Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.10.2013 r. - budowa nawierzchni drogowej w Lubaniu 08.10.2013r

Home \ Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.10.2013 r. – budowa nawierzchni drogowej w Lubaniu 08.10.2013r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:
„Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań.”

CPV: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.13.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6
Data zamieszczenia: 08.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58 400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl
I. 2) Rodzaj Zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
● Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ssemp.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Budowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań.
II. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogowej w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań, dz. nr ew. 16/44, AM 8 na odcinku o długości około 98,00 mb, wraz z odbudową systemu odwodnienia i wykonaniem dodatkowego zjazdu, /patrz projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 1 projektu – dokumentacji uproszczonej do zgłoszenia robót budowlanych/.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
a) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe /pomiary geodezyjne, wykonanie odkrywki celem zweryfikowania grubości podbudowy betonowej, rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową betonową/,

UWAGA:
W zakresie robót należy uwzględnić mechaniczną rozbiórkę podbudowy betonowej o grubości minimum 20 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją, powstałego w toku prac rozbiórkowych, gruzu budowlanego.

 1. b) roboty ziemne /korytowanie na całej szerokości jezdni, rozplantowanie ziemi/,
 2. c) odbudowa systemu odwodnienia /udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej na całej długości drogi wraz z oczyszczeniem istniejących studni rewizyjnych, budowa kanałów kołowych o długości 15,80 mb, wykonanie wpustów ulicznych/,
 3. d) roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni /wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 + 8 cm, wykonanie stabilizacji cementowej na dodatkowym zjeździe, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o łącznej grubości 8 cm/,
 4. e) roboty porządkowe /wywiezienie nawierzchni bitumicznej i pozostałego gruzu budowlanego z robót rozbiórkowych a także pozostałych zanieczyszczeń, odpadów powstałych w toku realizacji robót budowlano drogowych i ich utylizacja/,
 5. f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, oznakowania miejsca wykonywania robót, dostarczenia materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na stanowiska robocze, wykonania robót budowlano-drogowych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania miejsca robót drogowych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 1. 1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
  45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
  45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe.
  45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
  45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.
  45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
  45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
  45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
 2. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.
  II. 1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
  II. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zamówienie należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.
  III. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak
  Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.
  III. 2) WARUNKI UDZIAŁU
  ● Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Spełniają następujące wymagania:
  1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:
  a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać , że dysponuje:
  – kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót w budownictwie drogowym, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.
  1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
  2.1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 1.1. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
  2.2. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
  2.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, poniższych oświadczeń i dokumentów:
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby spełniające wymagania określone w pkt 1.2. a) Opisu warunków udziału w postępowaniu).
  5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 4. – w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
  6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
  7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót w budownictwie drogowym spełniających warunki, o którym mowa w pkt 1.2. b) Opisu warunków udziału w postępowaniu, odpowiadających zakresowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów /referencje/ potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu /referencje/, nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.
  8. Aktualna na dzień składania ofert polisa, o której mowa w pkt 1.1. Opisu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  9. Sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych.
  10. Dowód wniesienia wadium.
  11. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Opisu warunków udziału w postępowaniu.
  12. W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,8 dotyczące każdego z nich. Dokumenty, o których mowa w pkt 2,3,5,6,8,9 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
  13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).
  Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do ofert:
  1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie w oryginale albo kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem, dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony /bez stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych/.
  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
  Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.
  IV. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).
  IV. 3.2.) Termin składania ofert: 18.10.2013 r. do godziny 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat I piętro/.
  IV. 3.3.) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2013 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 112, sala konferencyjna, (I piętro).
  IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV. 3.5.) Informacje dodatkowe: 
  1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645-20-33 lub 75/ 744-20-17 z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
  3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
  6. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602-853-881, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744-20-17 e mail: l.slawinski@ssemp.pl
  7. Użyte w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu oczekiwanych standardów i parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów. Należy przyjąć poziom standardu i jakości jako równoważny lub wyższy.

UWAGA

Roboty drogowe związane z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić metodą połówkową, celem zapewnienia komunikacji na terenie Podstrefy Lubań. Podczas wykonania prac ruch drogowy powinien odbywać się zatem w sposób wahadłowy.