INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT - „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

Home \ INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT – „Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

Kamienna Góra, dnia 30 października 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKACH BADANIA I OCENY OFERT

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.

Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A w Kamiennej Górze informuje, że jedyna oferta, jaka wpłynęła, została złożona przez:

Firmę Usługi Ogólnobudowlane Robert Osojca

Czadrów 176, 58-400 Kamienna Góra

i została wybrana do dalszych negocjacji.

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest korzystna z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzonej dnia 20 października 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę.

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów w kryterium oceny ofert:

Nr oferty Nazwa (firma) adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium „cena” Liczba pkt w kryterium „termin wykonania” Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji” Liczba pkt
w kryterium cena
1 Usługi Ogólnobudowlane

Robert Osojca

Czadrów 176

58-400 Kamienna Góra

80 pkt. 10 pkt. 0 pkt. 90 pkt.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą SSEMP S.A. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przetarg uznaje się za nierozstrzygnięty.

Ponadto na podstawie § 10 pkt 9 „Zasad wyboru Wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz SSEMP S.A.” oferta została wybrana do dalszych negocjacji.

Zarząd SSEMP S.A.