Zgorzelec - 2017.01.10 [PL]

Home \ Zgorzelec – 2017.01.10 [PL]

Ogłoszenie
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 a
tel.: (+48 75) 645 20 30, fax: (+48 75) 645 20 33

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze oraz działając na zlecenie Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. 2015.1730 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej w punkcie 2 poniżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza(„Nieruchomość”).

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 282), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 465 j.t.) oraz w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r.
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o  powierzchni 0,7376 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie zgorzeleckim, miejscowości Zgorzelec, w Podstrefie Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 4/7 księga wieczysta JG1Z/00015507/3. Prawo własności Nieruchomości będzie zbywane w drodze przetargu zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2147) Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 3. Cenę wywoławczą Nieruchomości określono na kwotę 562.000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Podana cena jest ceną brutto ( w tym podatek VAT).
 4. Minimalne postąpienie wynosi: 1% ceny wywoławczej nieruchomości w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

        – wykupienie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego (Specyfikacji)

        – wpłacenie wadium

        – złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia

 1. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej Nieruchomości tj. 56.200,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych ) i płatne jest do dnia 10 marca 2017r. na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Szczegóły na temat wysokości, formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”.
 2. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 1530 w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, po wpłaceniu kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT wg przepisów obowiązujących – na rachunek bankowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564 w BZ WBK S.A. O/Kamienna Góra. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 1. Opis Nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ulicy Sulikowskiej. Nieruchomość objęta granicami Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości- Podstrefa Zgorzelec. Dojazd do nieruchomości planowaną drogą 3DK od ulicy Sulikowskiej. Aktualnie dojazd nie jest urządzony. Teren nieuzbrojony, z opcją uzbrojenia we wszystkie lokalne media. Działka położona jest na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2PU- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
 2. Oferty i przedstawione w nich przedsięwzięcia gospodarcze podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego”, rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. 2015.1730 j.t.) oraz w oparciu o kryteria zawarte w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych –dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r.
 3. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. (w Sekretariacie),58-400 Kamienna Góra, ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w terminie do dnia 10 marca 2017r. do godz. 1500. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w dniu 16 marca 2017r. o godz. 12.00.
 5. W przypadku uchylenia się przez przedsiębiorcę wyłonionego w trakcie przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości lub Burmistrz Miasta Zgorzelec mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. W takim przypadku wadium podlega zwrotowi.
 7. Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub/i gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 8. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 9. Cena działki nie zawiera wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.
 10. The content of the following invitation in English version has been published on the website of the Special Economic Zone for Medium Business PLC. (SSEMP S.A.).: www.ssemp.pl

treść oryginalnego ogłoszenia: zgorzelec-2017-01-10-pdf