Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana

Home \ Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana

31-08-2105

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze ”
Data zamieszczenia: 31.08.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie,
tel. 75/ 645 20 30, faks 75/ 645 20 33, e – mail: strefa@ssemp.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Spółka prawa handlowego.
 • Adres strony internetowej Zamawiającego:www.ssemp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze”

 1. 1.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.
  II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku administracyjnego SSEMP S.A. posadowionego na działce nr ew. 191, obręb III, przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze.
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:
  a) Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych/ docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymiana istniejącej obróbki blacharskiej, wymiana rynien dachowych i spustowych wraz z rozbudową systemu przeciwoblodzeniowego rynien dachowych i spustowych, wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką wewnętrzną i zewnętrzną, wymiana oświetlenia zewnętrznego parkingu na terenie obiektu oraz wykonanie iluminacji świetlnej budynku.
  b) roboty porządkowe /usuwanie na bieżąco wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych
  w toku realizacji prac budowlanych/.
  2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: dostarczenia na stanowiska robocze materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób a także pomiarów powykonawczych w zakresie koniecznym do odbioru końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania, uporządkowania miejsca robót budowlanych, wykonania powykonawczej dokumentacji technicznej i prawnej zgodnej z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne Zamawiającego zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
  4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy posłużeniu się podwykonawcami.
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
  45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.
  45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
  45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
  45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
  45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
  45.44.21.00-8 Roboty malarskie.
  II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zamówienie należy wykonać w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.
  III.1.1.) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak
  Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z późn. zm.) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi i warunkami BHP i p.poż., obowiązującymi przepisami i normami PN/E, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych.
  III. 2) WARUNKI UDZIAŁU 
  ● Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

  1. Spełniają następujące wymagania:
  1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone)tj.:
  a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:
  – kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualne zaświadczenie (przynajmniej na dzień składania ofert) o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
  b) wykażą należyte wykonanie (zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej) co najmniej dwóch robót budowlanych na obiektach kubaturowych, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie.
  1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
  SEKCJA IV: PROCEDURA 
  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  IV.1.1.)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV. 2.1.) Kryteria oceny ofert: najniższa cena (100%).
  Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów został określony w SIWZ.
  IV. 2.2.) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów został zamieszczony w pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).
  IV. 3.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ssemp.pl (zakładka Przetargi na roboty budowlane).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 105 Dział Inwestycji (I piętro budynku administracyjnego SSEMP S.A. przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze).
IV. 3.2.) Termin składania ofert: 11.09.2015 r. do godziny 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego /Sekretariat – I piętro/.
IV. 3.3. Otwarcie ofert: 11.09.2015 r. o godz. 12:15, miejsce: Siedziba Zamawiającego.
IV. 3.4.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV. 3.5.) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – na numer faksu 75/ 645-20-33 z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
6. Osobami do kontaktu są:
Marek Bodziony, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 660 691 561,
faks 75/ 645 20 33, e mail: m.bodziony@ssemp.pl,
Łukasz Sławiński, pokój nr 105 w siedzibie Zamawiającego tel. 75/ 645-20-30, kom 602 853 881, faks 75/ 645 20 33, e mail: l.slawinski@ssemp.pl.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, gdzie będą prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia i zapoznał się w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym. Powyższe umożliwi zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

UWAGA !
Prace budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca (z pomocą Zamawiającego) będzie odpowiedzialny za taką organizację swoich robót, aby w jak najmniejszym stopniu były one uciążliwe dla użytkowników pozostałych lokali użytkowych obiektu. Prowadzone prace nie mogą naruszać ciągłości funkcjonowania budynku.