Informacja o zakończeniu przetargu - brak ofert 29.05.2014

Home \ Informacja o zakończeniu przetargu – brak ofert 29.05.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 29 maja 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 22 kwietnia 2014r.)


Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 207, poz. 2108 z późn. zmianami) w związku z art. 40 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. 254, poz.2539 z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,
że pisemny przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,8402 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie Podstrefy Żmigród

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert
Przewodnicząca Komisji
Danuta Lewandowska