Zapytanie ofertowe o cenę z dnia 18.05.2015 - 18-05-2015

Home \ Zapytanie ofertowe o cenę z dnia 18.05.2015 – 18-05-2015

Kamienna Góra, 18.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274
www.ssemp.pl
e-mail: l.slawinski@ssemp.pl
tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
przy realizacji zadania pn.
„Wykonanie podłączenia odwodnienia drogi na działce 1091/25 do drenażu podziemnego na terenie Kamiennogórskiej SSEMP W Wykrotach.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja, stanowiąca załączniki do przetargu nieograniczonego z dnia17.04.2015 r.tj.:
  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zatwierdzona dnia 13.04.2015 r.,
  – projekt budowlany pn. Projekt podłączenia odwodnienia drogi na działce 1091/25 do drenażu podziemnego na terenie SSEMP S.A. w Wykrotach – Gm. Nowogrodziec /opis sieci kanalizacji deszczowej, profil kanalizacji deszczowej/,
  – przedmiar robót pn. Włączenie odwodnienia drogi na działce 1091/25 do drenażu podziemnego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie internetowej SSEMP S.A. www.ssemp.pl, zakładka Przetargi na roboty budowlane
Przetarg
Ogłoszenie o przetargu – odwodnienie drogi w Wykrotach – 17-04-2015
dostępny pod adresem:
http://www.ssemp.pl/przetargi-na-roboty-budowlane/przetargi/ogoszenie-o-przetargu—odwodnienie-drogi-w-wykrotach—17-04-2015/
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
a) nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami, o których mowa w lit. a),
c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy,
d) wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych,
e) egzekwowanie od kierownika budowy dokonanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
f) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi normami,
g) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,
h) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót, sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,
i) potwierdzanie faktycznego wykonania i odbiór robót zanikowych lub podlegających zakryciu,
j) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, z których będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wraz z ofertą należy złożyć uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.

Inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień zakończenia robót objętych nadzorem potwierdzony podpisanym, bez zastrzeżeń, protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót.
  5. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881
  6. Termin związania ofertą:
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  Wraz z formularzem oferty /załącznik nr 1 do zapytania/ należy złożyć:
  a) uwierzytelnioną kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru,
  b) uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego.
  8. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt,
  każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

Liczba punktów oferty badanej = Cena oferty najniższej x 100 / cena oferty badanej

 1. Termin i miejsce składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2015 r./piątek/ do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
  lub przesłać faksem na nr 75/ 645 20 33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl
  Przy wyborze ofert SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena.
  Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
  Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.