Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zimowe utrzymanie dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

Home \ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zimowe utrzymanie dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

Kamienna Góra, dnia 01.12.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego

w trybie zapytania ofertowego o cenę zimowego utrzymania

dróg na terenie KSSEMP w Kamiennej Górze

w sezonie zimowym 2016/2017.

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

PHU „DENDREX” Grzegorz Exner

 

i firma została wybrana do realizacji zamówienia.

Oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium wyboru określonego w zapytaniu ofertowym o cenę z dnia 24.11.2016 r.

 

Cena brutto wybranej oferty: 214,92 zł/ 1 r-g odśnieżania.

(słownie: dwieście czternaście złotych i 92/100).

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty Wykonawca Liczba przyznanych pkt w kryterium cena
1. Zakład Usług Porządkowych i Komunalnych Grzegorz Kołcz

z siedzibą w Gniechowicach.

89,92
2. Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o.

z siedzibą w Kamiennej Górze.

67,16
3. PHU „DENDREX” Grzegorz Exner

z siedzibą w Przedwojowie.

100,00

 

Zarząd SSEMP S.A.