Zapytania i wyjaśnienia dot. Przebudowy drogi zbiorczej w Wykrotach. - 12-09-2013

Home \ Zapytania i wyjaśnienia dot. Przebudowy drogi zbiorczej w Wykrotach. – 12-09-2013

Kamienna Góra, 12.09.2013 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „Przebudowę drogi zbiorczej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do firmy Rena Polska Sp. z o.o. droga komunikacyjna do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach.”

Zagadnienie nr 1 
Prosimy wyjaśnić rozbieżności dotyczące konstrukcji nawierzchni: w przedmiarze robót i opisie technicznym jest umieszczona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, natomiast na przekroju poprzecznym A-A i we wstępie do STWiORB jest umieszczona warstwa podbudowy z betonu asfaltowego. 

Odpowiedź

Warstwa wiążąca ‐ jest warstwą konstrukcyjną, służącą do przekazywania naprężeń na podbudowę, w zależności od konstrukcji warstwa ta może stanowić warstwę podbudowy. Oznacza to, że warstwę wiążącą można nazwać warstwą podbudowy. 
Proszę przyjąć nazwę dla warstwy pod warstwą ścieralną: „warstwa wiążąca”.

Zagadnienie nr 2 
Prosimy udostępnić STWiORB na warstwę podbudowy z betonu asfaltowego.

Odpowiedź

Obowiązującą jest STWIORB dla warstwy wiążącej.

Zagadnienie nr 3 
Prosimy wyjaśnić rozbieżności dotyczące grubości uzupełnianego pobocza: w przedmiarze robót jest podana grubość 15 cm, natomiast na przekroju poprzecznym A-A jest podana grubość 20 cm.

Odpowiedź

Do wyceny grubości warstw z przedmiaru i opisu technicznego należy przyjąć 15 cm mieszanki optymalnej na poboczu. 
Na rysunku 2\A przekrój poprzeczny A-A grubość pobocza utwardzonego powinna być określona na 15 cm.

Zagadnienie nr 4 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję zawierającą ponowne ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa grub. 30 cm. Poz. nr 10 zawiera rozbiórkę podbudowy z kruszywa, poz. nr 11 zawiera profilowanie i zagęszczanie podłoża a brakuje układania podbudowy z kruszywa uprzednio rozebranego. 

Odpowiedź

Ponowne ułożenie kruszywa, uprzednio rozebranego na odkład, proszę uwzględnić w pozycji nr 11 przedmiaru robót. Zależy to od technologii prowadzenia robót – może zostać wykonane koparką lub spycharką.