Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac dla zadania pn Sala pod patronatem SSEMP S.A. w Lubaniu 30.07.2015 r

Home \ Zapytanie ofertowe o cenę wykonania prac dla zadania pn Sala pod patronatem SSEMP S.A. w Lubaniu 30.07.2015 r

Kamienna Góra 30.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą ul. Papież Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra
NIP: 614-14-72-974, REGON 230820274
Strona : www.ssemp.pl
tel. 75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania prac
w ramach realizacji zadania pn:

„Sala pod patronatem SSEMP S.A. w Lubaniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dla zawodów: technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających
w ramach Strefowego Klastra Edukacyjnego.”

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac polegających na modernizacji pomieszczenia o łącznej powierzchni około 60 m2, zlokalizowanego na parterze budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu przy ulicy Leśnej 8, wraz z wypozażeniem pracowni w niezbędne narzędzia i sprzęt określone w załączniku nr 3.
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:
  a) skucie posadzki betonowej w całym pomieszczeniu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCW, wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych, wykonanie nowej posadzki betonowej w całym pomieszczeniu, malowanie posadzki farbą epoksydową, antypoślizgową, wymalowanie cokolików farbą przy posadzce o szerokości 15 cm,
  b) demontaż grzejników żeliwnych 2 sztuki o długości 2 metrów,
  c) montaż stalowych grzejników płytowych typu: Compact 2 szt. o wymiarach 200 mm x 600 mm,
  d) wykonanie i montaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych,
  e) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na profilach aluminiowych wraz ze szpachlowaniem łączeń, szlifowaniem zgrubień, gruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbą akrylową,
  f) wykonanie gładzi na ścianach wraz z gruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbą akrylową, wg kolorystyki uwzględnionej z Zamawiającym,
  g) wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia sufitowego wraz z montażem opraw oświeleniowych typu raster 4 x 18 W (natynkowa) – 8 sztuk,
  h) wykonanie i montaż dwóch tabliczek z dibondu oraz folii o wymiarach 50 cm x 90 cm, według opisu i kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym,
  i) wymiana i montaż osprzętu elektrycznego /włączników, gniazd w pomieszczeniu,
  j) usuwanie na bieżąco wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w toku realizacji prac.
  3. Zakres zamówienia musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w zapytaniu.
  4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie użyte i zastosowane do wykonania prac wyroby i materiały, będące przedmiotem zamówienia, były fabrycznie nowe, z produkcji bieżącej , posiadały odpowiednie aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, stosowne oznaczenia świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie oraz inne dokumenty.
  5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym: transport materiałów, materiały, koszty pracy pracowników, urządzeń, sprzętu, transport i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót, ponosi Wykonawca.
  6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca poniesie koszty naprawy i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
  7. Wykonawca jest zobowiązany do:
  a) konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości wynikłych podczas realizacji prac,
  b) powiadomienia Zamawiającego o zastosowanych i użytych materiałach, niezbędnych do przeprowadzenia prac.
  8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
  a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
  – ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  – obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także z uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i uzgodnień roboczych z Zamawiającym.
  10. Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji udziela Marek Bodziony, tel. 75/645-20-30, kom. 660-691-561; lub e-mail: m.bodziony@ssemp.pl. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe www.ssemp.pl ( zakładka Przetargi na roboty budowlane).
  11. Termin związania ofertą:
  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  12. Termin wykonania zamówienia:
  Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy bądź zlecenia na wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zaś wykonanie zamówienia zakończy w terminie do 30.09.2015 roku.
  13. Wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  a) należy wypełnić formularz oferty ( załącznik nr 1 do zapytania),
  b) oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania)
  c) do formularza oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków,opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione/wygenerowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  14. Warunki płatności:
  Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po protokolarnym odbiorze wykonanych prac oraz po braku wniesienia uwag
  i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w sprawie wykonania zakresu prac objętych zapytaniem ofertowym.
 2. Realizacja płatności:
  a) żądania płatności powinny być adresowane na Zamawiającego,
  b) zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze końcowej, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury Vat w siedzibie Zamawiającego,
  c) za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
  Jeżeli dzień płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
  16. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej SSEMP S.A. będzie kierować się jedynym kryterium cena oferty brutto – 100%.
  Termin i miejsce składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 07.08.2015 r./piątek/ do godziny 12:00 w sekretariacie SSEMP S.A.
  (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, lub przesłać faksem na nr 75/ 645-20-33 lub e-mailem: m.bodziony@ssemp.pl

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dokonaniem niezbędnych obmiarów.
Powyższe umożliwi zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.
Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko oraz jego odpowiedzialność.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.