Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 w Godzieszowie. - 21-12-2012

Home \ Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 w Godzieszowie. – 21-12-2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 w Godzieszowie dotyczących dojazdu oraz lokalizacji strefy.

 

 

Data zamieszczenia: 12.12.2012 r.

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl
 2. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie tablic informacyjnych – drogowych w obrębie węzła autostrady A4 w Godzieszowie dotyczących dojazdu oraz lokalizacji strefy.

 1. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. 1.3.)       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych w obrębie węzła autostrady A-4 oraz na DK94 i DW296 w pobliżu węzła Godzieszów.

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

 1. a)  uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień warunkujących rozpoczęcie, realizację i zakończenie robót, w tym uzgodnienie dokładnej lokalizacji znaków z przedstawicielem GDDKiA Rejon w Lubaniu, ul. Kościuszki 26, 59-800 Lubań

 

 1. b)  opracowanie dokumentacji projektowej konstrukcji wsporczych i fundamentów nowych tablic /w przypadku, gdy wprowadzana organizacja ruchu nie będzie wymagała wymiany istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów, projekt powinien zawierać ich sprawdzenie w zakresie przeniesienia dodatkowych obciążeń spowodowanych zmianą rozmiaru tablic/,

 

 1. c)  wprowadzenie, na czas prowadzonych robót, czasowej organizacji ruchu wraz z uprzednio uzyskanymi pozytywnymi opiniami oraz zatwierdzeniami,

 

 1. d)  zawiadomienie właściwych organów zarządzających ruchem, zarządów dróg oraz właściwego Komendanta Policji o terminie wprowadzenia stałego oznakowania,

 

 1. e)  zabezpieczenie terenu robót zgodnie z katalogiem GDDKiA, demontaż istniejących tablic,

 

 1. f)   wykonanie, dostawa i montaż tablic E-1a w obrębie autostrady A-4, łącznie z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami zaakceptowanymi przez GDDKiA /wymiana istniejących tablic E-1a/,

 

 1. g)    wykonanie, dostawa i montaż drogowskazów tablicowych E-2d nad autostradą, łącznie z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami zaakceptowanymi przez GDDKiA /wymiana istniejących tablic przy zachowaniu istniejącej skrajni nad autostradą/,

 

 1. h)  wykonanie, dostawa i montaż tablic przeddrogowskazowych i drogowskazowych w obrębie łącznicy autostradowej, ronda na skrzyżowaniu zjazdu z autostrady i DW296, łącznie z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami zaakceptowanymi przez GDDKiA,

 

 1. i)   wykonanie, dostawa i montaż tablic E-1 w obrębie ronda na DK94, łącznie z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami zaakceptowanymi przez GDDKiA,

 

 1. j)   wykonanie, dostawa i montaż tablicy E3a w obrębie ronda na DK94, łącznie z konstrukcją wsporczą i fundamentem zaakceptowanymi przez GDDKiA /wymiana tablicy E3/,

 

 1. k)  wykonanie, dostawa i montaż, wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem, dwóch tablic kierunkowych typu E – drogowskaz do obiektu przemysłowego o treści „Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości” – oznakowanie bezpośredniego zjazdu na teren strefy ekonomicznej z DW296 /znak dwustronny/,

 

 1. l)   roboty porządkowe /usunięcie i wywiezienie materiałów porozbiórkowych a także pozostałych odpadów powstałych w toku realizacji robót budowlanych i ich utylizacja/.

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z katalogiem GDDKiA, dostarczenia na stanowiska robocze materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wykonania robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektów do użytkowania, uporządkowania miejsca robót budowlanych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

 

 1. 1.4.)       Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

34.92.21.00-7                   Oznakowanie drogowe.

45.10.00.00-8                        Przygotowanie terenu pod budowę.

45.11.00.00-1                   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45.23.32.90-8                   Instalowanie znaków drogowych.

 

 1. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 2. 1.6.)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 3. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
 4. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:14 tygodni od daty podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministrów Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty.

Zastosowane materiały do wykonania oznakowania muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływanie chemiczne.

Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/EN, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany ponadto do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają następujące wymagania:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:

 1. a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać , że dysponuje:

–   projektantem konstrukcji wsporczych, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

 

–  kierownikiem budowy, odpowiedzialnym za realizację zamówienia, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

 1. b) wykażą należyte wykonanie co najmniej dwóch robót, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, /obejmujących wykonanie, dostawę i montaż tablic przeddrogowskazowych oraz drogowskazowych wraz z konstrukcjami wsporczymi w obrębie węzła autostradowego/, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).
 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku projektanta i kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.
 8. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.
 10. Dowód wniesienia wadium.
 11. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.
 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,10 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,8,9 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony /bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych/.
 3. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
 4. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.

 1. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie.
 2. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 3. 3.1.)       Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl(zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 109 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).

 1. 3.2.) Termin składania ofert: 21.12.2012 r. do godziny 1200, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
 2. 3.3.)       Termin związania ofertą: okres w dniach: 90(od ostatecznego terminu składania ofert).
 3. 3.4.)Informacje dodatkowe:
 4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645-20-33 z zastrzeżeniem pkt 3.
 5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
 6. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, pokój nr 109 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602-853-881, faks 75/ 645 20 33,

e‑mail: l.slawinski@ssemp.pl

 1. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.