Zapytanie ofertowe 21.01.2015 - 21-01-2015

Home \ Zapytanie ofertowe 21.01.2015 – 21-01-2015

Kamienna Góra 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A,
58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274
Strona : www.ssemp.pl tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania prac

„ Modernizacja trzech pomieszczeń biurowych budynku Kamiennogórskiej SSEMP
przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze.”

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na modernizacji trzech pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 56,40 m2 budynku administracyjnego Kamiennogórskiej SSEMP, zlokalizowanych na II piętrze przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:
  • odsłonięcie istniejącego przejścia między pokojami, zasłoniętego płytą kartonowo – gipsową wraz z obróbką oraz demontażem ościeżnicy i drzwi,
  • usunięcie w jednym pomieszczeniu tapety wraz z uzupełnieniem ubytków na ścianach,
  • wybicie nowego przejścia umożliwiającego połączenie dwóch pomieszczeń wraz z obróbką,
  • wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z gruntowaniem ich powierzchni,
  • malowanie ścian i sufitów farbą akrylową, wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym,
  • położenie paneli podłogowych wraz z podkładem podłogowym/pianka lub folia/ w jednym pomieszczeniu wraz z montażem listw przypodłogowych,
  • montaż listw podłogowych drzwiowych 4 sztuki,
  • wymiana i montaż osprzętu elektrycznego /włączników, opraw oświetleniowych w pomieszczeniach,
  • usuwanie na na bieżąco wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w toku realizacji prac.
 3. Zakres zamówienia musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w zapytaniu.
 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie użyte i zastosowane do wykonania prac wyroby i materiały, będące przedmiotem zamówienia, były fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej , posiadały odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, stosowne oznaczenia świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie oraz inne dokumenty.
 5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym: transport materiałów, materiały, koszty pracy pracowników, urządzeń, sprzętu, transport i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót, ponosi Wykonawca.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do :
  • konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości wynikłych podczas realizacji prac,
  • powiadomienia Zamawiającego o zastosowanych i użytych materiałach, niezbędnych do przeprowadzenia prac.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
  ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i uzgodnień roboczych z Zamawiającym.
 9. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji udziela Marek Bodziony, tel. 75/ 645-20-30, kom. 660-691-561.
 10. Termin związania ofertą:
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 11. Termin wykonania zamówienia:
  Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy bądź zlecenia, zaś wykonanie zamówienia zakończy w terminie do 28.02.2015 roku.
 12. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  • należy wypełnić formularz oferty ( załącznik nr 1 do zapytania),
  • oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania)
 13. Warunki płatności:
  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po protokolarnym odbiorze wykonanych prac oraz po braku wniesienia uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w sprawie wykonania zakresu prac objętych zapytaniem ofertowym.
 14. Realizacja płatności:
  • żądania płatności powinny być adresowane na Zamawiającego,
  • zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze końcowej, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury Vat w siedzibie Zamawiającego,
  • za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
   Jeżeli dzień płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
 15. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%.
  Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2015 r. /środa/ do godziny 12:00 w sekretariacie SSEMP S.A.
(I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: m.bodziony@ssemp.pl
Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem niezbędnych obmiarów.
Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko oraz jego odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca (z pomocą Zamawiającego) będzie odpowiedzialny za taką organizację swoich prac, aby w jak najmniejszym stopniu były one uciążliwe dla użytkowników pozostałych lokali użytkowych obiektu. Prowadzone prace nie mogą naruszać ciągłości funkcjonowania budynku.