ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 20162017 - 24-11-2016

Home \ ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach w sezonie zimowym 20162017 – 24-11-2016

 

 

Kamienna Góra, 24 listopada 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach

w sezonie zimowym 2016/2017

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-14-72-974, Regon: 230820274

Strona www: www.ssemp.pl

e-mail: l.slawinski@ssemp.pl

tel.   75/ 645 20 30, fax 75/ 645 20 33

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę

zimowego utrzymania drogi dojazdowej do Kamiennogórskiej SSEMP w Wykrotach

w sezonie zimowym 2016/2017.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

 1. a) odśnieżanie drogi dojazdowej na odcinku o długości około 650 m (załącznik nr 3) obejmujące usuwanie śniegu z całej szerokości roboczej jezdni, zapewniające stałe utrzymywanie przejezdności,
 2. b) stałe zwalczanie i usuwanie gołoledzi, śliskości oraz zapewnienie materiałów do tego potrzebnych (środki niechemiczne piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm i środki chemiczne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960), (piasek, sól),
 3. c) zapewnienie maszyn i sprzętu do odśnieżania a także utrzymanie ich w gotowości,
 4. d) bieżące spychanie zwałów śniegu i lodu na pobocza przy użyciu własnych środków technicznych Wykonawcy,
 5. e) usuwanie zwałów śniegowych z terenu w przypadku znacznego ich nagromadzenia,
 6. f) usunięcie z drogi, po zakończeniu sezonu zimowego, materiałów niezbędnych do usuwania gołoledzi i śliskości drogowej.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 1. a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r. (termin może ulec wydłużeniu do czasu utrzymywania się warunków zimowych.)

 

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

 

Wszelkich informacji udziela Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645 20 30, kom. 602 853 881

 

 1. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

Należy wypełnić formularz ofertowy /załącznik nr 1/ oraz oświadczenie /załącznik nr 2/, które składają się na ofertę.

Każdy z wyżej wymienionych załączników powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert:

 

Kryterium ceny: najniższa cena ryczałtowa brutto / m-c zimowego utrzymania drogi   – 100%

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto za jeden miesiąc zimowego utrzymania odcinka drogi, uwzględniająca wszystkie koszty, w tym koszt pracy ludzi, sprzętu oraz koszt materiałów do usuwania gołoledzi i śliskości.

 

 1. Warunki płatności:

 

Rozliczenie kompleksowo wykonanej usługi będzie następowało w cyklach miesięcznych, w oparciu o zaoferowany ryczałt miesięczny, którego wysokość jest stała i niezależna od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie płatne przelewem na wskazany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku bądź faktury VAT. Rachunek bądź faktura VAT winny być wystawione po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2016 r. /środa/ do godziny 1400 w sekretariacie SSEMP S.A. (I piętro) ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać faxem na nr 75/ 645 20 33 lub e-mailem: l.slawinski@ssemp.pl

 

Zaleca się przed przystąpieniem do sporządzenia oferty dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procedury wyłonienia Wykonawcy bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

zalacznik-nr-3

Załączniki:

formularz-oferty-w

oswiadczenie-w