Informacja dotysząca SIWZ i ogłoszenia o przetargu z dnia 26.08.2014 r. - 02-09-2014

Home \ Informacja dotysząca SIWZ i ogłoszenia o przetargu z dnia 26.08.2014 r. – 02-09-2014

Kamienna Góra, dnia 02.09.2014 r.

 

INFORMACJA 
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn:
„Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu”

Zamawiający informuje, że w związku z pojawieniem się pytań ze strony Wykonawców zainteresowanych przystąpieniem do wyżej wymienionego zadania, udzielamy odpowiedzi na zadawane pytania, oraz uzupełniamy SIWZ o mapę ewidencyjną objektu parowozowni wachlarzowej położonej w Lubaniu, zdjęcie obiektu i rzuty.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Parowozownia wachlarzowa w Lubaniu.”
Zagadnienie nr 1

Czy Inwestor dysponuje danymi dotyczącymi powierzchni i kubatury parowozowni oraz powierzchni działki do zagospodarowania ?

Odpowiedź
Parowozownia wachlarzowa obejmuje halę produkcyjną i magazyn o łącznej pow. użytkowej 2.449 m2. Obiekt jest posadowiony na działce nr ew. 16/8 o powierzchni 9002 m2.
Dane techniczne hali produkcyjnej parowozowni:
powierzchnia zabudowy – 1.744 m2
powierzchnia użytkowa (z galeriami) – 1.526 m2
kubatura – 12.310 m3
rok budowy – 1909

Dane techniczne części magazynowej parowozowni:
powierzchnia zabudowy – 1.054,9 m2
powierzchnia użytkowa – 923 m2
kubatura – 7.643 m3
rok budowy – 1909

Zagadnienie nr 2
Czy Zamawiający posiada któreś z wymienionych opracowań, a jeśli nie, czy przewiduje dodatkowy czas na ich opracowanie ?
– inwentaryzacja budowlano – konserwatorska,
– koncepcja programowo – przestrzenna obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jej uzgodnienie z Inwestorem i WKZ,
– ekspertyza techniczna stanu konstrukcyjnego obiektu.

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada żadnych z wymienionych opracowań. Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 5 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli są wymagane) realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego czasu na ich opracowanie, przy czym przewidziany termin wykonania zamówienia nie obejmuje okresu 65 dni niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Zatem zakończenie prac obejmuje przekazanie Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Zagadnienie nr 3
Czy Inwestor może wydłużyć żądany termin wykonania prac lub też rozbić opracowanie na następujące etapy ?
I. Wykonanie opracowań przedprojektowych (inwentaryzacja, ekspertyza, koncepcja programowo – przestrzenna wraz z opiniami Inwestora i WKZ, wystapienie i uzyskanie warunków zasilania i odbioru mediów, badania geologiczne i wykonanie mapy dla celów projektowych (proponowany termin do 10 tygodni).
II. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z niezbędnymi uzgodnieniami i z pozwoleniem konserwatorskim (proponowane 17 tygodni).
III. Uzyskanie pozwolenia na budowę, z godnie z KPA (do 65 dni).

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje prolongaty terminu wykonania zamówienia a także rozbicia opracowania na wyżej wymienione etapy.
Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 lit. i) Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

Zagadnienie nr 4 
Czy działka jest własnością koleii, miasta lub SSEMP Kamienna Góra ?
Odpowiedź Działka gruntu nr 16/8 jest w użytkowaniu wieczystym SSEMP S.A., wraz z własnością zabudowy istniejącą na gruncie.

Zagadnienie nr 5 
Czy obszar parowozowni objęty jest miejscowym planem zagospodarowania?

Odpowiedź
Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań (Uchwała nr XXXVIII/284/2005 z 27.09.2005 oznaczony symbolem 1AG tj : tereny aktywności gospodarczych.

Zagadnienie nr 6 
Czy Zamawiający posiada wytyczne konserwatorskie wydane przez Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada wytycznych wydanych przez Konserwatora Zabytków, jedynie decyzję o wpisie obiektu do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.