Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze. - 30-06-2015

Home \ Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze. – 30-06-2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE:

„Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze.”

Data zamieszczenia 30.06.2015 r.
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, 75/ 744 20 17, e-mail: strefa@ssemp.pl
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego.
● Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssemp.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II. 1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze.
II. 1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w ciągu ulicy Jedwabnej w Kamiennej Górze, na odcinku około 187,00 mb.
Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny obsługujący tereny Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycja drogowa obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do obciążenia ruchem KR2, jednojezdniowej, dwukierunkowej o szerokości 6,50 – 7,50 m, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie przepustów drogowych i umocnionych rowów przydrożnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, wykonania prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania terenu robót budowlanych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.
II. 1.4.) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe.
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
II. 1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II. 1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. 1.7.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamówienie należy wykonać w terminie 16 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
II. 1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.
Roboty drogowe związane z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić zapewniając dojazd do terenów przyległych, w tym do firmy Kalibra Sp. z o.o.
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU
● Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają następujące wymagania:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.:
a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:
– kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
– kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót w budownictwie drogowym o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV. 1.1.) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
IV. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów został zamieszczony w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra pok. nr 105 (klatka schodowa „B”, I piętro budynku administracyjnego).
IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane) 
IV. 3.2.) Termin składania ofert: 14.07.2015 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
IV. 3.3.) Termin otwarcia ofert: 14.07.2015 r. do godziny 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV. 3.5.) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602 853 881, faks , 75/ 645 20 33 e mail: l.slawinski@ssemp.pl,
Marek Bodziony, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645 20-30, kom 660 691 561, faks 75/ 645 20 33 e-mail: m.bodziony@ssemp.pl.
UWAGA
Roboty drogowe związane z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić zapewniając dojazd do terenów przyległych, w tym do firmy Kalibra Sp. z o.o.