Zapytanie - Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacy

Home \ Zapytanie – Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacy

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla zadania pn.

„Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań” 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274

Strona www: www.ssemp.pl

e-mail: m. bodziony@ssemp.pl

tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

 

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę opracowania

dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla zadania pn.

„Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań”

 

 1. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmować:
 2. a)  opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych                                                                                      – 4 egz,
 3. b)  opracowanie kosztorysu inwestorskiego                                                  – 2 egz.,
 4. c)  opracowanie przedmiaru robót                                                              – 2 egz.,
 5. d)  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót /STWiOR/ – 2 egz.,
 6. e)  opracowanie oceny stanu technicznego odcinka drogi objętego zadaniem inwestycyjnym,

uwzględniając przegląd terenowy istniejącej nawierzchni,

 1. f)   uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych warunkujących rozpoczęcie procesu budowlanego /pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę obejmujące realizację całego zakresu prac/,
 2. g)  w dokumentacji projektowej należy uwzględnić przeprowadzenie prac budowlanych metodą połowy szerokości jezdni.
 3. Zamówienie obejmuje ponadto:

–    uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,

–    przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania wymaganych przepisami decyzji, opinii i zatwierdzeń.

 1. Zakres zamówienia musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w zapytaniu.
 2. Przedmiot zamówienia należy opracować w formie drukowanej i elektronicznej(format *.pdf).
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą/ami posiadającą/ymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.).
 4. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:

–    ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

–    ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

–    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

–    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),

–    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr  202, poż. 2072 z późn. zm.),

–    Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 Nr 126, poz. 839),

–    obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i uzgodnień roboczych z Zamawiającym.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy o wykonanie prac projektowych, zaś wykonanie zamówienia zakończy w terminie określonym w ofercie.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji udziela Marek Bodziony, tel. 75/ 645-20-30, kom. 660-691-561

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a)  należy wypełnić formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania),
 3. b) doformularza oferty należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
 4. Termin związania ofertą:

Składający ofertę zostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium najniższa cena oferty brutto – 100%.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2013 r. /piątek/ do godziny 1500 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: m.bodziony@ssemp.pl

Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium najniższa cena.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybraniaktórejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.