Ogłoszenie o przetargu - odwodnienie drogi w Wykrotach - 17.04.2015 - 17-04-2015

Home \ Ogłoszenie o przetargu – odwodnienie drogi w Wykrotach – 17.04.2015 – 17-04-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Wykonanie podłączenia odwodnienia drogi na działce 1091/25 do drenażu podziemnego na terenie Kamiennogórskiej SSEMP W Wykrotach.”
w ramach
Rozwiązania gospodarki wód deszczowych pochodzących z odwodnień
terenu strefy ekonomicznej w Wykrotach.

Data zamieszczenia 17.04.2015 r.
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie podłączenia odwodnienia drogi na działce 1091/25 do drenażu podziemnego na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach.
II. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłączenia odwodnienia drogi zlokalizowanego w pasie działki nr 1091/25 do istniejącego kanału Ø 1000, zlokalizowanego na działce 1091/6 obręb 0009 Wykroty, gm. Nowogrodziec, przy użyciu rur gładkościennych PCV-U-SN 8, łączonych kielichowo o średnicy Ø 315 mm, oraz rur ze ścianką profilowaną PE-HD, łączonych metodą spawania o średnicy Ø 300 mm na odcinku o łącznej długości około 22 m, wraz z dostawą i montażem separatora typu H-1900 NG 50 jednej sztuki, oraz montaż dwóch studni o średnicy 1000 mm z kręgów prefabrykowanych, łączonych na uszczelki i zabezpieczonych włazami żeliwnymklasa D 400.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, oznakowania na czas prowadzonych robót i uiszczenia opłat, wykonania prac budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, Decyzja nr 156 z dnia 19.03.2015 r., przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanupierwotnego, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego określone zostały w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 1. 1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
  45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
  45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
  45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
  45.23.11.10-9 Kładzenie rurociągów.
  45.23.11.11-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów.
  45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
  II. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II. 1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
  II. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
  II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.06.2015 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
II. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU
● Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące wymagania:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.
a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:
– kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) wykażą należyte wykonanie minimum 3 robót w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych (sanitarnych bądź deszczowych) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie,
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
IV. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oferta winna spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra pok. nr 105 (klatka schodowa „B”, I piętro budynku administracyjnego).
IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane) 
IV. 3.2.) Termin składania ofert: 30.04.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
IV. 3.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV. 3.4.) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645 20 30, kom 602 853 881, faks , 75/ 645 20 33 e mail: l.slawinski@ssemp.pl.,
Marek Bodziony, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645 20 30, kom 660 691 561, faks 75/ 645-20-33 e-mail: m.bodziony@ssemp.pl.