Wykonawcę robót, umową o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową rozbiórki, uzyskanymi, wymaganych prawem, decyzjami administracyjnymi warunkującymi rozpoczęcie robót /pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia, obejmujące realizacje całego zakresu prac/,
 3. b)  reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami, o których mowa w lit. a),
 4. c)  sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,
 5. d)  wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,
 6. e)  egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 7. f)   wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na rozbiórkę,
 8. g)  wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 9. h)  analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
 10. i)   sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
 11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót. Przewidziany termin zakończenia robót rozbiórkowych do dnia 28.02.2012 r.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645-20-30, kom. 602-853-881

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a)  należy wypełnić formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania),
 3. b)  do formularza oferty należy dołączyćuwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium najniższa cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

  Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ————————————
  Cena oferty badanej
 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2012 r. /czwartek/ do godziny 1200 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl

Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium najniższa cena.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.