Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zimowe utrzymanie dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu

Home \ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zimowe utrzymanie dróg na terenie KSSEMP w Lubaniu

Kamienna Góra, dnia 01.12.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego

w trybie zapytania ofertowego o cenę zimowego utrzymania

dróg na terenie Kamiennogórskiej SSEMP w Lubaniu

w sezonie zimowym 2016/2017.

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A w Kamiennej Górze informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

GARDEN – MIX Latkowski Piotr

 

i firma została wybrana do realizacji zamówienia.

Oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium wyboru określonego w zapytaniu ofertowym o cenę z dnia 24.11.2016 r.

 

Cena brutto wybranej oferty: 1.300,00 zł/ 1 m-c zimowego utrzymania dróg.

(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych i 00/100).

 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty Wykonawca Liczba przyznanych pkt w kryterium cena
1. GARDEN-MIX Latkowski Piotr

z siedzibą w Pisaczowie.

100,00
2. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

z siedzibą w Lubaniu.

86,67

 

Zarząd SSEMP S.A.