Ogłoszenie o przetargu z dnia 04.08.2014 - 04-08-2014

Home \ Ogłoszenie o przetargu z dnia 04.08.2014 – 04-08-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.
„Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze.”

CPV: 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

Data zamieszczenia: 04.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie,
tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e- mail: l.slawinski@ssemp.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Spółka prawa handlowego.
 • Adres strony internetowej Zamawiającego:www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
  „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze.”
 3. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze.”
  2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami.

 4. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamówienie należy wykonać w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie prac projektowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WADIUM
Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
III. 2) ZALICZKI
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa projekty budowlane na budowę lub przebudowę drogi klasy co najmniej „Z”, o nawierzchni z betonu asfaltowego i odcinku o długości nie mniejszej niż 500 mb. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać opłaconą i aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej. Wykonawca przedłoży umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z działalności zawodowej, obejmującą przede wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, nie wynikające ze szkód osobowych i rzeczowych, jakie poniósł Zamawiający w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty
powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE VII PKT 3 I 4 SIWZ
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
b) dowody, potwierdzające, że usługi, o których mowa w lit. a) zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Przez dowody Zamawiający rozumie poświadczenia, przy czym w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej,
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) aktualna na dzień składania ofert i opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale VII pkt 2 i 3 SIWZ, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 3 lit. c) SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
III.5) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4)
1. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Strony mogą wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji; nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy lub w sposób należyty. W przypadku zmiany określonej wyżej nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiana numeru rachunku bankowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane)
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Inwestycji – pok. nr 105 (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra.
IV.4.2) Termin składania ofert: 14.08.2014 r. godzina 12:00,
miejsce: siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/, pok. nr 102
ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
IV.4.3) Otwarcie ofert: 14.08.2014 r. o godz. 12:15 , miejsce: siedziba Zamawiającego
pok. nr 112, sala konferencyjna, (I piętro)
ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
IV.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV 4.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602-853-881, faks 75/ 645 20 33, e mail: l.slawinski@ssemp.pl