Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.09.2013r - 19-09-2013

Home \ Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.09.2013r – 19-09-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Modernizacja części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A.
przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze” – Etap II.

Data zamieszczenia: 19.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl
I. 2) Rodzaj Zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
● Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ssemp.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Modernizacja części socjalno-usługowej budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze – Etap II.
II. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja trzech pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papież Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze, o łącznej powierzchni około 90 m2.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
a) roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych /zabudowa przejścia na klatkę schodową, zabudowa piętrowej rozdzielni elektrycznej, roboty posadzkarskie i okładziny podłogowe – położenie płytek ściennych z fugowaniem poprzedzone przygotowaniem projektu wystroju, położenie paneli podłogowych, płytek podłogowych, montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbką, zewnętrzna i wewnętrzna obróbka stolarki okiennej, malowanie wraz z gruntowaniem pomieszczeń/,

 1. b) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, elektryczne /dostawa i montaż kompletnej armatury sanitarnej: umywalki, baterie, muszle, instalacja osprzętu elektrycznego, gniazd instalacyjnych wtykowych, włączników, opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz/,
 2. c) roboty porządkowe /usuwanie na bieżąco wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w toku realizacji prac budowlanych/.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: dostarczenia na stanowiska robocze materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania miejsca robót budowlanych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 1. 1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45.43.21.00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg.
45.43.21.30-4 Pokrywanie podłóg.
45.44.21.00-8 Roboty malarskie.

 1. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II. 1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
  II. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
  II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zamówienie należy wykonać w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.
  III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak
  Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.
  III. 2) WARUNKI UDZIAŁU
  ● Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają następujące wymagania:
  1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:
  a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:
  – kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót budowlanych na obiektach kubaturowych, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.
  1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
  2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
  2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
  2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, w którym wskaże osobę pełniącą funkcję kierownika budowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).
  5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
  6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4 kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
  7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencji/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z normami i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.
  8. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  9. Sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.
  10. Dowód wniesienia wadium.
  11. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.
  12. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,8 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,8,9 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
  13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).
  Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:
  1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony /bez stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /.
  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
  Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.
  IV. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
   www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 Dział Inwestycji (I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).
  IV. 3.2.) Termin składania ofert: 03.10.2013r. do godziny 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
  IV. 3.3. Otwarcie ofert: 03.10.2013r. o godz. 12:15, miejsce: Siedziba Zamawiającego /pok. nr 112, sala konferencyjna, (I piętro).
  IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV. 3.5.) Informacje dodatkowe: 
  1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645-20-33 lub 75/ 744-20-17 z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
  3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
  6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602-853-881, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744-20-17 e mail: l.slawinski@ssemp.pl
  7. Użyte w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu oczekiwanych standardów i parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów. Należy przyjąć poziom standardu i jakości jako równoważny lub wyższy.

UWAGA !

Prace budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca (z pomocą Zamawiającego) będzie odpowiedzialny za taką organizację swoich robót, aby w jak najmniejszym stopniu były one uciążliwe dla użytkowników pozostałych lokali użytkowych obiektu.
Prowadzone roboty budowlane nie mogą naruszać ciągłości funkcjonowania budynku.