Ogłoszenie o przetargu - sala pod patronatem - 30-06-2014

Home \ Ogłoszenie o przetargu – sala pod patronatem – 30-06-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
dla potrzeb pracowni komputerowej
w ramach zadania pn.
„Sala pod patronatem SSEMP S.A. w ZSZIO w Kamiennej Górze.”

CPV: 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 38.65.21.10-1, 30.23.72.80-5, 30.23.60.00-2.

Data zamieszczenia: 30.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie,
tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e- mail: m.bodziony@ssemp.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Spółka prawa handlowego.
 • Adres strony internetowej Zamawiającego:www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
  „Sala pod patronatem SSEMP S.A.” w ZSZIO w Kamiennej Górze.”
 3. 1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.
  II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniem dla potrzeb pracowni komputerowej w ramach zadania pn. „Sala pod patronatem SSEMP S.A. w ZSZIO w Kamiennej Górze.”
  2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami.
 4. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30.21.33.00-8 Komputer biurkowy
30.23.13.00-0 Monitory ekranowe
30.23.60.00-2 Różny sprzęt komputerowy
30.23.72.80-5 Akcesoria zasilające
38.65.21.10-1 Projektory
II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamówienie należy wykonać w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
III. 2) ZALICZKI
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy.
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE VII PKT 2 I 3 SIWZ
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 i 3 SIWZ, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 lit. c) SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
• przed upływem terminu składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
III.5) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ,
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane)
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Inwestycji – pok. nr 105 (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra.
IV.3.2) Termin składania ofert: 14.07.2014 r. godzina 12:00,
miejsce: siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/, pok. nr 102
ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
IV.3.3) Otwarcie ofert: 14.07.2014 r. o godz. 12:15 , miejsce: siedziba Zamawiającego
pok. nr 112, sala konferencyjna, (I piętro)
ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV 3.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Marek Bodziony, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 660-691-561, faks 75/ 645 20 33, e mail: m.bodziony@ssemp.pl