Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej - 14-08-2013

Home \ Zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – 14-08-2013

Kamienna Góra, 14.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274
Strona www: www.ssemp.pl
e-mail: l.slawinski@ssemp.pl
tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności drogowej
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi zbiorczej na odcinku od drogi krajowej nr 94
do firmy Rena Polska Sp. z o.o.
– droga komunikacyjna do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach.”
Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja, stanowiąca załączniki do przetargu nieograniczonego z dnia 13.08.2013 r. tj.:
  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona dnia 12.08.2013 r.,
  – projekt budowlany pn. Przebudowa drogi zbiorczej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do firmy Rena Polska Sp. z o.o. – droga komunikacyjna do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach /opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, ocena stanu technicznego drogi, opinia geotechniczna, rysunki i przekroje/,
  – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  – przedmiar robót pn. Przebudowa drogi zbiorczej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do firmy Rena Polska Sp. z o.o. – droga komunikacyjna do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach,
  – projekt tymczasowej organizacji ruchu pn. Przebudowa drogi zbiorczej na odcinku od DK nr 94 do firmy „RENA” POLSKA Sp. z o.o. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach.

UWAGA !!!
W dokumentacji projektowej uwzględniono zmianę rozwiązań projektowych wobec postępowania przetargowego z dnia 14.06.2013 r., w tym wykonanie badań kontrolnych gruntu rodzimego po rozbiórce istniejącej nawierzchni asfaltowej

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A. www.ssemp.pl, zakładka Przetargi na roboty budowlane
Przetarg
Przebudowa drogi zbiorczej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do firmy Rena Polska Sp. z o.o. – droga komunikacyjna do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach. – 13-08-2013
dostępny pod adresem:
http://ssemp.pl/przetargi-na-roboty-budowlane/przetargi/przebud-drogi-zbior-na-odc-od-drogi-kraj-nr-94/
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
a) nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami, o których mowa w lit. a),
c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy,
d) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych,
e) egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
f) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi normami,
g) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
h) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
i) potwierdzanie faktycznego wykonania i odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu,
j) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, w specjalności drogowej.
Wraz z ofertą należy złożyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonanie zadania przewidziane jest w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
  5. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645-20-30, kom. 602-853-881
  6. Termin związania ofertą:
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  Wraz z formularzem oferty /załącznik nr 1 do zapytania/ należy złożyć:
  a) uwierzytelnioną kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru,
  b) uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
  8. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt,
  każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ————————————
Cena oferty badanej

 1. Termin i miejsce składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2013 r. /wtorek/ do godziny 1200 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
  lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl
  Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena.
  Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
  Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

UWAGA:
Warunkiem zawarcia umowy o nadzór inwestorski jest rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy na roboty budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.