Budowa nawierzchni drogowej na terenie Podstrefy Lubań - 18-06-2015

Home \ Budowa nawierzchni drogowej na terenie Podstrefy Lubań – 18-06-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:
„Budowa nawierzchni drogowej na terenie Podstrefy Lubań.”
CPV: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.13.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8,
45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6.

Data zamieszczenia 18.06.2015 r.
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e-mail: strefa@ssemp.pl
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Budowa nawierzchni drogowej na terenie Podstrefy Lubań.
II. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogowej na odcinku o długości około 135,00 mb, w granicach wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie Podstrefy Lubań, w obrębie działek nr ew. 2/37, AM 9 i 16/44, AM 8, przy ul. Gazowej w Lubaniu.
Droga na odcinku objętym zamówieniem charakteryzuje się licznymi ubytkami i spękaniami, wymagającymi podjęcia przebudowy nawierzchni drogowej /droga obciążona transportem ciężkim, obsługująca komunikacyjnie między innymi węzeł betoniarski/.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
a) roboty przygotowawcze /pomiary geodezyjne, oznakowanie miejsca wykonywania robót/,
b) roboty ziemne /rozplantowanie ziemi na terenie pobocza w ciągu drogi wewnętrznej, na powierzchni około 200 m2, z obrobieniem na czysto i usunięciem z niego zanieczyszczeń obcych/,
c) roboty w zakresie nawierzchni /wykonanie frezowania istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki AC 11W, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S (11 mm) o grubości 5 cm/,
d) roboty porządkowe /wywiezienie nawierzchni asfaltowej i gruzu budowlanego z robót rozbiórkowych a także pozostałych zanieczyszczeń, odpadów powstałych w toku realizacji robót budowlano drogowych i ich utylizacja/,
e) wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, oznakowania miejsca prowadzonych robót przed rozpoczęciem prac, wykonania prac budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji przetargowej, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania miejsca robót budowlano-drogowych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

 1. 1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
  45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
  45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
  45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe.
  45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
  45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.
  45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
  45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
  II. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II. 1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.
  II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
  Zamówienie należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
  Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
  II. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak
  Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.
  III. 2) WARUNKI UDZIAŁU
  ● Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

  1. Spełniają następujące wymagania:
  1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.
 2. a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:
  – kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 3. b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót w budownictwie drogowym, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

  IV. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.
  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
  IV. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
  Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów został zamieszczony w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58 400 Kamienna Góra pok. nr 105 (klatka schodowa „B”, I piętro budynku administracyjnego).
  IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane) 
  IV. 3.2.) Termin składania ofert: 02.07.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
  IV. 3.3.) Termin otwarcia ofert: 02.07.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
  IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV. 3.5.) Informacje dodatkowe: 
  1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
  3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
  6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
  Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645 20 30,
  kom 602 853 881, faks , 75/ 645 20 33 e mail: l.slawinski@ssemp.pl.,

Marek Bodziony, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645 20 30, kom 660 691 561, faks 75/ 645 20 33 e-mail: m.bodziony@ssemp.pl.

UWAGA

Roboty drogowe związane z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić metodą połówkową, celem zapewnienia dojazdu do Inwestorów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Kamiennogórskiej SSEMP.
Podczas wykonania prac ruch drogowy powinien odbywać się zatem w sposób wahadłowy.