Energopomntaż Zachód Wrocław Sp z o.o.

Home \ Energopomntaż Zachód Wrocław Sp z o.o.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 04 maja 2011 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 lutego 2011 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z 2004 r. z późn. zmianami), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 3,0587 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 8/38, 8/39, 8/40, AM 16, księga wieczysta WR1W/00035982/1, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.
Ul. Racławicka 15/19
53-149 Wrocław

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Danuta Lewandowska