Ogłoszenie o przetargu Parowozownia - 26-08-2014

Home \ Ogłoszenie o przetargu Parowozownia – 26-08-2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn:
„Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu”

Data zamieszczenia: 26.08.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30,
faks 75/ 645 20 33, 75/ 744 20 17, e- mail: strefa@ssemp.pl

  1. 2) RODZAJ zamawiającego:Spółka prawa handlowego.
  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn:
„Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu”
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu parowozowni wachlarzowej, posadowionej na działce gruntu nr ew. 16/8, obręb IV, AM 8 na terenie Kamiennogórskiej SSE w Lubaniu przy ulicy Gazowej. Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WRiD.5230.04.11.JK z dnia 19.01.2012 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Celem opracowania dokumentacji projektowej jest ustalenie zakresu niezbędnych robót budowlanych całego obiektu oraz w jego obrębie, określający stan zachowania parowozowni wachlarzowej, uwzględniający możliwość jej adaptacji do współczesnych funkcji usługowo-biurowych z uwzględnieniem sali konferencyjnej, mając na uwadze walory historyczne, funkcje i wartość całego obiektu.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Zamówienie należy wykonać w terminie 17 tygodni od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis spełnienia warunku określa SIWZ (rozdział VIII)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis spełnienia warunku określa SIWZ (rozdział VIII ppkt b)
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis spełnienia warunku określa SIWZ ( rozdział VIII ppkt c)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis spełnienia warunku określa SIWZ (rozdział VIII ppkt c 1,2)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis spełnienia warunku określa SIWZ (rozdział VIII ppkt d)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Dokumenty o których mowa zawarte są w SIWZ ( rozdział IX )
III.4.1) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, przedkłada:
III.4.2.) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony/ bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
: najniższa cena 100%
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Strony mogą wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji; nie wywiązania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy lub w sposób należyty. W przypadku zmiany określonej wyżej nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, zmiana numeru rachunku bankowego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl ( zakładka Przetargi na roboty budowlane)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
pok. nr 105 Dział Inwestycji ( I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).
IV.4.2) Termin składania ofert: 05.09.2014 r. do godz. 12:00 , miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
IV.4.3) Otwarcie ofert: 05.09.2014 r. o godz. 12:15 , miejsce: Siedziba Zamawiającego / pok. nr 112, sala konferencyjna, ( I piętro).
IV.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).
IV 4.5) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny , na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Łukasz Sławiński, e-mail: l.slawiński@ssemp.pl, tel. 75/645-20-30, 602-853-881, faks 75/645-20-33, Marek Bodziony, e-mail:m.bodziony@ssemp.pl tel. 75/645-20-30, 660-691-561, faks 75/645-20-33, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego.