Nadzór budowlany - Budowa nawierzchni drogowej przy ulicy Gazowej - Lubań - 05-10-2012

Home \ Nadzór budowlany – Budowa nawierzchni drogowej przy ulicy Gazowej – Lubań – 05-10-2012

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274

Strona www: www.ssemp.pl

e-mail: l.slawinski@ssemp.pl

tel.   75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w specjalności drogowej

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa nawierzchni drogowej w pasie drogi dojazdowej, dz. 16/44

przy ul. Gazowej w Lubaniu.


Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja, stanowiąca załączniki do przetargu nieograniczonego z dnia 04.10.2012 r. tj.:

–    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona przez Zarząd SSEMP S.A. dnia 01.10.2012 r.,

–    projekt budowlany pn. Budowa nawierzchni drogowej w pasie drogi dojazdowej, dz. 16/44 przy ul. Gazowej w Lubaniu /opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, rysunki i przekroje/,

–    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

–    przedmiar robót pn.: Budowa nawierzchni drogowej w pasie drogi dojazdowej.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A.www.ssemp.pl, zakładka Przetargi na roboty budowlane

Przetarg

Budowa nawierzchni drogowej w pasie drogi dojazdowej, dz. 16/44 przy ul. Gazowej w Lubaniu.

dostępny pod adresem:

http://www.ssemp.pl/artykuly/budowa-nawierzchni-drogowej-w-pasie-drogi-dojazdowej-dz-16-44-przy-ul-gazowej-w-lubaniu—2012-10-04

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
 2. a)  nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych,
 3. b)  reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami, o których mowa w lit. a),
 4. c)  sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy,
 5. d)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych,
 6. e)  egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 7. f)   wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi normami,
 8. g)  wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
 9. h)  analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
 10. i)   potwierdzanie faktycznego wykonania i odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu,
 11. j)   sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
 12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, w specjalności drogowej.

Wraz z ofertą należy złożyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót. Przewidziany termin zakończenia robót budowlano-drogowych do dnia 07.12.2012 r.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645-20-30, kom. 602-853-881

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a)  należy wypełnić formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania),
 3. b)  do formularza oferty należy dołączyćuwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt,

każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

  Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ————————————
  Cena oferty badanej
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2012 r. /poniedziałek/ do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl

Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

UWAGA:

Warunkiem zawarcia umowy o nadzór inwestorski jest rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na roboty budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.